บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพัชรินทร์  เพ็ญยะสิทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นางทองเสาร์ พรมตัน
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางบุษรา พื้นงาม 
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์
ครูชำนาญการ 
 

นายไกรวุฒิ สุทธกุล
ครูชำนาญการ

นางปวีณ์สุดา  บุญเกิด
ครูชำนาญการ

นางสาวมนาภรณ์ อุ่นบ้าน
ครูชำนาญการ

นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์
ครูชำนาญการ

นางโสมภิลัย  สุวรรณ์
ครูชำนาญการ
 

นางชุติวรรณ บุญศรี
ครูชำนาญการ


นางสาวโยธกา สุธรรมมา
ครู


นางสาวมัฑนา  ดงปาลี
ครูชำนาญการ


นางเกตน์สิรี  จันทพิมพ์
ครู
 

นางณัฐชฎา พรมมิตร์
ครูู
 


นางสาวกิตติมา หมั่นคิด
ครู

 
นางสาวขนิษฐา  ประเทศ
ครู

นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัย 
ครู

นายอรรถพล แซ่อึ๊ง
ครูผู้ช่วย