การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

หลักสูตรการอบรมออนไลน์  (กำลังเปิดอบรมรุ่น 2 )
"การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                                                         และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 "
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้จัดทำโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ( 3R*8C)  รายละเอียดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  3R*8C ดังนี้

3R: 

     Reading การอ่าน  /Riting  การเขียน /Rithemetic การคิดเลขเป็น

8C: 

    1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)

     2. Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)

    3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)

    4 Collaboration , Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา)

    5. Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)

    6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

    7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

    8. Compassion (ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม)

สพฐ.ปรับกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ เป็นจัดทำคลิปวิดิทัศน์สำหรับจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพราะฉะนั้นครูทุกคนต้องทำคลิปการสอน เพื่อส่งผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่นักเรียนเรียนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 QSCCS


วัตถุประสงค์การอบรม

       1. เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 "3R 8C"

     2. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 "3R 8C"

      3. เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อ VDO การสอนด้วยโปรแกรม Office Mix สำหรับการสอนทางไกล

กลุ่มเป้าหมายการอบรม  รุ่นที่ 1 (ปิดการอบรมแล้ว)

      ผู้บริหารและครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

       1. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 

       2. โรงเรียนบ้านคลอง 

       3. โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม,        

       4. โรงเรียนบ้านดงดินแดง 

       5. โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 

       6. โรงเรียนบ้านพุกะชัด  

       7. โรงเรียนบ้านหัวลำ

กลุ่มเป้าหมายการอบรม  รุ่นที่ 2 ทุกโรงเรียนในสังกัด  

     1. ทำแบบทดสอบ และสรุปองค์ความรู้ ส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2563

     2. ส่งคลิปการสอน  ภายในวันที่ 30  กันยายน  2563

เนื้อหา

      1. ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21

       2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

       3. การผลิตสื่อ VDO การสอนด้วยโปรแกรม  Office Mix

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  

     รุ่นที่ 1 โรงเรียนในโครงการฯ

     1. ภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมง  วันที่ 26 มิถุนายน  - 8 กรกฏาคม 2563

      2. ภาคปฏิบัติ 12 ชั่วโมง วันที่ 6 - 19 กรกฎาคม 2563 


     รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายการอบรมทุกโรงเรียนในสังกัด  

     1. ทำแบบทดสอบ และสรุปองค์ความรู้ ส่งภายในวัน10  กันยายน  2563

     2. ส่งคลิปการสอน  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

   หมายเหตุ  กำหนดอาจมีเปลี่ยนแปลง (+-5 วัน)

วิธีการอบรม

       1.ผู้บริหารและครู ศึกษาเอกสาร และเรียนรู้จากสื่อ VDO ที่กำหนด

       2. บันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 1 หน้า เพื่อแนบส่งพร้อมกับการทดสอบความรู้ทางระบบออนไลน์

       3. ฝึกทำคลิบ VDO การสอนอย่างน้อย 1 คลิบ มีความยาวไม่น้อยกว่า 10-15 นาที  (ฝึกปฏิบัติประมาณ 12 ชั่วโมง) เฉพาะครูผู้สอน

การประเมินผล

       1. ทำแบบทดสอบและตรวจสอบแบบสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 

       2. ตรวจผลงานคลิบ VDO การสอน 10 นาทีขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน รุ่น 1

       1. ผู้บริหารและครูทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 75 ภายใน 5 กรกฎาคม 2563

       2. ผู้บริหารและครูสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 1 หน้ากระดาษ

       3. ครูส่งคลิบ VDO การสอนพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  อย่างน้อย 1 คลิป 10 นาทีขึ้นไป  ส่งภายใน 15 กรกฏาคม 2563 สำหรับสอนทางไกล

       1) ผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1 - 2 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม  6 ชม. 

       2)  ครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1 - 3 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม  18 ชม.


 เกณฑ์การประเมิน รุ่น 2

       1. ผู้บริหารและครูทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 75 ภายใน 10 กันยายน 2563

       2. ผู้บริหารและครูสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 1 หน้ากระดาษ

       3. ครูส่งคลิบ VDO การสอนพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  อย่างน้อย 1 คลิป 10 นาทีขึ้นไป  ส่งภายใน 30  กันยายน  2563 สำหรับสอนทางไกล

       1) ผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1 - 2 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม  6 ชม. 

       2)  ครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ 1 - 3 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม  18 ชม.

การสร้างสื่อ VDO การสอน ด้วยโปรแกรม Office Mix
**ใช้ Computer notebook จะสะดวกที่สุดค่ะ**

LinK : ดาวน์โหลดโปรแกรม Office Mix โดยการคัดลอก Link 

Office Mix - Free download and software reviews - CNET ...


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


YouTube Video


Link : ทำแบบทดสอบ 
           รุ่นที่ 1 (ปิดรับคำตอบแล้วค่ะ)
           รุ่นที่ 2 https://forms.gle/yCcicgrFqFkceQwi6
(เปิดรับคำตอบวันที่ 10 กันยายน  2563)  
           และรับส่งผลงานคลิปการสอน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 https://forms.gle/T26ss6U2xBXEi6Tw6
VDO 

1. 21st CE Learning Process กระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21   

YouTube Video


21st Century Education Thailand by Maceducation  

YouTube Video


3.Homeroom แลก เรียน เปลี่ยน โลก EP.8 - 3 R x 8c Skill ที่เด็กไทยควรมีในศตวรรษที่ 21   

YouTube Video

4.   การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิดีโอ YouTube5. ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

วิดีโอ YouTube

6. นักเรียนแห่งยุคศตวรรษที่ 21 

วิดีโอ YouTube

7.กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิดีโอ YouTube

8. เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

YouTube Videoตัวอย่างคลิปการสอนของครูในโครงการฯ

1ุ.คุณครูไชยรัตน์  พิลา  รร.บ้านดงดินแดง  "คำพ้อง" 

2.  นางสาวรัตนาภรณ์ พูลกัน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี การสอนเรื่อง Wh-Question

3.นางสาวกมลทิพย์  พุ่มสกุล ครู โรงเรียนบ้านดงดินแดง "Introduce"

4.ครู ศรินยา  จันโนทัย รร.บ้านดงดินแดง 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
อาจารย์ Somphong Wathanti / รศ.ปิยะ  ศักดิ์เจริญ / 
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ /สสค./ มูลนิธิสยามกัมมาจล /กสศ./Mac Education
ชัยวัฒน์ บํารุงญาติ/นายสุรเชษฐ อ้นเพ็ง /Sila5 Channel /ครูรัตนาภรณ์ พูลกัน ครูกมลทิพย์ พุ่มสกุล ครูไชยรัตน์ พิลา ครูศรินยา จันโนทัย
ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

หน้าเว็บย่อย (1): การอบรมออนไลน์ 2564
Ċ
PLC.pdf
(8616k)
ภัทรพร เกตุเกิด,
19 มิ.ย. 2563 21:31
Ċ
ภัทรพร เกตุเกิด,
13 ส.ค. 2563 08:10
Ċ
ภัทรพร เกตุเกิด,
19 มิ.ย. 2563 21:32
Ċ
ภัทรพร เกตุเกิด,
19 มิ.ย. 2563 21:31
Comments