Nyhende

Valmøte: Kva er nynorsken sin status som jamstilt skriftsspråk?

lagt inn 4. aug. 2017, 06:00 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 10. aug. 2017, 06:58 ]

Noregs Mållag, Odda Mållag og Hordaland Mållag byr inn til debattmøte måndag 21. august klokka 18 og møtestaden er  Litteraturhuset i Bergen. 

På møtet vil me få innleiingar av  Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, Åse Wetås, direktør i Språkrådet, Gunhild Berge Stang, ordførar i Fjaler og 2. kandidat for Venstre i Sogn og Fjordane, Helga Mannsåker,  universitetsstipendiat og Liva Thiis som er leiar i Sørfjorden Målungdom og elev på Odda vidaregåande skule.

Tema på møtet vil vera sidemålsordninga, språkdelte ungdomskular (Odda-modellen) og lovfesting av nynorske parallellutgåver av læremiddel for vaksne innvandrarar. 

Stortingskandidatane frå partia vert invitert til å stille opp til debatt. 

Dette er programmet: 

Direktør i Språkrådet Åse WetåsSidemålsordninga, ein føresetnad  for språkleg jamstelling. 15 minutt

Leiar i Noregs Mållag Magne Aasbrenn: Målkrava framfor stortingsvalet. 15 minutt

Ordførar i Fjaler Gunhild Berge StangKvifor er sidemålsstilen så viktig for ein nynorskkommune? 10 minutt.

Universitetsstipendiat Helga MannsåkerTrygge nynorskbrukarar i språkdelte ungdomskular. 10 minutt. (Helga Mannsåker har nett levert ei doktorgradsavhandling i norsk.)

Leiar i Sørfjorden Målungdom Liva Thiis: Språkdelte ungdomsskular frå ein elevsynsstad. 10 minutt.

***

Innleiingar frå dei politiske partia. Dei 9 partia får 4 minutt kvar, til saman 36 minutt

Pause: 19.40 – 20.10

Oppfølging av innleiingane og ordskifte med avslutningsinnlegg frå politikarane: 20.10 – 21.30 


Fana Mållag: Ny sommarkonsert 11. juni

lagt inn 25. mai 2017, 00:58 av Bjørn Enes

SOMMARKONSERT
søndag 11. juni 2017 kl 18-20 i Fana Amfi
med salmar og songar på norsk

Program
Folkemusikk-artisten Gabriel Fliflet på trekkspel
Fana Kyrkjekor v/ Jan Røshol, dirigent
Stemmene fra Stend v/Berit Skeie
Solosong v/Rikke Bergflødt
Allsong

Parkering ved Fana kyrkje.
I tilfelle regn eller sterk vind blir konserten flytta inn i Fana menighetssenter.
Entre kr 200.- (barn kr 50.-)

Vel møtt! Arr. Fana Mållag

Skriv gjerne ut plakaten her: 

Strategimøte for nynorsken si framtid i Hordaland

lagt inn 8. mai 2017, 06:35 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 12. mai 2017, 06:00 ]

Laurdag 20. mai skipar Odda Mållag i samråd med Hordaland og Noregs Mållag eit ope møte om framtida til nynorsken i Hordaland. Her vert det innleiingar og strategisk tenking kring temaet. Programmet finn du i den vedlagde fila. 

Velkomen til Gimle i Bergen (Kong Oscars gate 18) kl. 11!

------------------

Tidspunkt: Laurdag 20.05.17 frå kl.11.00 til 16.00.

Møtestad:  Gimle i Bergen

Opning: Magne Aasbrenn: Hordaland, det viktige målfylket!

Arild ReigstadRelasjonsbygging. 10 min

Terje KollbotnArbeidet for nynorsken i Hordaland. 15 min

Erlend BakkeNynorsk skulemål i HordalandEi historisk oversikt. 15 min

Målbyte i Øygarden. 10 min

Oversikt over målstoda i Arna. 10 min

Vigleik Brekke: Fjell-prosjektet. 15 min

Steinulf Tungesvik: Er tolvåringar myndige? Jamfør retten born har til å byta skriftspråk når dei er 12 år. 15 min

Geir Angeltveit: Nynorsk i vaksenopplæringa. 10 min

Knut O. Dale: Den viktige sidemålsstilen. 10 min

Per Morken: Språk og lærarautonomi. 10 min

Magne Aasbrenn: a) Nynorsk som jamstelt skriftspråk. 10 min b) Krav til politikarane: Kva har dei ulike partia lova. 15 min

Einar Ådland, Astrid Olsen og Per MorkenSpråk- og kulturkampen på Strilelandet. Er bergensarane språkimperialistar?  20 min

Øystein Skjæveland: Strategiar frametter. Kven gjer kva og korleis? 15 min

Ordstyrarar: Vigleik Brekke og Øystein Skjæveland

Framfor vala i 2013 og 2015 var det opne møte om sidemålsstilen (2013) og  Oddamodellen  (2015)

Kva meiner dei ulike partia  om sidemålsstilen, Odda-modellen, lovfesting av læremiddel for innvandrarar? Om desse spørsmåla arrangerer Hordaland Mållag og Odda Mållag eit ope møte i Bergen måndag 21.august.

Tilskiparar av møta 20.05. og 21.08.17 er Hordaland Mållag og Odda Mållag.

Om innleiarane/deltakarane på møtet:

Arild Reigstad er styremedlem i Hordaland Mållag. I mange år var han hovudtillitsvald for grunnskulelærarane i Bergen kommune.

Terje Kollbotn er fylkestingsrepresentant for Raudt. Har vore kommunestyrerepresentant for Raudt i Odda i mange år. Han har sett Odda-modellen på dagsorden mellom anna i møte med Hordalands-benken på Stortinget.

Erlend Bakke er leiar i Askøy Mållag og medlem i skulemålsnemnda i Hordaland Mållag.

Steinulf Tungesvik er advokat. Han har vore leiar i Hordaland Senterparti og leiar i Noregs Mållag. Ymse politiske ombod, til dømes statssekretær i samferdsledepartementet.

Einar Ådland har vore leiar i Hordaland Mållag. Han var og leiar i Kringkastingsringen. Arbeidde i informasjonsavdelinga på Universitetet i Bergen. Var redaktør i Dag og Tid på 70-talet.

Astrid Olsen er leiar i Hordaland Mållag. Til dagleg lærar på Ågotnes skule.

Per Morken har vore rektor på Bø vidaregåande skule og Sotra vidaregåande skule. Er no kommunestyrerepresentant for Arbeidarpartiet i Øygarden. Var nestleiar i Europabevegelsen. Sat i skulemålsnemnda til Noregs Mållag på 70-talet.

Øystein Skjæveland har hatt ulike ombod i målrørsla, m.a. leiar i Hordaland Mållag. Dagleg leiar og eigar av verksemda Isrosa i Herøysund i Kvinnherad.

Geir Angeltveit er kommunestyrerepresentant for Venstre på Stord. Medlem i Hordaland fylkesting. Arbeider på eit asylmottak for einsleg unge innvandrarar. Var pådrivar for å få nynorsk i vaksenopplæringa for innvandrarar på Stord.

Knut O. Dale er leiar i Odda Mållag. Har og vore leiar i Hordaland Mållag. Til dagleg norsklærar på Odda vidaregåande skule.

Vigleik Brekke var i mange år redaktør for Kystradioen. Mållagsmedlem. Arbeider som informasjonsrådgjevar i Fjell kommune.

Årsmøte i Hordaland Mållag

lagt inn 16. mar. 2017, 07:49 av Live Havro Bjørnstad


Helga 11. og 12. mars heldt Hordaland Mållag årsmøtet sitt. Møtet fann stad på Voss Vandrarheim og samla rundt 30 utsendingar frå 14 lokallag. I løpet av dei to dagane fekk deltakarane med seg innleiingar om ideologisk tenking, kommune- og regionreform, skulespråk og forholdet mellom tale og skrift, og på si side medverka dei i friskt ordskifte etterpå. Godt og inspirerande arbeid!

Takk for ei flott helg!

Referat kjem om litt.

Målprisen til Myrkdalen Fjellandsby

lagt inn 16. mar. 2017, 07:37 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 16. mar. 2017, 07:40 ]

  

11. mars delte Hordaland Mållag ut Målprisen 2017. I år gjekk denne til Myrkdalen Fjellandsby som i lang tid har profilert seg på nynorsk. Dei er eit godt førebilete på medviten og god språkbruk som Hordaland Mållag er glade for å kunna gje litt ekstra heider til. Det er ikkje innlysande at eit populært skisenter eigd av store eigedomsinvestorar brukar nynorsk, og det at Myrkdalen gjer det også i marknadsføringa si er svært positivt.

- Me har alltid vore ei nynorskbedrift, sa Kaia Finne, marknadsdirektør i Myrkdalen Fjellandsby. - Men nynorskarbeidet vårt byrja for alvor for fire år sidan, då me fekk ny merkevareprofil. Då fekk me også nedfelt i strategien vår at me berre skulle bruka nynorsk, både innanfor bedrifta og i kontakt med kundar. Nynorsk er trendy! Utan den mistar me identiteten vår.

 Ein vel fortent pris! 

Du kan sjå meir om Myrkdalen og arbeida deira på nettsidene: http://www.myrkdalen.no/no
Dei som abonnerer på Avisa Hordaland kan lesa nettsaka deira om prisen her: http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/voss/myrkdalen-fekk-pris-for--bruka-nynorsk&loggedin=1

Fråsegn frå årsmøtet i Hordaland Mållag

lagt inn 16. mar. 2017, 06:52 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 16. mar. 2017, 06:56 ]

Hordaland Mållag vil ha Språkrådet til Bergen.

Skal Språkrådet ut av Oslo, bør det koma til Bergen.

Hordaland Mållag er kjend med at regjeringa og samarbeidspartiet Venstre vurderer å flytta Språkrådet ut av Oslo. Språkrådet er ein viktig institusjon i Noreg som skal styrka statusen til norsk språk, fremja norsk som eit godt kultur- og bruksspråk og ta vare på det språklege mangfaldet samt språkbrukarane sine interesser.

Dersom Språkrådet vert flytta ut av Oslo, meiner me det bør koma til Bergen. Her vil dei ha alle føresetnader for å lukkast i det viktige arbeidet dei gjer. 

Bergen har eit kunnskapsmiljø som gjer byen godt rusta til å vera vertskap for Språkrådet. Særleg ved Universitetet i Bergen finn me eit sterkt nordisk språkmiljø. UiB har nyleg overteke ansvaret for ordbøkene og språksamlingane frå Universitetet i Oslo, og dei har ein samarbeidsavtale med Høgskulen i Volda om å styrkja forsking og forvaltning av nynorsk språk. Bergen har også sterke språkmiljø ved NHH, Uni Research og ved Høgskulen på Vestlandet. 

Bystyret i Bergen har dei siste åra fatta viktige vedtak for å styrka Bergen som nynorskhovudstaden i Noreg. Det bles ein språkvenleg vind over vestlandet. Dersom Språkrådet vert flytta ut av Oslo, bør styresmaktene velja Bergen. Her kan Språkrådet sikrast fagleg kvalitet, og byen kan møta Språkrådet sitt behov for rekruttering av kompetanse, samstundes som Språkrådet vinn nærleiken til nynorsken.

Årsmelding frå Voss Mållag

lagt inn 16. mar. 2017, 06:34 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 16. mar. 2017, 06:44 ]

Voss Mållag hadde årsmøte 7. mars og no er årsmeldinga klar. Den kan lastast ned herifrå. Vil du lesa meir om Voss Mållag, kan du gjera det på nettsidene deira: http://www.vossmaallag.no/

Rapport frå webansvarleg 2016

lagt inn 10. mar. 2017, 14:38 av Bjørn Enes

Sist årsmøte valde webansvarleg for fyrste gong. Underteikna, Bjørn Enes, vart vald som ein «frittståande» ansvarleg utanfor styret. Då Live Havro Bjørnstad tok til å fungera som regionsekretær, tok ho over det meste av det daglege webarbeidet. Truleg er det ikkje bruk for denne funksjonen så lenge me har regionsekretær, men det har vist seg nyttig at nokon kan avlaste Live i periodar. Mi tilråding er derfor at årsmøtet framleis gir nokon eit særleg ansvar for å arbeida ned digital kommunikasjon.

Domene: Hordaland Mållag eig domenet Maallag.no. Det kostar omlag 150,- kr/år.

Domenet vert brukt til nettsidene Hordaland.Maallag.no, Bergen.Maallag.no og Rogaland.Maallag.no. I tillegg er det laga snarveg til Odda.Maallag.no, Radoy.Maallag.no, Stord.Maallag.no og Noregs.Maallag.no. Det kan lagast mange fleire snarvegar eller nettsider dersom lag ynskjer det.

Domenet er brykt til epostadressene Hordaland@Maallag.no, Bergen@Maallag.no og Skule@mallag.no (skulemålsnemnda). I tillegg har styremedlemmene i Hordaland Mållag personlege epostadresser fornamn.etternamn@maallag.no

Nettsida

Hordaland.Maallag.no inneheld nyhendemeldingar, i hovudsak informasjon om komande arrangement. Elles er det i hovudsak statisk informasjon om Hordaland Mållag, peikarar til dei lokallaga som har eigne nettsider, årsmeldingar og skulemålsrapportar og peikarar til Fjesboksidene.

Etter mitt syn er nettsida ein god stad å gi medlemmer og andre interesserte god informasjon, mellom anna kan styremøteinnkallingar og styrereferat leggjast ut i staden for at slike dokument vert sende i epost berre til styremedlemmene (eventuelle dokument som ikkje må offentleggjerast kan framleis sendast i epost).

Fjesboka:

Facebook.com/Hordaland-Maallag har 144 likarar. Det er svært lite med tanke på kor mange medlemmer Mållaget har i Hordaland, og det tyder på at sida ikkje vært brukt i særleg grad. Truleg er hovudårsaka at dei fleste identifiserer seg sterkare med lokale fjesboksider som det er mange av: Studentmållaget, Ervingen, Lindås Mållag, Kvam Mållag, Meland Mållag, Øygarden Mållag, Radøy Mållag, Osterøy Mållag, Bergen Mållag, Stord Mållag, Bømlo Mållag, Odda Mållag, Kvinnherad Mållag og Voss Mållag. Aktiviteten er med andre ord ganske spreidd, og det ville styrka den digitale kommunikasjonen om alle «redaktørar» hadde sendt melding til Hordalandssida kvar gong noko vart lagt ut på dei lokale sidene, slik at det også kunne bli publisert der.

Eit siste uutnytta potensiale er etter mitt syn praksis når det gjeld deling av hendingar og andre meldingar. Fjesboka kan vera eit svært effektivt medium dersom mange delar invitasjonar og meldingar. Då kan kommunikasjonen veksa eksponensielt. Dette er ei form for moderne dugnadsarbeid som både er svært enkelt og jamnt over ganske hyggeleg, og det burde etter mitt syn vera dyrkast fram ein kultur for slik aktivitet.

Biletstoff: 

I all digital kommunikasjon er bilete og korte videoar svært viktige. Difor er det bra med alle som hugsar på å ta bilete frå arrangement og andre aktuelle motiv. Me har laga nokre få videoinnslag i løpet av siste år, og dei har fungert svært bra. Det er mi tilråding at denne formen for kommunikasjonsarbeid vert trappa opp i året som kjem.

Bergen 9/3-2017 – Bjørn Enes, webansvarleg 2016.

Tilbod på teaterbillettar

lagt inn 28. feb. 2017, 03:17 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 28. feb. 2017, 03:48 ]

Hordaland teater gjev mållagsmedlemer rabatt på førestillinga 

Eg ringer mine brør 

av den svenske suksessforfattaren Jonas Hassen Khemiri. 


Aktuelt teater om utanforskap og integrering. 

Medlemspris : kr 150  (Ord. pris kr 350) 
På Hordaland Teater i LOGEN, Bergen sentrum:

Måndag  27. februar kl.19.30
Tysdag  28. februar  kl.19.30
Onsdag  1. mars kl.19.30
Torsdag  2. mars  kl.19.30
Laurdag 25.mar kl.18
Laurdag  1. april kl.18

 

Spesialpris/ medlemspris : kr 150  (Ord. pris kr 350) Kjøp billettar på www.hordalandteater.no. Send ein førespurnad til live.bjornstad@nm.no, så får du vita korleis du skal gå fram. Du kan også kjøpe i døra, 1 time før framsyninga.

INFO om stykket:


 «Eg ringer mine brør» er den hylla svenske dramatikaren og forfattaren Jonas Hassen Khemiris eige teaterstykke basert på ein kronikk han hadde på trykk i Dagens Nyheter etter bombingane i Stockholm i 2010. Etter bombeangrepa opplevde svenske innvandrarar for første gong korleis det var å bli mistenkte for å vere terroristar berre på bakgrunn av korleis dei såg ut. Folk var redde for dei. For kva er normal oppførsel? Kven er ein potensiell gjerningsmann? I 24 intense timar er vi inne i hovudpersonen Amor sitt hovud, der grensene mellom forbrytar og offer, kjærleik og kjemi, fantasi og verkelegheit blir stadig meir utviska. Stykket vil sette fokus på integrering og utanforskap.


Av Jonas Hassen Khemiri (originaltittel: «Jag ringer mina bröder») 
Omsetjing Maria Tryti Vennerød 
Regissør  Stian Isaksen   Scenograf Bård Lie Thorbjørnsen  Dramaturg Solrun Toft Iversen 
Med Madalena Sousa Helly-Hansen, Thomas Bipin Olsen, Iselin Shumba, Kingsford Siayo
Stykket tek ca 85-90 min utan pause.

Årsmelding - Askøy Mållag

lagt inn 27. feb. 2017, 05:50 av Bjørn Enes

Askøy Mållag si årsmelding for 2016 er klar og kan lastast ned her 

1-10 of 32