รายละเอียดรายวิชา


 รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชาแอโรบิกดานซ์ (Aerobic Dance  )

ชื่อสถาบัน   โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา พ๓๐๒๗๓ วิชา แอโรบิกดานซ์ (Aerobic Dance  )

๒. จำนวนหน่วยกิต ๑  (๑-๒-๓ )  บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  พลศึกษา เพิ่มเติม ( รหัส พ๓๐๒๗๓ ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔-๖ 

    ( จำนวน ๑ .๐ หน่วยกิต )

๔. ครูผู้รับผิดชอบรายวิชา และ ครูผู้สอน  นายเกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย ผู้สอน

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

    ( กลุ่มสนใจ เลือกเรียนเพิ่มเติม )

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) -ไม่มี-

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) -ไม่มี-

๘. สถานที่เรียน ห้อง บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Comments