ผลการเรียนรู้รายวิชา

๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในประวัติความเป็นมาของการเต้นแอโรบิก

๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับทักษะต่างๆของการเต้นแอโรบิก

๑.๓ มีความสามารถในการอธิบาย หลักการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

๑.๔ มีความสามารถเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก

๑.๕ มีความสามารถเลือกและสอนรูปแบบการออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิกให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละวัยได้

Comments