เว็บไซต์สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 สร้างขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ทั้งนี้สารสนเทศมีส่วนช่วยในการวางแผนการบริหารงาน  การตัดสินใจ สร้างทางเลือกในงานทำงานติดตามและประเมินผลการทำงาน   ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนางานในสถานศึกษา หากสารสนเทศมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  เป็นสารสนเทศที่ดี  ทันสมัย มีคุณค่าจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        ข้อมูลสารสนเทศได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนครอบคลุมทุกด้าน นอกจากสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน การปรับปรุงและพัฒนางาน ภายในโรงเรียนแล้ว ยังอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่หน่วยงานราชการอื่น ที่ประสงค์จะทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนอีกด้วย