นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์


นายมงคล คนชม
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ต. อำพล บุญศรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ


รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไปนางอัมพวัน แก้วศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานอำนวยการ
 
นายสุรเชษฐ์  ธรรมโสภณ
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานกิจการนักเรียน