Chi Đoàn‎ > ‎

BCH Chi Đoàn

BCH Chi Đoàn        Kế hoạch Chi Đoàn        Hoạt động Chi Đoàn        Thông tin Chi Đoàn

    DANH SÁCH BCH CHI ĐOÀN NHIỆM KÌ 2015-2016

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

NGÀY SINH

1

NGÔ NHT TÀI

BÍ THƯ

24/06/1992

2

NGUYỄN THỊ NGỌC AN

PHÓ BÍ THƯ

15/02/1991

3

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

ỦY VIÊN

24/11/1992

4

QUAN QUỐC MINH

ỦY VIÊN

27/01/1994

5

NGUYỄN PHÚ QUÝ

ỦY VIÊN

02/05/1989

Comments