นายภักดี  ไชยวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
นายอดุลย์  สลักลาย
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายเจริญ  สุตาศิลป์
ครูชำนาญการ

 
นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
ครู
E-mail : kasorn@maesai.ac.th
  
      นางสาวสุญาณี  เย็นใจ 
ครูผู้ช่วย
E-mail : suyanee@maesai.ac.th
Sites : http://suyanee.maesai.ac.th
 
นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
ครูผู้ช่วย
E-mail : narissara@maesai.ac.th

นางสาวนิโลบล  พูลสิทธิ์
 ครูอัตราจ้าง