หน้าแรก

 • อบรมกลุ่มย่อยการพัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ Google app for education อบรมกลุ่มย่อยการพัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ Google app for education วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนคำหาญวารินชำราบ
  ส่ง 15 มี.ค. 2560 19:27 โดย ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • แบบรายงานการดำเนินการจัดการเรียนรู้ แบบ Two Way ตามที่ สพม.29 ได้มีการจัดให้โรงเรียนในสังกัดนั้นได้จัดการเรียนการสอนแบบ Two Way โดยให้โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบได้จับคู่กับโรงเรียนวิจิตราพิทยาโดยให้ ลือคำหาญวารินชำราบ เป็นโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนวิจิตราพิทยาเป็นโรงเรียนปลายทางนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการจัดการเรียนรู้ แบบ Two Way ต้นทางโรงเรียนลือคำหาญวารินราบ ปลายทาง โรงเรียนวิจิตราพิทยา< รายละเอียดเพิ่มเติม !! >
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 01:59 โดย ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • รายงานการเดินทางร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ DLIT รายงานการเดินทางร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล(Distance Learning) ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง< รายละเอียดเพิ่มเติม !!! >
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 01:58 โดย ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • สรุปผลจากการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา จากการที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบของเรานั้นได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นั้น ได้ดำเนินงานตามโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมาดังสรุปได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ << เอกสารประกอบการสรุปผลการดำเนินงาน >>
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 02:00 โดย ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม » วิชา : ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรี)ศ31101
 เรื่อง : ดนตรีพื้นบ้านอังกะลุง
 ครูผู้สอน : นางพัชริดา สุวรรณกูฎ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
 วิชา : ฟิสิกส์1(ว30201)
 เรื่อง : หน่วยเเละการเปลี่ยนหน่วย
 ครูผู้สอน : นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 วิชา : ฟิสิกส์1(ว30201)
 เรื่อง : เเรง มวล เเละกฏการเคลื่อนที่
 ครูผู้สอน : นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
 วิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101
 เรื่อง : การเเก้อสมการ
 ครูผู้สอน : นางยุวดี ศรีสมบูรณ์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 วิชา : วิทยาศาสตร์
 เรื่อง : โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
 ครูผู้สอน : นายมงคล วิลามาส
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
 วิชา : คณิตศาสตร์
 เรื่อง : สถิติ
 ครูผู้สอน : นางยุภา นิยมวงศ์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
   

วิดีโอ YouTube

 วิชา : ภาษาไทย
 เรื่อง : หัวใจชายหนุ่ม
 ครูผู้สอน : ว่าที่ ร.ท.ธัชชัย ธนูทอง
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
 วิชา : สะเต็มศึกษา
 เรื่อง : สะเต็มศึกษา ระดับ ม.ปลาย
 ครูผู้สอน : นางวาสนา เกษียร
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 วิชา : คณิตศาสตร์
 เรื่อง : DLIT TWO WAY โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กับ โรงเรียนวิจิตราพิทยา เรื่อง เซต
 ครูผู้สอน : นางยุวดี ศรีสมบูรณ์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
 วิชา : ฟิสิกส์
 เรื่อง : DLIT TWO WAY โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กับ โรงเรียนวิจิตราพิทยา เรื่อง การเคลื่อนที่
 ครูผู้สอน : นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube