งานอำนวยการของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์กร
การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่คณะครู
เพื่อ
ให้
บริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลhttp://www.brain.moe.go.th/

http://www.thaigov.go.th/

http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp

http://www.oic.go.th/ginfo/

https://www.egov.go.th/th/index.php

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428

http://www.parliament.go.th/

Comments