หน้าแรก

 • อบรมกลุ่มย่อยการพัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ Google app for education อบรมกลุ่มย่อยการพัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ Google app for education วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนคำหาญวารินชำราบ
  ส่ง 15 มี.ค. 2560 19:27 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • แบบรายงานการดำเนินการจัดการเรียนรู้ แบบ Two Way ตามที่ สพม.29 ได้มีการจัดให้โรงเรียนในสังกัดนั้นได้จัดการเรียนการสอนแบบ Two Way โดยให้โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบได้จับคู่กับโรงเรียนวิจิตราพิทยาโดยให้ ลือคำหาญวารินชำราบ เป็นโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนวิจิตราพิทยาเป็นโรงเรียนปลายทางนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการจัดการเรียนรู้ แบบ Two Way ต้นทางโรงเรียนลือคำหาญวารินราบ ปลายทาง โรงเรียนวิจิตราพิทยา< รายละเอียดเพิ่มเติม !! >
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 01:59 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • รายงานการเดินทางร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ DLIT รายงานการเดินทางร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล(Distance Learning) ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง< รายละเอียดเพิ่มเติม !!! >
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 01:58 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • สรุปผลจากการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา จากการที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบของเรานั้นได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นั้น ได้ดำเนินงานตามโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมาดังสรุปได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ << เอกสารประกอบการสรุปผลการดำเนินงาน >>
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 02:00 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget