คำธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของการเต้นแอโรบิก ทักษะต่างๆของการเต้นแอโรบิก  หลักและวิธีการออกกำลังกายแบบแอโรบิก 
โดยการใช้ทักษะการนำเอาหลักบริหารกายต่างๆ มาผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ประกอบดนตรีในจังหวะที่มีความเร็วช้าและลีลาต่างกัน
ผู้เรียนเป็นผู้นำและสามารถเลือก และสอนรูปแบบการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลแต่ละวัยในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพอย่างดี  และมีความสุข 

Comments