นางสาวผานิต ครุธอ่ำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯนางนิ่มนวล มูลมาก
พนักงานราชการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


 
นางสาวอินทุ์สุดา สอ้าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยา วัฒถพานิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจารุนันท์ ใจจิตร
ครูชำนาญการ 

นายรติภัทร ชื่นใจ
ครูชำนาญการ

 

นายจักรกฤษณ์ พุทธะ
ครูชำนาญการ

 


นางกาญจนา หิรัณยะมาน
ครู
 


นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น
ครู
 

นายวศิน ปังสุวรรณ
ครู 


นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข
ครู
 


 นางสาวดารารัตน์ แวงดา
ครูนางสาวคะนึงนิจ ตันบรรจง
ครู นายอภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์
ครู 
 

 

นางสาวอุบลรัตน์ แสนกรุณา
ครูอัตราจ้าง

 
 
นายทวี บุญมี
ครูภาษาพม่า


นางสาวหอมนวล แสงตาล
ครูภาษาพม่า