ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักเรียน

 ภาพกิจกรรม 

        
  ศึกษาดูงาน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2562                      
                                                                          
      ศึกษาดูงาน จังหวัดอุบลราชธานี        อบรมสัมมนาการจัดทำผลงานประกวด (OBEC AWARDS)
      วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2562                      
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562
            
 
                 

  ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน                              เพื่อนร่วมงาน
   วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2561                         โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม                                      
                  
          สอบวิทยานิพนธ์ 
ป.โท                         ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 สพม.28
      วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560                             วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 
     
                 
ส่งเสริมและผลักดันนักเรียนด้านกีฬา                       ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ

ข่าวสารด้านการศึกษา

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร

https://sesa.obec.go.th/
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530896&Area_CODE=101728
http://oho.ipst.ac.th/
https://ds.moe.go.th/static/edc.html
https://www.classstart.org/