Hình ảnh hoạt động

           TUYÊN TRUYỀN , PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG 
                    (THỰC HIỆN " NGÀY PHÁP LUẬT"  HÀNG THÁNG)

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỚI NHIỀU HÌNH THỨCTUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG 

TUYÊN TRUYỀN,PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG


" TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG
 NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM- 9/11"

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM -9/11


        

Comments