.

 


 *******************************************************************


ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาวิชาเลือกเสรี ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการพัฒนาวิชาเลือกเสรีตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ถูกต้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และให้สถานศึกษาในสังกัดมีรายวิชาเลือกเสรีสำหรับไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา
ในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชีและงานพัสดุของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย
กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2560 กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดยนางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง ข้าราชการ และบุคคลากร เข้ากราบขอพรตามประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ อดีต ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ อดีต ผอ.อำเภอ หลายท่านร่วมให้พร

นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง และนางสาวนวพรรษ ธรรมสกุล หัวหน้างานอำนวยการ เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อม และประเมินการทำงานของครู กศน.ตำบลบางงา ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ณ กศน.ตำบลทั้ง 11 ตำบลบ ตรวจผลการดำเนินงานทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐิกิจพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล และตรวจความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านการให้บริการงานอัธยาศัย มุมรักการอ่าน ห้องสมุด กศน.ตำบล ห้อง ICT ตำบล แปลงสาธิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตรวจสภาพโดยรวมทั้งหมดตามแบบประเมิน
ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดยนางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ร่วมจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนายสมัคร สีหมอก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าวุ้ง (รักษาการนายอำเภอท่าวุ้ง) เป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุมอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อป้องกันระวัง พิษภัยยาเสพติด และสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 110 คน
 • นางสาวนิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ      และนางวนิดาเชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง นิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
      ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560  กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดโครงการค่ายวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) ศาสตร์พระราชา และการจัดทำโครงงาน ในภาคเรียนที่ 2 / 2559  โดยจัดนำเสนอโครงงาน 11 ตำบล 3 ช่วงชั้น  และแบ่งฐานการเรียนรู้เรื่องศาสตร์ของพระราชา การทำฝนเทียม แกล้งดิน พลังงานลม และสะเต็มศึกษา ณ หอประชุมอำเภอท่าวุ้ง  นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในพิธี
  กศน.อำเภอท่าวุ้ง โดยนางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง ข้าราชการและบุคลากร ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้เรียนรู้ถึงแนวคิดการจัดการขยะด้วยหลัก 3 R บนวิถีพอเพียง
  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
  กศน.อำเภอท่าวุ้งร่วมพิธีรำบวงสรวง ถวาย ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ตลอดจน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นประธานเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2509
  ศน.นิตยา มุขลาย มาเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำกับครู กศน.อ.ท่าวุ้ง ในพื้นที่ และร่วมสรุปผลการนิเทศ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
  ประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และการจัดทำระบบฐานข้อมูล DMIS60 วันที่ ๒-๓ กพ.๖๐  ณ กศน.อ.ท่าวุ้ง
  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS60) ณ สนง.กศน.จังหวัดลพบุรี วันที่ ๑ กพ.๖๐
   นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  นายทวี สว่างมณี รอง ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และนางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ n-net  ในวันที่ 22 ม.ค.60  เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
  นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ เทศบาลท่าโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

  ในวันที่ 12 -13 มกราคม 2560 กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเรียนรู้ในกิจการยุวกาชาด ปลูกจิตสำนึกความมีจิตอาสา  ให้บริการ และตระหนักถึงคุณค่าของยุวกาชาดไทย โดยนายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นประธานในพิธี   นางวนิดา เชียงกูล กล่าวรายงาน   ณ ค่ายลูกเสือแชมเปี้ยนแคมป์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

  กศน.อำเภอท่าวุ้ง โดยนางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง ข้าราชการและบุคลากร ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี บำเพ็ญประโยชน์ให้กับประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ เป็นส่วนหนึ่งของทำดีเพื่อพ่อหลวง ครั้งหนึ่งในชีวิต"จิตอาสา" ณ ท้องสนามหลวง


  กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิคการใช้ห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง โดยมีนักศึกษาจาก กศน.ตำบลหัวสำโรงและ กศน.ตำบลบางลี่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8  มกราคม  2560

  นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้ประชุมบุคลากรทุกสัปดาห์ เพื่อวางนโยบายในการปฎิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน


             วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการโดยสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิต การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถเรียนรู้ปัญหาด้วยตนเอง  และหาวิธีการแก้ปัญหาได้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

         ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยการนำของ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมวินเซอร์ ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี


            ในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยการนำของ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่มาติดต่อราชการ

       

                   ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางวนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  มอบคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครปฐมพยาบาลโดยใช้ความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด และหลักสูตรวิชาเฉพาะด้านการปฐมพยาบาล เช่น แก้อาการปวดศีรษะ แก้อาการตะคริว แก้อาการปวดขา แก้อาการหน้ามืดและเป็นลม ไปให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมารอเข้าสักการะพระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตั้งแต่บริเวณหน้ากรมศิลปากร ฝั่งตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี วัดมหาธาตุไปจนถึงบริเวณโดยรอบของสนามหลวง หลังจากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. เข้าสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

         ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเพาะเห็ดครบวงจร มูลนิธิถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


           ในวันพุธที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๙  นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


               เมื่อวันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๙  นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เดินทางเข้านิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจัดฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างพื้นฐาน และ วิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ตำบลบางงา ตำบลบางลี่ ตำบลท่าวุ้ง ฯลฯ


             ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙ นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเครือข่าย "พัฒนาเยาวชนจิตอาสา Smart Strong Smart พึ่งพาได้ สู่สังคม"  ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร


            เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


          ในวันศุกร์ที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๙ นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ ศป.ปส.อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดทำข้อตกลงรับทราบแนวทางที่ ป.ป.ส.กำหนดของปี ๒๕๖๐ กับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. 


             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( ๕๐ วัน ) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดยวด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


           ทุกวันพุธของสัปดาห์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยการนำของ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่มาติดต่อราชการ โดยเริ่มกิจกรรมออกกำลังในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นสัปดาห์แรก

          ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่ โครงการ "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง โรงพยาบาลอำเภอท่าวุ้ง ธนาคารในพื้นที่ฯ และป้ายจอดรถประจำทาง

     ในวันที่ ๒๒ พ.ย ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐น. นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงานราชการบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี"เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จากนั้น ร่วมกันทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพัฒนากศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นยางนา ณ กศน.ตำบลลาดสาลี่และตำบลบางคู้
  ในวันที่ ๙ - ๑๐ พ.ย. ๕๙ นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง ข้าราชการ และบุคลากร เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ด้านแผนงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก  อาคารคิดเป็น ชั้น ๓ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

  ในวันพุธที่ ๙ พ.ย ๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีและ กศน.อำเภอ ทั้งหมดในจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเสาธงทอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

  ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พย.๕๙ ปฐมนิเทศนักศึกษา    นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙เพื่อชี้แจงกฏระเบียบปฎิบัติการเรียน การแต่งกาย ข้อปฎิบัติอื่นๆการเป็น นักศึกษา กศน. อย่างถูกต้องและการให้ความรู้พิษภัยยาเสพติดผลกระทบที่เกิดต่อชุมชน สังคม  เวลา9.00 น.  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง
      
    
  กศน.อ.ท่าวุ้งออกปฏิบัติการ สอนการย้อมผ้าดำและสอนทำโบว์ริ้บบิ้นสีดำ ณ กศน.ต.บางลี่ มุจลิน หัวสำโรง บางคู้ โพตลาดแก้ว ระหว่างวันที่ ๒-๔ พย.๕๙       

  นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ข้าราชการ และบุคลากร ประชุมบุคลากร กศน.อ.ท่าวุ้ง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ในวันที่ ๑ พย.๕๙ ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง


  นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ข้าราชการ และบุคลากร ประชุมประจำเดือน ตค. เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนง.กศน.จ.ลพบุรี ในวันที่ ๓๑ ตค. ๕๙

  นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมใประชุมรับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๗- ๒๙ ตค. ๕๙

     

   
   

  ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดยนางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร สังกัด กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี  ๒๕๕๙  ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน  โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง  ได้แก่ ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อวางพวงมาลาและถวายราชสักการะฯโดยพร้อมเพรียงกัน

             ในระหว่างที่ ๑๗ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้บริการย้อมผ้าสีดำ และบริการสอนทำโบว์ริบบิ้นสีดำฟรี ให้กับประชาชนในอำเภอท่าวุ้ง ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และในพื้นที่ทุก กศน.ตำบล จำนวน  ๑๑ แห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง โดยการให้บริการย้อมผ้าสีดำ และสอนทำโบว์ริบบิ้นสีดำฟรี ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง และ กศน.ตำบลในสังกัดนั้นจะดำเนินการให้บริการกับประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป            เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี นำโดย นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดรัมภาราม อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


                 เมื่อวันที่ ๒๘ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๙ นางวนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้คณะครู สังกัด  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ โรงแรมวินเซอร์ ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฯ การจัดโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่นักศึกษา โดยการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้เรียนในสิ่งที่ตรงกับความต้องการ และสามารถนำเอาประสบการณ์ในชีวิตมาตีค่าเป็นหน่วยการเรียนด้วยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

   

        เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒  กันยายน ๒๕๕๙ นางวนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู สังกัด  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ โรงแรมวินเซอร์ ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฯ การจัดโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่นักศึกษา โดยการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้เรียนในสิ่งที่ตรงกับความต้องการ และสามารถนำเอาประสบการณ์ในชีวิตมาตีค่าเป็นหน่วยการเรียนด้วยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์


          เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ นางวนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้คณะครู สังกัด  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดหลักสูตรการปฐมพยาบาลตามมาตรฐานสภากาชาดไทย โดยมี นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน ผิน แจ่มวิชาสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฐมพยาบาลแก่บุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลไว้คอยทำหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัวและสังคม พร้อมทั้งนำความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขยายผลไปสู่นักศึกษาในสังกัดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานของสภากาชาดไทย


         เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย นางวนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู สังกัด  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี    ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยในวันที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๕๙  นายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวนิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง

   


              เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมกีฬา และการแสดงผลงานทางวิชาการ กศน.จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ สนามกีฬาเทศบาลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


               เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย ครูนวพรรษ  ธรรมสกุล และ ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การนำเสนอ โครงงานของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๑๑ ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


   

             เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้ นางสาวเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง และคณะครูกศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ วิชาความรอบรู้ในการเรียน (สค ๓๓๐๑๕) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมคณะบุคลากร และ ครูกศน.ตำบล ร่วมโครงการ " การแสดงผลงานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี โดยมี นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ


            เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางวนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ โรงแรมราชศุภมิตร ( RS ) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


            เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางวนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเลือก รหัส พว. ๐๒๐๒๗ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ณ โรงแรม ออโรร่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


            เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางวนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร


         เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  นางวนิดา เชียงกูล  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในพิธี


   เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดสอบวัดประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

    

   เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย นางวนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน สานความรู้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรฯ และส่งเสริมการอ่านมากมาย ได้แก่ กิจกรรมรับมอบบริจาคหนังสือบรรณสัญจร  กิจกรรมการชมวีดีโอเฉลิมพระเกียรติและวีดีโอที่สร้างขึ้นให้เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกอีกมากมาย กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมเขียนการ์ดอวยพรให้กับแม่ของตนเอง โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ๔๐  คน   


            เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันอาเซียนศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน


  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองลาด จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน


              เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสิริรัตน์ หัสดินรัตน์  ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ)  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมี นางนพมาศ นิ่มตลุง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตองปุ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับนักศึกษา

          เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙ นางวนิดา เชียงกูล  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ นางวราภรณ์ วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร พร้อมคณะที่เดินทางมาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกันภัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

              เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. นางวนิดา เชียงกูล  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศน.นิตยา  มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ ครูนวพรรษ  ธรรมสกุล ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เดินทางเข้านิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ ๑๑ ตำบล ของอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. หลักสูตรก้าวสู่โลกดิจิทัลเบื้องต้น ณ กศน.ตำลโพตลาดแก้ว และกศน.ตำบลบางงา กิจกรรมการร่วมเดินรณรงค์การให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ไปใช้สิทธิออกเสียงการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ ตำบลบางงา และการจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในตำบลต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


             เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดยนางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ประชาธิปไตยวิถีชีวิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง  ตำบลละ ๑๕ คน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๕ คน


            เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดยนางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ ตำบล ได้แก่ (๑) ตำบลโพตลาดแก้ว (๒) ตำบลหัวสำโรง  (๓) ตำบลโคกสลุด และ (๔) ตำบลมุจลินทน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการตำบลละ ๓๐ คน โดยดำเนินการจัดโครงการ ณ กศน.ตำบลในพื้นที่และบ้านปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนตามความเหมาะสมบริบทของชุมชน


            เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อมูลการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอท่าวุ้ง ณ ศูนย์ฝึกอบรมสโมสรลูกเสือพระนารายณ์ ค่ายศรีแสงทอง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายธวัชชัย ใจชาญสุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้


            เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดยนางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓ ตำบล ได้แก่ (๑) ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  (๒) ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  และ (๓)  ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จำนวนตำบลละ  ๓๐  คน

            เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสุนี กุญแจทอง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ กศน.ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐ คน


             เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ตำบลท่าวุ้งและตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาศิลปประดิษฐ์ ( การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ )


             เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย นางวนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน สานความรู้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากมาย ได้แก่ กิจกรรมรับมอบบริจาคหนังสือบรรณสัญจร , กิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชิงรางวัล  และกิจกรรมสรุปใจความสำคัญจากหนังสือเล่มโปรด กิจกรรมระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเขียนบรรยายกิจกรรมใต้ภาพ โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ๗๐  คน   


           เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. นายธวัชชัย ใจชาญสุกิจผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ลพบุรี เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมบุคลากร กศน.อ.ท่าวุ้ง และติดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  โดยมี นางวนิดา เชียงกูล  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้กับต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๔ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

       

             เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. - ๑๐.๐๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม น. ผอ.วนิดา เชียงกูล เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาเทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสิทธิชัย หลีกพาล เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาขั้นพื้นฐานจาก กศน.ตำบลท่าวุ้ง  กศน.ตำบลบางคู้ และ กศน.ตำบลลาดสาลี่ เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้

                      เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุดและกศน.ตำบลมุจลินทน์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยแนะนำและให้ข้อเสนอแนะครูประจำตำบลในการดำเนินการจัดมุม ๔ ศูนย์เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก กศน.ตำบล เพื่อให้ครูประจำตำบลมีแนวทางในการดำเนินการจัดมุมความรู้ต่างๆ ให้กับ กศน.ตำบลที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการความรู้แก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ กศน.ตำบล


                       เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาพื้นฐาน กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดมุจลินทน์  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


                      เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้นสอง  โรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

               ระหว่างวันที่ ๖   กรกฎาคม ๒๕๕๙  นางวนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวนวพรรษ  ธรรมสกุล ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการและการประเมินโครงการ  ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ที่จัดขึ้นโดย นางสาวนิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนิเทศและติดตามผล โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีและชัยนาท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารโครงการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       

             ระหว่างวันที่ ๔ ๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙  นางวนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรศูนย์ดิจิทัล (วิทยากร ครู ข/ครู ค) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมต้นปาล์มอินน์รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


              เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางวนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีนำ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ หอประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ดร.ประวิช รัตนเพียรกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้  

   

         ในวันที่ ๑ - ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา  เชียงกูล  พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่าย อาสายุวกาชาดประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ สวนเทพหรรษา ตำบลตะลุง อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  ๖๐  คน


         เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา  เชียงกูล  พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดพิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  


          เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอท่าวุ้ง โดยมี นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้


         ระหว่างวันที่ ๒๑ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นใน พื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะ สั้นที่ได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ในแต่ละตำบล ในการนี้ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาวิชาชีพแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งให้ข้อเสนอ แนะที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาวิชาชีพแต่ละกลุ่มเพื่อให้วิทยากรได้นำข้อ เสนอแนะไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมฝึกวิชาชีพต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์ต่อไป

   

            ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้ดำเนินการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ วิทยากรระดับพื้นที่ ครู ค. ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  อย่างต่อเนื่อง 

           เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าพื้นที่ตำบลบางงา เพื่อนิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการเพาะเห็ด ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


          เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ วิทยากรระดับพื้นที่ ครู ค. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะ ครูนวพรรษ   ธรรมสกุล ครูชำนาญการพิเศษ  ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ  ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ และ ครูสิริรัตน์  หัสดินรัตน์  ครู กศน.ตำบล  เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือก ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี/ชัยนาท/อ่างทอง  รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๘๘  คน ที่รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาและขั้นตอนในการจัดทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้อย่างถูกต้อง


                  ในวันที่ ๑๖ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ ๑๗.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีที่ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเป็นที่เรียบร้อย เข้าร่วมจัดกิจกรรมยามว่างด้วยการอบรม/สาธิต/ฝึกปฏิบัติให้กับยุวกาชาดภายในงานชุมนุมยุวกาชาดเทิดไท้ราชินี ๘๔ พรรษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ณ ค่ายลูกเสือแชมเปี้ยนแคมป์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยบุคลากรใน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมแรงร่วมใจถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้กับยุวกาชาดได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมยามว่างได้ทุกที่ทุกเวลา โดยนำกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การทำตุ๊กตาการบูร และ การทำดอกกุหลาบจากกระดาษสา ไปถ่ายทอดให้ความรู้แก่ยุวกาชาด โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย นายณรงค์ชัย นวลจันทร์ นางสาวกันยารัตน์ ตั้งโสภณ นางสาวอภิสรา เอี่ยมสอาดและนางสาวฤกษ์บุษยา บุญยัง ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


          เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน บำบัดทุกข์บำรุงสุข ณ วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยทาง กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้นำวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร และวิชาการทำตุ๊กตาการบูร ในการบริการประชาชนผู้มาร่วมงาน


                  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง ทุกคน เข้าร่วมพิธีเปิดเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล โดยกศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้ดำเนินการเปิดเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลพร้อมกันทุก กศน.ตำบลจำนวน ๑๑ แห่ง ในเขตอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


                  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   เดินทางเข้าพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม ติดตามความเรียบร้อยศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ๑๑ แห่งในเขต อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความเรียบร้อยของ กศน.ตำบลในการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลจำนวน ๑๑ แห่งในเขต อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล จะดำเนินการเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้ 


      เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน สานความรู้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐  ปี ๙  มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากมาย ได้แก่ กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , กิจกรรมชมวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , กิจกรรมรับมอบบริจาคหนังสือบรรณสัญจร , กิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิงรางวัล  และกิจกรรมสรุปใจความสำคัญจากหนังสือเล่มโปรด โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐  คน


               เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   เข้าร่วมประชุม  โครงการสัมมนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ วิทยากรระดับอำเภอ  (ครู ค) ณ หอประชุมอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี


               เมื่อวันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอท่าวุ้ง โดยมี นายธีรพล  สกุลรักษ์  นายอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

              เมื่อวันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   เข้าร่วมประชุม “โครงการสัมมนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ วิทยากรระดับอำเภอ  (ครู ข) ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี


           เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   เดินทางเข้าพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลเขาสมอคอน กศน.ตำบลโคกสลุด และกศน.ตำบลลาดสาลี่ เพื่อนิเทศติดตามผลความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อม ของ กศน.ตำบลในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล  ซึ่งการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล จะดำเนินการเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้ 


           เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ  กศน.อำเภอท่าวุ้ง เดินทางเข้าพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว และกศน.ตำบลบางคู้ เพื่อนิเทศติดตามผลความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อม ของ กศน.ตำบลในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล  ซึ่งการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล จะดำเนินการเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้ 


    วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ,  ครูเกศินี  ศรีสาธร  ครูชำนาญการ พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ อาคาร SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี โดยชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๐๐ คน


          ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้คณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง  เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำนัก กศน.จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๑๒๐/ลบ.๓) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน ๖๕ คน และ บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด กศน.เขตดุสิต จำนวน ๑๑ คน ให้สามารถทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด สู่นักศึกษาและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้มาตรฐานของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกิจการกาชาด ยุวกาชาด สามารถนำเทคนิคการกระบวนการไปดำเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


         เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริชาติ  มาแก้ว พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบ้านเบิก  ที่สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร    

    

    เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม  โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล"  พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในไตรมาสที่ ๓ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        

          วันศุกร์ที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย ครูนวพรรษ ธรรมสกุล ครูชำนาญการพิเศษ และครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ  ลงพื้นที่ นิเทศตรวจเยี่ยม การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบางงา"   ซึ่งกำลังติดตั้งและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อความพร้อมในการเปิดให้บริการแก่ชุมชน และประชาชนทั่วไป ณ กศน.ตำบลบางงา หมู่ที่ ๗  ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

          วันศุกร์ที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย ครูนวพรรษ ธรรมสกุล ครูชำนาญการพิเศษ และครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม ติดตามผลผู้เรียนวิชาชีพการเพาะเห็ด ที่ประสบความสำเร็จ มีการจัดพื้นที่ และปลูกพืชผล เลี้ยงปลาในที่ดิน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม  ณ หมู่ที่  ๕  ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

      
          วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลบางงา เพื่อตรวจเยี่ยมการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบางงา"   ซึ่งกำลังติดตั้งและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความพร้อมในการเปิดให้บริการแก่ชุมชน และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งนิเทศตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ “จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลบางงา” ณ กศน.ตำบลบางงา หมู่ที่ ๗  ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๑.๐๐  น. – ๑๒.๐๐ น. นางวนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรีพร้อมคณะครู ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม  “โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล"  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


              มื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย นวลจันทร์ และ นางสาวกันยารัตน์ ตั้งโสภณ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา กศน.ออนไลน์ (โปรแกรม ITW) ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและงานทะเบียนนักศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาให้ถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และสถานศึกษาในสังกัดสำหรับใช้ในการสืบค้นผลการลงทะเบียนและผลการเรียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมี นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีปิดและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


             เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมรับชม"รายการสายใย กศน." ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ETV  เรื่องการเปิดศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  โดย นายสุรพงษ์  จำจด เลขาธิการ สำนักงาน  กศน. และ พล.ท.วิษณุ ไตรภูมิ  ผอ.สปป.๖ กอ.รมน. ร่วมบรรยาย เกี่ยวกับการเปิด “ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล"  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ นายทวี  สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ในการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและสำรวจความเสียหายของอาคาร กศน.อำเภอท่าวุ้ง และ อาคาร กศน.ตำบลบางลี่พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่เกิดความชำรุดเสียหายเพื่อให้สามารถให้บริการนักศึกษาและประชาชนผู้มาใช้บริการ ต่อไป จากนั้น ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยบุคลากรทุกคน ได้ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทุกตำบลของบุคลากรทุกคน ในไตรมาสที่ ๓ นอกจากนี้ยังมีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


          เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมประชุมบุคลากรของสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ และเข้าพิธีสงฆ์น้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

             ในวันเสาร์ที่  ๒  เมษายน ๒๕๕๙   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย  นางวนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู, ครูอาสาฯ,  ครูกศน.ตำบล,  ครูศรช. และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  ได้ดำเนินการจัดโครงการ วันรักการอ่าน  ๒  เมษายนณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้งและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี) และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรฯ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรักการอ่านได้แก่  (๑)  กิจกรรมโครงการบรรณสัญจร  โดยรับบริจาคหนังสือจากบุคลากรในหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการฯ (๒) กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ต้นจำปีซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ฯ  (๓) กิจกรรมประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ “เรารักสมเด็จพระเทพฯ” (๔) กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน  “กิจกรรมการทำสมุดทำมือ” (๕) กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระเทพฯและความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๙๔  คน


           เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูพร้อมทั้งกลุ่มผู้เรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาจัดจำหน่ายให้กับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรมของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


     ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษายนโดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ โดยในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ทาง กศน.อำเภอท่าวุ้ง และห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มาเข้ามาร่วมกิจกรรมและร่วมลงนามถวายพระพรฯ นอกจากนี้ยังได้จัดของรางวัลมากมายเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และบริเวณลานกิจกรรม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ "ศูนย์อาเซียนศึกษา" และความรู้ที่ได้จากการอ่านอีกมากมาย

       เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น - ๑๖.๓๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูทุกคน ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน" ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีวิทยากร จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลพบุรี และ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ พร้อมทั้ง สาธิตและให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการกรอกข้อมูลการใช้จ่ายเงินของตนเองลงในสมุดบัญชีครัวเรือน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘๓ คน


          เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูดำเนินการประกาศผลสอบปลายภาคนักศึกษาขั้นพื้นฐาน    ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  พร้อมทั้งมอบหน้าที่ให้ครูทุกคนรับลงทะเบียนการปรับปรุงผลการเรียนให้กับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ครูทุกคนรับผิดชอบในรายวิชาต่าง ๆ ตามความรู้และความถนัดในแต่ละรายวิชาเพื่อปรับปรังผลการสอบให้กับนักศึกษา โดยวันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๙  ได้มอบให้ น.ส.สิริรัตน์ หัสดินรัตน์ และน.ส.กันยารัตน์ ตั้งโสภณ  ปรับปรุงผลการสอบของนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

   

           เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นางสาวปาริชาติ  มาแก้ว ครู กศน.ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ( กิจกรรมการดูแลและป้องกันสุขภาพในผู้สูงอายุ ) ให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายในตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  ๔๔  คน


          เมื่อวันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม  ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ)  ณ โรงเรียนท่าวุ้ง วิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  

         เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูที่ผ่านการอบรมและมีวุฒิทางการลูกเสือฯ ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้มีความรู้ทางการลูกเสือ โดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล และคณะครู รับหน้าที่เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้หลักสูตรการปฐมพยาบาลและมอบให้ ครู กศน.ตำบล รับหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงประจำหมู่ โดยมีบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการอบรมทางการลูกเสือ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๗ คน


           เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ศน.นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม สนามสอบในภาคเรียนนี้ โดยการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดำเนินการจัดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


         เมื่อวันที่ ๙  มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการ กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๒) ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ


        เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นต้น (B.T.C.) ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นต้น (B.T.C.) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี


         เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้ ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบำบัดพื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ติด /ผู้เสพยาเสพติด “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒๒ จังหวัดลพบุรี


         เมื่อวันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้ คณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  “โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย”  ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๕๓  คน


            เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๙  พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมบุคลากร กศน.จังหวัดลพบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี         

    

        เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  "โครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับคณะครูและบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าทดลองและศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ จำนวน  ๖ ฐานการเรียนรู้  โดยเน้นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาพร้อมสอดแทรกความรู้ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละฐานการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาทุกคน    โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน   ๙๗  คน

   


          เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ และคณะครู กศน.ตำบล ได้แก่ ครูสิริรัตน์ หัสดินรัตน์ ครูณรงค์ชัย นวลจันทร์ และครูปาริชาติ มาแก้ว ให้การต้อนรับ ผอ.กศน.เมืองสมุทรสงคราม  ศน.นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และคณะครู กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามที่เดินทางมาขอศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ได้ดำเนินการต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ฯ ณ กศน.ตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับ เนื่องจากอยู่ในช่วงของการดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน และกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในพื้นที่ ได้แก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นได้แก่วิชาช่างปูกระเบื้อง และวิชาชีพต่อยอดวิชาการนวดเพื่อสุขภาพ ฯ พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ฯ วิจัยในชั้นเรียน โครงงานของนักศึกษา ฯลฯ

   

          เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้านิเทศตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน  การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ ในพื้นที่ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ณ กศน.ตำบลบางงา  หมู่ที่ ๗  ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  

            เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้านิเทศตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน  การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ในพื้นที่ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มต่อยอดอาชีพเดิม)  วิชาการนวดเพื่อสุขภาพ  ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา  หมู่ที่ ๗  ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  

            เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้านิเทศตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน  การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ในพื้นที่ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรช่างพื้นฐาน  วิชาช่างปูกระเบื้อง   ณ กศน.ตำบลบางงา หมู่ที่ ๗  ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  


  เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน  การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ  วิชาการทำไม้กวาดทางมะพร้าว  ณ หมู่ที่ ๘  ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

      

            
         เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการย้อนรอยเก่า เล่าเรื่องความเป็นไทยประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๕ คน

         เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทุกตำบลของบุคลากรทุกคน ในไตรมาสที่ ๒ นอกจากนี้ยังมีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         

    

          เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองลาด จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๗ คน


       วันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบ กศน.ตำบล ได้แก่ ตำบลโพตลาดแก้ว , ตำบลท่าวุ้ง , ตำบลบางคู้ , ตำบลโคกสลุด , ตำบลลาดสาลี่ , ตำบลบางลี่ , ตำบลหัวสำโรง และตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำคณะกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ของแต่ละกศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีมอบป้ายชื่อศูนย์จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล และประชุมชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการฯ ในทุกตำบลเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


    เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง)  ณ กศน.ตำบลโคกสลุด หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


         เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผู้อำนวยการ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   ให้การต้อนรับ  นายธีรพล  สกุลรักษ์  นายอำเภอท่าวุ้ง  และ นายเขษมภณ โสรัจจ์  ปลัดอำเภอท่าวุ้ง  ที่เดินทางเข้านิเทศตรวจเยี่ยม  การดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมทั้งเยี่ยมชม  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  โดยนายอำเภอท่าวุ้ง ได้ให้ข้อคิดในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนให้กับคณะครูและบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับชุมชนของครูในพื้นที่แต่ละตำบลเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   

               กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ICT หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษาในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๙ (หยุดเรียนวันเสาร์ , วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)  เวลา ๑๖.๔๐ น. – ๑๘.๔๐ น. วันละ ๒ ชั่วโมง  ณ  กศน.ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายณรงค์ชัย นวลจันทร์ เป็นครูผู้สอน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๕  คน

               เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ  สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งมีนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คาดว่าจะจบการศึกษา เข้าสอบ  จำนวน  ๗๕  คน  สำหรับการสอบ N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบดังนี้  (๑) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (๒) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา (๓) เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา และ (๔) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น


  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผู้อำนวยการ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษาครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเพื่อนำเสนอ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง และรับรองรายงานการประชุม พร้อมกับขอความเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกศน.อำเภอท่าวุ้ง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


          เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ผอ.ธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย ศน.นิตยา  มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เดินทางมานิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง โดยมี ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผู้อำนวยการ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  


     เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐ น. ผอ.ธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผู้อำนวยการ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย  ศึกษานิเทศก์นิตยา  มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำกิจกรรมตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ  ข้อที่ ๑ คือ การมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และยืนสงบนิ่ง ต่อจากนั้น ผอ.ธวัชชัย ได้ให้ข้อคิดในการร่วมกันประกอบพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจรูปแบบและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่นๆต่อไป ณ  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

   


          เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๙  คน
   
         ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยเพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรี พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไทยทั้งเมือง เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๙  โดยถือเป็นการสร้างบรรยากาศในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

   

              เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  พร้อมทั้งสรุปยอดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดกิจกรรมของบุคลากรทุกคน ที่จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ ๒ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “โครงการศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน

        เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำกิจกรรมตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑ คือ การมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฯ  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  และในเวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาของบุคลากร  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลในสังกัด ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  เข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวา พัฒนาลำน้ำลพบุรี (บางขาม) ณ วัดท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการฯ สำหรับ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้ร่วมให้บริการนวดฝ่าเท้าฟรี โดยกลุ่มนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ของ กศน.ตำบลบางงา พร้อมทั้งมีบริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

         เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒  มกราคม ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด  ให้กับนักศึกษาพื้นฐานในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง  เพื่ออบรมนักศึกษาให้เป็นอาสายุวกาชาดที่มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน  ๑๘  คน  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ซึ่งนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์และความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง เช่น ความเป็นมาของยุวกาชาด  สุขอนามัย การปลูกฝังเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามรูปแบบของอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย อีกด้วย หลังจากเสร็จกิจกรรมการอบรม คณะครูและนักศึกษาอาสายุวกาชาดร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า อาคาร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัด พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

              เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำกิจกรรมตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑ คือ การมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฯ ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  

           เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖  มกราคม ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๐๘๕/ลบ.๓๒ ให้กับนักศึกษาพื้นฐานในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เพื่ออบรมนักศึกษาให้เป็นอาสายุวกาชาดที่มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน  ๕๖  คน  ณ ค่าย A๐๓ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายทวี สว่างมณี  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดลพบุรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์และความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง เช่น ความเป็นมาของยุวกาชาด กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมรอบกองไฟ สุขอนามัยทางเพศ เป็นต้น รวมทั้งได้รับการปลูกฝังเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามรูปแบบของอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย อีกด้วย

          เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ร่วมกันให้คำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นครูที่ดี ต่อหน้าผู้ปกครอง และนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง  เนื่องในวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๙  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อวันที่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๙ เวลา  ๐๘.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมเดินรณรงค์การแต่งไทย เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอท่าวุ้ง โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในการเดินรณรงค์ครั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไทยทั้งเมือง เป็นการสร้างบรรยากาศในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

   


              กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยมอบให้ครูกศน.ประจำตำบล จำนวน ๑๑ ตำบล  ในอำเภอท่าวุ้ง  เข้าเยี่ยมบ้านนักศึกษาขั้นพื้นฐานของตนเองในทุก กศน.ตำบล “การเยี่ยมบ้านนักศึกษา หมายถึง วิธีการศึกษา  รวบรวมข้อมูล ที่ช่วยให้ครูได้ทราบชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักศึกษาของตนเอง โดยการพบปะสนทนากับผู้ปกครองของนักศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ทำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น”  ซึ่งในการดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ในครั้งนี้ เพื่อให้ครูประจำ กศน.ตำบล ได้เยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของนักศึกษาและครูผู้สอนอีกทั้งยังทำให้ ครู กศน.ประจำตำบลได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักศึกษาแต่ละคน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงได้ยินแต่คำบอกเล่าเท่านั้นนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ครูได้ให้คำปรึกษาและแนะนำกับนักศึกษาของตนเองรวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา และประการสุดท้ายเพื่อที่ครู กศน.ประจำตำบลสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาในการเรียนและปัญหาอื่นๆของนักศึกษาของตนเองได้

            เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำกิจกรรมตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑ คือ การมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฯ ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  และในเวลา ๑๓.๓๐ น. ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัด  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

            วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  มอบให้ นางสาวจันทร์จิรา ทองประเสริฐ  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว และ กศน.ตำบลลาดสาลี่  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในรายวิชาเทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

            

            เมื่อวันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวุ้ง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในอำเภอท่าวุ้ง ณ  ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ และประเทืองปัญญา แก่เด็กและเยาชน อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมสอยดาวอาเซียน , กิจกรรมสมุดทำมือ และกิจกรรมประดิษฐ์ดอกกุหลาบด้วยกระดาษสา และมีการแจกของรางวัลมากมายให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง ประชาชนทั่วไป คณะครู และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
          
              เมื่อวันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนวัดหนองมน หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ และประเทืองปัญญาแก่เด็กและเยาชน อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมระบายสีอาเซียน, กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี, กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมแข่งขันเหยียบโป่งชิงรางวัล  พร้อมทั้งจับสลากชิงรางวัล โดยรางวัลใหญ่ได้แก่ รถจักรยาน และของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งเลี้ยงผัดซีอิ้วให้กับเด็กและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง ประชาชนทั่วไป คณะครู และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

           เมื่อวันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น. ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศติดตามผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

            เมื่อวันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศติดตามผล การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในอำเภอท่าวุ้ง ตามโครงการ "เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"  ของศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี  ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

         เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำกิจกรรมตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑ คือ การมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฯ ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ต่อจากนั้น ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานของบุคลากร ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมได้แก่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยขึ้น ณ ห้องประชุมกาญจนภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยการเลือกตั้งตำบล(ศส.ปชต.)ให้ครบทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  พิธีแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน พร้อมกันนี้ ได้มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  และ นายทวี  สว่างมณี รอง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปีใหม่ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี


         เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้ามอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

           เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำกิจกรรม ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑ คือ การมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฯ  ณ  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ต่อจากนั้น ในเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานของบุคลากร  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

            เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี,  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เข้ามอบถุงยังชีพและของใช้ต่างๆ ให้กับนางบุญเรือน  พุ่มสกุล ประชาชนผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ของตำบลลาดสาลี่   บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

            เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ครู ณรงค์ชัย นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ กิจกรรมคลินิกแก้จน โดยมีการมอบถุงยังชีพ และ การสาธิตวิชาชีพหลักสูตรการทำไข่เค็มดินสอพอง ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน  ๓๑ ครัวเรือน ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมทำกิจกรรม ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑ คือ การมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฯ  ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ สถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง และ  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
   

             เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  ครูนวพรรษ ธรรมสกุล  ครูชำนาญการพิเศษ และ ครูณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม  “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี”  ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

         เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   เพื่อนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

             เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ และพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ วัดรัมภาราม ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

            เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ตำบลโพตลาดแก้ว ตำบลลาดสาลี่ ตำบลโคกสลุด  ตำบลมุจลินท์ และตำบลบางลี่  เพื่อนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

            เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เรียนภาษาอังกฤษ วันละ ๑ ชั่วโมง โดยมีครูสิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบลบางงา เป็นครูผู้สอน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ตำบลท่าวุ้ง ตำบลบางคู้ ตำบลหัวสำโรง และตำบลบ้านเบิก เพื่อนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


              เช้าวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมเคารพธงชาติ และพบปะ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และบุคลากรของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมมอบขวัญกำลังใจในการทำงานร่วมกันกับอำเภอและเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

            เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นางสาวจันทร์จิรา  ทองประเสริฐ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดการเรียนรู้รายวิชา เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชนให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลบางคู้, กศน.ตำบลท่าวุ้ง, กศน.ตำบลหัวสำโรง และ กศน.ตำบลบางลี่ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของห้องสมุดประชาชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ได้เรียนรู้เทคนิคในการใช้ห้องสมุดประชาชนอย่างถูกวิธี รวมถึงสามารถสืบค้นและค้นคว้าความรู้จากห้องสมุดประชาชนได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   


         เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)โดยแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการคอรัปชั่น ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับชมรายการสายใย กศน. เพื่อรับฟังยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานและการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙  จาก นายสุรพงษ์  จำจด  เลขาธิการ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมทั้ง ร่วมประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

              เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม พิธีลงนามถวายพระพรฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘  ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้คณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

    กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เรียนภาษาอังกฤษ วันละ ๑ ชั่วโมง โดยมีครูสิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบลบางงา เป็นครูผู้สอนซึ่งมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

            

   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับชมรายการสายใย กศน. เพื่อรับฟังยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน จาก นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมทั้ง ร่วมประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


              เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมทำกิจกรรม ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑ คือ การมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฯ  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


       เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับชมรายการสายใย กศน.เพื่อรับฟังยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน จากท่าน สุรพงษ์  จำจด เลขาธิการสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกศน.ตำบลต่างๆ ในอำเภอท่าวุ้ง ได้แก่ กศน.ตำบลบางลี่ กศน.ตำบลมุจลินท์ กศน.ตำบลเขาสมอคอนและกศน.ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อนิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กศน.ตำบลในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู  ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อดำเนินการจัดทำและกรอกข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ให้ถูกต้องตามแบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ครูวรวัลย์ หิรัญ  และ ครูปาริชาติ มาแก้ว  เข้าร่วมโครงการบ้านเมืองสะอาด ( Big Cleaning Day ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘  ณ ลานเอนกประสงค์  ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี และร่วมทำความสะอาดบริเวณถนนหน้า กศน.อำเภอท่าวุ้ง และ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดประชุมประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งร่วมกันรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV “ทางรายการสายใย กศน.” เพื่อรับชมการชี้แจงการใช้ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล  จาก นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงาน กศน. และคณะฯ ณ  ห้องประชุม กศน. อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

             เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำและกรอกข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ตามแบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

              เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำกิจกรรม  ๕ ส  โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบนอกและภายในอาคาร กศน.อำเภอท่าวุ้ง และอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         

                  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะครูอาสาสมัครฯ และครูกศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบพุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การประเมินคุณธรรม รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน


             เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี  ๒๕๕๘ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ


             เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู สังกัด  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี    ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


              เมื่อวันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมจัดกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โครงการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ โดยมีการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ วิชาการทำตุ๊กตาการบูร วิชาการทำโอ่งแฟนซี วิชาการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และวิชาการทำสมุดทำมือ ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        


             เมื่อวันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.จังหวัดลพบุรี รวมใจ   สนามกีฬาพระราเมศวร  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การแข่งขันกีฬาสากลและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ พร้อมทั้งมีการจัดซุ้มนิทรรศการของ กศน.อำเภอต่างๆ ในสังกัด กศน.จังหวัดลพบุรี


             เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางงา ที่จบหลักสูตรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สูงอายุเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน  ๕๐  คน


            เมื่อวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี  ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วม “โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ให้ความสุข บำบัดทุกข์  สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม  ประจำปี ๒๕๕๘” ณ วัดยวด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีบริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชา การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย และการทำสมุดทำมือ พร้อมทั้งมีบริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และบริการตัดผมฟรี


            เมื่อวันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมกันเขียน “ปณิธานในการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำรงตนอยู่ในคุณธรรม พร้อมทั้งจัด “มุม ป.ป.ช. มีชีวิต” บริเวณภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


           เมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ผอ. วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และคณะฯ จำนวน ๑๐ คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน.ตำบล จำนวน ๕ แห่ง ในสัดกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้แก่ กศน.ตำบลบางงา, กศน.ตำบลบางคู้, กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว, กศน.ตำบลบ้านเบิก และกศน.ตำบลเขาสมอคอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 


          เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ผอ. วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘


             เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ เข้าสอบ จำนวน  ๗๕  คน


                เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม” ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ วัดปากคลอง ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๑๐  คน


            เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการประกอบอาชีพ วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด โดยการถอดองค์ความรู้จากตัวแทนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดของ กศน.ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


             เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นางสาวสิริรัตน์  หัสดินรัตน์  และ นางสาวกันยารัตน์  ตั้งโสภณ  ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำลังจะจบการศึกษาและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน


             เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นางเด่นนภา  ภู่งาม และ นางสาววรวัลย์  หิรัญ  ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการทำความดีเพื่อแม่” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ กศน. ตำบลบางคู้ และ กศน.ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


             เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง ผอ. ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ. กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วย ครูนวพรรษ  ธรรมสกุล ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ประจำปี ๒๕๕๘


          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ น.ส.วรวัลย์ หิรัญ และ นางเด่นนภา  ภู่งาม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูกศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้งมีชีวิตให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอายุ๐ – ๖ ปี” ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๓ คน


          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการสอนเสริมวิทยาศาสตร์และภาษาไทย” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน


           เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วม “โครงการถนนคนเดิน กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชน” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ

                    

           เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๘๐  คน


   เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๕๘  ณ กศน.ตำบลบางคู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


   เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี ๒๕๕๘  ณ วัดมุจลินท์ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล ๕  ระยะที่ ๒  ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นางสาวกันยารัตน์  ตั้งโสภณ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โดยจัดฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวัน นักขัตฤกษ์  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๕๐  คน


                 เมื่อวันที่ ๑๐ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการค่ายปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิตสู่ชีวิตที่เป็นสุข"  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วัดตะลุง ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๗๐  คน

                         เมื่อวันที่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ นิเทศตรวจเยี่ยมติดตามงาน กศน.ตำบล พร้อมทั้งนิเทศตรวจสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ กศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านเบิก กศน.ตำบลหัวสำโรง,  กศน.ตำบลเขาสมอคอน, กศน.ตำบลโคกสลุด และ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


               เมื่อวันที่ ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล พร้อมทั้งนิเทศตรวจสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ กศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว,  กศน.ตำบลบางคู้,  กศน.ตำบลลาดสาลี่, กศน.ตำบลท่าวุ้ง , กศน.ตำบลมุจลินท์ และกศน.ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      

              เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายจากคณะวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เรื่องการรวมกลุ่มอาชีพการทำกระเป๋าผ้าด้นมือตาม "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวณ ศูนย์เรียนรู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


                 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชน ๓ D” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วัดปากคลอง ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน


               เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคนท่าวุ้งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี,  ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างวิทยากรมืออาชีพ” ให้กับวิทยากรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ณ กศน.อำเภอแกลง จังหวัดระยองโดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ๓๒  คน


             เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมประชุม จำนวน  ๑๑  คน


             เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการครู, ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, ครู กศน.ตำบล, ครู ศรช. และครูเครือข่าย สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๐๐  คน


            เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน


            เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ป๋วยอึ้งภากรณ์ ตำบลบ้านกล้วย และ ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๔๔  คน

   

        เมื่อวันที่ ๕ – ๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการค่ายอาสายุวกาชาดให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ สวนเทพหรรษา ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน


              เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๕๐  คน

      
          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประกวดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลบางคู้, ตำบลลาดสาลี่และตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๔ คน


             เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชและศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  ๑๕  คน


             เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลเขาสมอคอน, ตำบลบางลี่, ตำบลมุจลินท์ และตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๘ คน


             เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมชมรายการโทรทัศน์ ETV โดยท่านเลขาธิการสำนักงาน กศน. มอบนโยบายและการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


              เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี สวป.จาก สภ.ท่าวุ้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๔ คน


               เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมสัมมนา “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ณ กระทรวงศึกษาธิการ


            เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลบางงา และตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ นำโดย ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ และ ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


              เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม  “โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๑๐๐ คน


   

        เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ” ให้กับวิทยากรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โดยมี ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการสอนและรายงานผลการสอนให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวังลพบุรี โดยมี วิทยากรวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ๒๖  คน


              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครู กศน.ตำบล  และครูเครือข่าย  สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา พร้อมทั้งมีบริการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว และวัดความดัน ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน


             เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ)   หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

            เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ให้การต้อนรับ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ศน.นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  และ คณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ที่เดินทางมาเพื่อนิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานฯ หลังจากที่ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ผู้ประสบกับปัญหาภัยแล้งของอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


             เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรฯ “โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย” ประจำปี ๒๕๕๘  ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี

   

                เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในตำบลโพตลาดแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘    วัดโพธิ์แก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


                เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร นายปรัชญา  เปปะตัง นายอำเภอท่าวุ้ง และผู้สูงอายุในอำเภอท่าวุ้ง ประจำปี ๒๕๕๘ ณ  บ้านพักนายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

                    เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย ครูสิริรัตน์ หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบลบางงา  เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบางงา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายปรัชญา  เปปะตัง นายอำเภอท่าวุ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


            เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร กศน.อำเภอท่าวุ้ง และอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน (Lopburi Green Clean City) โดยมีกิจกรรมการตัดหญ้า การกวาดขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ


            เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวุ้ง จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โดยมอบให้ครูสิริรัตน์ หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากรสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งทำการสอนในวันอังคารและวันพุธ ของสัปดาห์ ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


         เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และนักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี


              เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การเปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 


            เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมที่จัดให้กับผู้สูงอายุได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน, การทำยาดมสมุนไพร,  การทำตุ๊กตาการบูร (การบูรแฟนซี) และการทำน้ำดื่มสมุนไพร  โดยมีผู้สูงอายุ  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๑๑๖ คน


                เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี กุญแจทอง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2558 และประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชา การทำยาดมสมุนไพร ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ


  เมื่อวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การดำเนินการจัดสอบปลายภาคของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ในภาคเรียนนี้


  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้  ซึ่งโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ดำเนินการจัดโดยศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กศน.อำเภอท่าวุ้ง และ อบต.บางคู้ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลบางคู้ ที่เป็นสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


         เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


              เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูนำตัวแทนนักศึกษาได้แก่ นางวราภรณ์  บางผึ้ง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหลักค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง  ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  ซึ่งในการประกวดร้องเพลงหลักค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย ในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ตัวแทนนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ตัวแทนนักศึกษา จาก กศน.อำเภอชัยบาดาล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจาก กศน.อำเภอท่าวุ้ง และ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลบางคู้ และ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน


              เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเวทีเสวนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคาร SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน             เมื่อวันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่  ตำบลเขาสมอคอน , ตำบลโคกสลุด, ตำบลบางลี่ และตำบลมุจลินท์  ณ วัดเขาสมอคอน  ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๗๐ คน


             เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
   ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน ๑๐๐ คน

            ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ ครูอาสาสมัครฯ, ครูกศน.ตำบล และ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลทุกแห่งในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘


            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง, ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และ กศน.ตำบลทุกแห่งในสังกัด โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จะดำเนินการประดับธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

   


              
  เมื่อวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและกรรมการสถานศึกษา  ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ,  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ยงพฤกษา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ , หอสมุดนานาชาติเขาค้อ , อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ  และพุทธอุทยานเพชรบูระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๙  คน

            เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการย้อนรอยเก่า เล่าเรื่องความเป็นไทย" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์เรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  กรุงเทพมหานคร  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน  เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ครูสิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับ เพื่อนครู กศน. นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ตามโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง โดยการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเดือน มกราคม  ๒๕๕๘ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๗  มกราคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน  “โครงการครอบครัวเข้มแข็ง”  ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๕๐ คน

       

             เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ที่เดินทางมานิเทศตรวจเยี่ยม ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งได้เข้านิเทศตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชาขนมไทย กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว  ตามโครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ  ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสอบถามถึงและการนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไป


  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการสอนเสริมรายวิชาภาอังกฤษ และรายวิชาคณิตศาสตร์” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

   

       เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลกร สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้งทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘”  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี


               เมื่อวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๕๘  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้และประเทืองปัญญาแก่เด็กและเยาชน อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการทำสมุดทำมือ กิจกรรมการทำดอกกุหลาบจากกระดาษสา กิจกรรมสอยดาวความรู้ (ตอบปัญหาชิงรางวัล )  ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง ประชาชนทั่วไป คณะครู และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี      

   

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๘  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ “โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก” ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้และประเทืองปัญญาแก่เด็กและเยาชน อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กิจกรรมระบายสีอาเซียน, กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี, กิจกรรมประกวดร้องเพลง, กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมแข่งขันเหยียบโป่งชิงรางวัล  ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง ประชาชนทั่วไป คณะครู และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   
  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม "โครงการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน

   

             เมื่อวันที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะนิเทศ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางคู้และตำบลท่าวุ้ง ได้แก่ กิจกรรมการฝึกวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่ขึ้นทะเบียนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของตำบลบางคู้ วิชา “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของตำบลท่าวุ้ง  วิชา “อาหาร – ขนม” ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

     

   

           เมื่อวันที่ ๑๒  ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะนิเทศ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลมุจลินท์ ได้แก่ กิจกรรมการฝึกวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง วิชา"การซ่อมรองเท้า" หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวสำโรง และ วิชา “การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก” หมู่ที่ ๖ ตำบลมุจลินท์ พร้อมทั้งเข้านิเทศตรวจเยี่ยมกลุ่มวิชาชีพหลักสูตร อาหาร – ขนม หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง หมู่บ้านรักษาศีล ๕  หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

   

   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วัดสนามไชย ตำบลโตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

            เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “ เพื่อส่งเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

   

    เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  ณ องค์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดย กศน.จังหวัดลพบุรีมีบริการตัดผมฟรี พร้อมทั้งให้บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ให้กับประชาชนทั่วไป

   


  เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด กิจกรรมการฝึกวิชาชีพ "การเพาะเห็ด" เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประสบภัยแล้ง  ณ หมู่ที่  ๒ ตำบลโคกสลุด  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

               

        เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนาความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๔๐ น. – ๑๘.๔๐ น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน

                เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


                 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

                 ระหว่างวันที่ ๑ -  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ บริเวณหน้า กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมทั้งจัดบอร์ดและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗  

   

            เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม  ให้กับกับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่าย A๐๓ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาฯ  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก  ผอ.ศุภัชณัฎฐ์  หลักเมือง  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ  ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ๗๐  คน

             

   

      

         เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศติดตามการชมรายการ ETV ตามโครงการ "ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน." ในพื้นที่ กศน.ตำบลทุกแห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จำนวน ๑๑ แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและครูผู้สอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจการการเรียนการสอนของครูผู้สอน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใน กศน.ตำบล ทุกแห่ง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

             เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

            เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อดูความพร้อม ของ กศน.ตำบล ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   
            เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด และขั้นตอนในการกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  โดยมอบให้ครูประจำตำบลทุกตำบลดำเนินการกรอกข้อมูลต่อไป

   
          เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร  ครูชำนาญการ  เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียน ตามโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน. ณ กศน.ตำบลทุกแห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จำนวน ๑๑ แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและครูผู้สอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจการการเรียนการสอนของครูผู้สอน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใน กศน.ตำบล ทุกแห่ง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             
          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. ณ บริเวณโดยรอบ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งแต่งกายด้วยชุดขาวทุกวันพระ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี “โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า”

   

            เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการนิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลเขาสมอคอน กศน.ตำบลมุจลินท์ กศน.ตำบลโคกสลุด และกศน.ตำบลลาดสาลี่ เพื่อดูความพร้อมในการรับชมรายการทางช่อง ETV ของ นักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


           เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  จังหวัดปทุมธานี


    เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ  เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียน ตามโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน. ณ กศน.ตำบลทุกแห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จำนวน ๑๑ แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและครูผู้สอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจการการเรียนการสอนของครูผู้สอน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใน กศน.ตำบล ทุกแห่ง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศนี ศรีสาธร ครูชำนาญการ  พร้อมด้วย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครู กศน.ตำบล  ครูศูนย์การเรียนชุมชน  และครูเครือข่าย  สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  เป็นผู้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้  โดยได้ดำเนินการชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑  ซึ่งในภาคเรียนนี้  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้สื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ช่อง ETV  จากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  การประเมินคุณธรรม  และเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา โดย มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  จำนวน ๑๐๐ คน

   
         เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ณ วัดปากคลองบางคู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี  ๒๕๕๗   ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ
           เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรในสถานศึกษาประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งรายละเอียด จุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากร ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
   

   

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “วิธีเรียนทางไกล” โดยดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ ทั้ง ๑๑ ตำบล ของอำเภอท่าวุ้ง สำหรับการรับสมัครนักศึกษา “วิธีเรียนทางไกล” เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

   

             เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี แต่งตั้งให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินภาคประสบการณ์นักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยประเมินภาคประสบการณ์ (การทดสอบภาคปฏิบัติ) ให้กับนักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทดสอบภาคปฏิบัติในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   
             เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง  เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์  เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

   
   

        เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอทุกแห่งในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  และคณะศึกษานิเทศ ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

           เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรนักศึกษา ให้ การต้อนรับ นายทรงสวัสดิ์  ศรีธัญรัตน์  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง  นางสาวอัญชลี  พงษ์พานิช  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง และ นางนพวรรณ  น่วมจะโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ในการเข้าประเมินสถานศึกษาพอเพียง  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  สำหรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
   
            เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ  กศน.อำเภอท่าวุ้ง ณ กศน.ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔” ณ สนามกีฬาราชนาวี  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

   

   
  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ นิตยา  มุขลาย จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ที่เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งศึกษานิเทศก์ นิตยา  มุขลาย  ได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
   

          เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วม โครงการมหกรรมขยายเครือข่ายและรวมพลคน TO BE NUMBER ONG ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

   

       เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้มอบให้ คณะครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมโรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

   

             เมื่อวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

              เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี และ ฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพมหานครฯ  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

   
              เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗
             เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน
   

              เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน

   

             เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน กศน.ตำบล และ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ตำบลโพตลาดแก้ว ตำบลหัวสำโรง ตำบลท่าวุ้ง ตำบลบางงา ตำบลเขาสมอคอน และตำบลมุจลินท์ เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ กศน.ตำบล และบ้านหนังสืออัจฉริยะของแต่ละตำบลในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

             วันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูปาริชาติ  มาแก้ว และ ครูมนัสวี  เนตรยอง นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุดสาคร โดยมีนักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๐  คน

   

            กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้มีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน

   

             เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมัลลิกา จิระพันธ์วาณิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสรุปโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐ คน

   

            เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ในอำเภอท่าวุ้ง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีชุมชนหนองกระโดนมน ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๔๕  คน

   

            เมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ป๋วยอึ้งภากรณ์  จังหวัดชัยนาท  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

   
          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

               เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด และนักศึกษาพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน." ครั้งที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๕ ทีม ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

   

                   ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย ครูณรงค์ชัย  นวลจันทร์ และ ครูกันยารัตน์  ตั้งโสภณ  ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จำนวน  ๑๐  คน  เข้าร่วมกิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

   
   
   

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมจัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ บริการประชาชน  ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การพับดอกไม้จากใบเตย และการทำตุ๊กตาการบูรแฟนซี  พร้อมทั้งให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ และบริการตัดผมฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

   
                ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัด กิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชนฯ ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี กิจกรรมที่จัดได้แก่ กิจกรรมณรงค์การแต่งกายด้วยชุดสีขาว กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโพธิ์เกษตร ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ลด ละ เลิก ของมึนเมาและสิ่งเสพติด หันมาเข้าวัด ฟังธรรม ปฏิบัติสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ในเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ นอกจากนี้ยังปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ วัดโพธิ์เกษตร และ กศน.ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะครูและนักศึกษาพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๓  คน

   
         เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  ณ วัดโพธิ์เกษตร ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐  คน
           เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ “โครงการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าแก่ผู้สนใจศึกษา” จาก นายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
   
   

   
              เมื่อวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.จรัสศรี หัวใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และฝึกปฏิบัติการประเมินโครงการฯ ตามวงจร PDCA
      

   
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกศน.ตำบลต่างๆ ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยได้ลงพื้นที่ กศน.ตำบลบางคู้ เพื่อเก็บข้อมูลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง การเดินทางมาเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อติดตามประเมินผล ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ กศน.ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
        

               เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี การเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

     

   
        เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความมีระเบียบวินัย และความสามัคคี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรรมบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคาร SML หน้า กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

   

   
   

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ในภาคเรียน รวมถึงชี้แจงบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาต้องปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

   

   

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ น.ส.อภิสรา เอี่ยมสอาด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และ ครูเฉลียว  มั่งคั่ง ครูประจำกลุ่ม สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำนักศึกษาพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอด กศน.” ครั้งที่ ๒ รอบคัดเลือกระดับภาค  ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐  คน

   

   
            เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๓ คน ที่ได้เดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยได้ลงศึกษาดูงานในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง ต่อจากนั้น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ ซึ่งผู้มาศึกษาดูงานให้ความสนใจอย่างดียิ่ง

               เมื่อวันที่ ๒๐ –  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ คณะครู ได้แก่ ข้าราชการครู,  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, ครู กศน.ตำบล, ครูศูนย์การเรียนชุมชน และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนฯ  สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น” ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

   
            เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “รู้ทันพิษภัย ต้านภัยยาเสพติด” โดยมี ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วัดปากคลองบางคู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๑๐  คน
            เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ศูนย์อาเซียนศึกษา” โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษอาเซียน โดยครูสิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล และ กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดย ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
             เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ คณะครู สังกัด  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะครู จาก ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินการจัด กศน.ตำบล ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

          เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่สนามสอบนักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

   

            ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดนครนายก  และ จังหวัดปราจีนบุรี

   
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครู กศน.ตำบล  และครูเครือข่าย  สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา พร้อมทั้งมีบริการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอวให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย ซึ่งในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน
      
        เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ. ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ  สำหรับกิจกรรมที่จัดให้กับผู้สูงอายุได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำก๋วยเตี๋ยวหลอด, การทำยาดมสมุนไพรการทำตุ๊กตาการบูร (การบูรแฟนซี) และการทำน้ำดื่มสมุนไพร  พร้อมทั้งมีบริการชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยมีผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๑๐ คน

             เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่เข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการอบรมเสริมทักษะ พัฒนาเด็กและเยาวชน ปิดเทอมเติมประสบการณ์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่าน รวมถึงวิธีการในการเข้าใช้บริการห้องสมุดฯ ให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

   

            

            เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และ กิจกรรมรดน้ำขอพร จาก ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง เนื่องใน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนชาวไทย ให้คงอยู่สืบไป

   

                      เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ “โครงการ มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ณ สำนักงาน  กศน. จังหวัดลพบุรี

   

           

             เมื่อวันที่ ๘  เมษายน ๒๕๕๗  กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์”โครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทย ไร้อุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ –๑๗ เมษายน ๒๕๕๗” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗

   

            เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวสู่สุดยอด กศน. ซีซั่น ๒ ของ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการฯ และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี สำหรับศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้ส่งนายก้องเกียรติ  สุขพละ นักศึกษาระดับ ม. ปลาย กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ซึ่งผลการแข่งขัน ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โดยได้รับถ้วยรางวัลฯ ใบประกาศฯ พร้อมทั้งเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

                   เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครู สิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเปิดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษา ณ ศาลา SML หน้า ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

   

   

           

             วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

   

   

            

        เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครู สิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสอนเสริมและสอบซ่อมรายวิชาภาษาอังกฤษ ( พต11001 และ พต21001) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ ประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลา SML หน้า ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน”  ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำเภอสมยศ  มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๘ คน

   
   

   

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลลาดสาลี่ และ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๘ คน 

   

       

   

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดโพธิ์แก้ว ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน

       

   
            เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูวรวัลย์ หิรัญ และ ครูเด่นนภา ภู่งาม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ รอบบริเวณ อาคาร ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.ตำบลบางคู้และ กศน.ตำบลบางลี่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๖๐  คน

           

   

           เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีและการประเมินภาคประสบการณ์ของนักศึกศึกษาเทียบระดับฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๖  คน

   

   เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี  กุญแจทอง และครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วม จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำโอ่งแฟนซี) ให้กับประชาชนในพื้นที่

   

              เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง นางสาวณิยะวรรณ  ชูทอง และ นางสาวธัญญรัตน์ เปียอยู่ ครู ศรช. สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่ขอลาออก เนื่องจากต้องกลับไปดูแลมารดาและประกอบอาชีพส่วนตัว

   

             เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีเปิดกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านช่องน้ำไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

         เมื่อวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดยผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ฯ  ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๗

   

           

    เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอัคคีภัย” ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง, ตำบลบางงา, ตำบลหัวสำโรง, และตำบลบ้านเบิก ณ เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๗๐  คน

             

        เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยกิจกรรมที่จัดได้แก่ การแข่งขัน วิ่งแข่ง ๑๐๐ เมตร ชาย-หญิง, การแข่งขัน แชร์บอล ชาย-หญิง,  การแข่งขัน วิ่งกระสอบ และ การแข่งขันชักกะเย่อ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันขบวนพาเหรดและกองเชียร์ร่วมด้วย

   

   

  เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลบ้านเบิก ตำบลมุจลินท์ ตำบลบางลี่ และตำบลเขาสมอคอน โดยในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เข้าฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เข้าศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรโดยใช้เกษตรธรรมชาติของ ศูนย์ กศน. อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน 

   
           เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๐๐  คน

       
             เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมจัดกิจกรรมการประกวด “สุดยอด กศน.”ประจำปี ๒๕๕๗ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายก้องเกียรติ  สุขพละ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          

        เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้คณะครูและนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

              

            กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้มีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๓ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน

         

   

             เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ผอ.ศุทธินี งามเขตต์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน และคณะฯ เพื่อเข้านิเทศเยี่ยมเยียน และติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการติดตามผลการดำเนินงานจำนวน ๓ เรื่องดังนี้  (๑) ผลการดำเนินการในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง (๒) การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓) การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยและการประเมินระดับการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน ของ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

          เมื่อวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมใจร่วมแต่งไทยเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจะมีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ไปจนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

            

         เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดพระปรางค์มุนี จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๖๐  คน

   

            

                

                   เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมี นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ วัดยวด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีซึ่งการประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันครบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

           เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี ร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของตำบลต่าง ๆ ในอำเภอท่าวุ้ง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๒ ชิ้น ส่งเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีต่อไป

           

        เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ และครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครฯ  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด ตำบลบ้านเบิก ตำบลบางงา และตำบลหัวสำโรง

   

           

   

             

            เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรม ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง  โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี  กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

             เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดยวด  ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี  กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี  และ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

   

             เมื่อวันที่   มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ให้การต้อนรับ คณะครู จาก ศูนย์ กศน.อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง

          เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะ ครู  ในสังกัดฯ  หน่วยงานภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา   องค์กรนักศึกษา  ให้การต้อนรับ นายอรุณ  รักษาทรัพย์  นายชาญ  นพรัตน์  และ นางราตรี  กลิ่นประทุม  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) เพื่อเข้าประเมิน คุณภาพฯ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ลพบุรี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
  ที่ตั้ง : ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  ปรัชญา: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต
  วิสัยทัศน์: พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดดเด่นด้านสัมพันธ์ชุมชนประสิทธิผลหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนพึงพอใจ     
    
   **********************************************************************
   
  กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิคการใช้ห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง โดยมีนักศึกษาจาก กศน.ตำบลหัวสำโรงและ กศน.ตำบลบางลี่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15  มกราคม  2560
  วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมเทศบาลตำบลบางงา จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมดังนี้
   - วาดภาพระบายสีอาเซียน
   -เก้าอี้ดนตรี
   -ตอบคำถามอาเซียน
  ชิงของรางวัล และ ขนม มากมาย
   ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ได้แก่ตำบลบางงา ตำบลมุจลินท์ ตำบลโคกสลุด ตำบลบางลี่ และตำบลเขาสมอคอน ณ ห้องประชุมอำเภอท่าวุ้ง โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

             ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลโพลาดแก้ว ตำบลท่าวุ้ง ตำบลบางคู้ ตำบลลาดสาลี่ ตำบลหัวสำโรง และตำบลบ้านเบิก ณ ห้องประชุมอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๖ คน


            ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย นางวนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลบางงา ตำบลบางลี่ ตำบลเขาสมอคอน ตำบลมุจลินท์ และตำบลโคกสลุด ณ ห้องประชุมอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒๕ คน
  ในวันที่ ๒๙ พ.ย ๕๙ กศน.อำเภอท่าวุ้งได้จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ
  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
  ความรู้และเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ทั้ง 11 ตำบลในอำเภอท่าวุ้ง
  ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง  อำเภออินทร์บุรี ในจังหวัดสิงห์บุรี 
    ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ย ๕๙ นางวนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่ โครงการ"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" ณ ที่ว่าการ อ.ท่าวุ้ง  รพ.ท่าวุ้ง ธนาคารฯ และป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน ในรูปแบบต่างๆปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

             เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ วิชา การทำไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน  ๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางฤติมา พรหมแสงใส เป็นวิทยากร ผู้เรียนจำนวน  ๑๕  คน

            เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ วิชา การทำไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน  ๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   ณ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางฤติมา พรหมแสงใส เป็นวิทยากร ผู้เรียนจำนวน  ๑๕  คน

            ระหว่างวันที่ ๒๐ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปะประดิษฐ์ (การทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด) จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสาวอัญชลี  หอมขจร เป็นวิทยากร ผู้เรียนจำนวน  ๑๘  คน   

         เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๑ คน  

   


             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตร ศิลปประดิษฐ์  ( การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ ) จำนวน ๒๕  ชั่วโมง  ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.  โดยมี นางสมศรี ชูชื่น  เป็นวิทยากรผู้สอน


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพวิชาการทำไม้กวาดทางมะพร้าว  ในวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๙ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมี นางฤติมา พรหมแสงใส เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน  ๑๓  คน


              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ( งบดำเนินงาน ) วิชาศิลปประดิษฐ์ การสานเส้นพลาสติก ในวันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางวิภานันท์  มาทัพ เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียน จำนวน ๑๓ คน      

          

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคเบื้องต้น" เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับการอนุเคราะห์คณะวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว โดยมี ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมติดตามผล การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๓ คน  

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตร การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. โดยมี นางสมศรี ชูชื่น เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๕ คน


            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตร ขนมไทย จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. 


         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมอบ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ  ศาลา SML หมู่ที่ ๑๑  ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยมี นางทัศนีย์ ศรีศิริภิญโญ เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน  ๑๘ คน


         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง กิจกรรมฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. โดยมี นายอนุชัย  สังเขป เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๖ คน


            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตร วิชาการทำไม้กวาดทางมะพร้าว  จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๓  ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.  ผู้เรียน จำนวน ๑๒ คน


        วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นางสาวสิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยฯให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐ คน


         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเส้นพลาสติก) จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.  ผู้เรียน จำนวน ๑๔ คน


           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด หมู่ที่ ๑  ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.   ผู้เรียน จำนวน ๑๒ คน


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาการทำไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด  ณ  หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.   ผู้เรียน จำนวน ๑๒ คน


         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ( ต่อยอดอาชีพเดิม ) จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง  วิชาศิลปประดิษฐ์ ( การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง ) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี    บ้านเลขที่ ๑๐๒  หมู่ที่ ๘  ตำบลบ้านเบิก  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ถึง วันที่ ๘  มีนาคม ๒๕๕๙        

   

     

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ( หลักสูตรช่างพื้นฐาน ) จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง วิชาช่างปูกระเบื้อง  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๙ ( หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. โดยมีนายสังเวียน สุภาพันธ์ เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียนจำนวน ๑๘ คน   


            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ( ต่อยอดอาชีพเดิม ) จำนวน ๑๐๐ ชั่วโมง  วิชาการนวดเพื่อสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ  กศน.ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ถึง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ( หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ )  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕  ชั่วโมง โดยมี นางสาวธนภร สุทัศนโชคชัย เป็นวิทยากรผู้สอน  ผู้เรียน จำนวน  ๑๘  คน


            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน “ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ ” หลักสูตร ขนมไทย จำนวน ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด ณ ศาลาSML หมู่ที่ ๑  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕  ชั่วโมง โดยมี นางฤติมา  พรมแสง เป็นวิทยากร ผู้เรียนจำนวน  ๑๘  คน


    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน “ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ ” หลักสูตร ขนมไทย จำนวน ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด ณ  หมู่ที่ ๓ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผู้เรียน จำนวน ๑๒ คน  


           วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นางสาวปาริชาติ  มาแก้ว ครู กศน.ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” กิจกรรมอบรม สาธิตและฝึกปฏิบัติ หลัก ๑๑ อ. ในการดูแลผู้สูงอายุ  และหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๒ คน 


           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตร ขนมไทย จำนวน ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด ณ  หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. ผู้เรียน จำนวน ๑๒ คน


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์  (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

   

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาศิลปประดิษฐ์ ( การสานเปลญวนจากเศษผ้า ) จำนวน ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. โดยมีนางสุมาลี คำบุปผา  เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียน จำนวน ๑๒ คน


            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาการทำไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.   โดยมีนางฤติมา  พรหมแสงใส  เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียน จำนวน ๑๒ คน 


            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเปลญวนจากเศษผ้า) หลักสูตร ๕ ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองปลาดุก ตำบลบางลี่  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. โดยมี นางพยอม ปลีกล้วย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เรียน จำนวน ๑๒ คน   


        เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเปลญวนจากเศษผ้า) จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด  ณ  กศน.ตำบลโคกสลุด  หมู่ที่ ๖  ตำบลโคกสลุด  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.   มีผู้เรียน จำนวน ๑๒ คน โดยมี นางพยอม  ปลีกล้วย เป็นวิทยากรผู้สอน


           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเปลญวนจากเศษผ้า) จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวสำโรง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ มีผู้เรียน  จำนวน ๑๒ คน  โดยมี นางพยอม  ปลีกล้วย เป็นวิทยากรผู้สอน


             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาศิลปประดิษฐ์ ( การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ ) จำนวน  ๕  ชั่วโมง  สถานที่จัด  ณ  ที่ทำการกำนันตำบลลาดสาลี่  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ นมีผู้เรียนจำนวน ๑๕ คน   โดยมีนางสาวพัทธนันท์ ถ้วยทอง   เป็นวิทยากรผู้สอน

   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาการทำไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด  ณ  กศน.ตำบลโคกสลุด  หมู่ที่ ๖  ตำบลโคกสลุด  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.   มีผู้เรียน จำนวน ๑๕ คน  โดยมีนางฤติมา  พรหมแสงใส  เป็นวิทยากรผู้สอน

               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย จำนวน  ๕  ชั่วโมง สถานที่จัด  ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางลี่  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันจันทร์ที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.  มีผู้เรียนจำนวน ๑๕ คน โดยมีนางสวอง สุทธิชัชวาล  เป็นวิทยากรผู้สอน

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาศิลปประดิษฐ์ ( การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ ) จำนวน ๕ ชั่วโมง  สถานที่จัด ณ  กศน.ตำบลเขาสมอคอน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙    ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.  มีผู้เรียนจำนวน ๑๕ คน  โดยมีนางอนงค์ ไหลสกุล  เป็นวิทยากรผู้สอน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน “ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ ” วิชาศิลปประดิษฐ์ ( การสานเปลญวนจากเศษผ้า )  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว  หมู่ที่ ๑  ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมี  นางพยอม  ปลีกล้วย เป็นวิทยากรให้ความรู้  ผู้เรียน จำนวน  ๑๕  คน   

   

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาการทำไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน  ๕  ชั่วโมง  สถานที่จัด ณ กศน.ตำบลบางคู้ หมู่ที่ ๗  ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น มีผู้เรียน จำนวน ๑๕ คน  โดยมี นางฤติมา  พรหมแสงใส   เป็นวิทยากรผู้สอน  

              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาศิลปประดิษฐ์ ( การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ) จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด   ณ กศน.ตำบลท่าวุ้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น มีผู้เรียนจำนวน  ๑๕  คน โดยมีนางวรรณศิริ ปั้นอยู่  เป็นวิทยากรผู้สอน

              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาศิลปประดิษฐ์ ( การสานเปลญวนจากเศษผ้า ) จำนวน  ๕  ชั่วโมง  สถานที่จัด ณ  กศน.ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ นมีผู้เรียน จำนวน ๑๕ คน  โดยมีนางสุมาลี คำบุปผา  เป็นวิทยากรผู้สอน

              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ หลักสูตรวิชาการทำไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน  ๕ ชั่วโมง สถานที่จัด  ณ กศน.หัวสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวสำโรง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ มีผู้เรียน จำนวน ๑๕ คน  โดยมีนายปัญญา นวลรักษา  เป็นวิทยากรผู้สอน 

         เมื่อวันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพวิชาศิลปประดิษฐ์ (การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ) หลักสูตร ๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ ๔ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน  


            เมื่อวันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพวิชาศิลปประดิษฐ์ (การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ) หลักสูตร ๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีนางอรัญญา วายุโรจน์ เป็นวิทยากรผู้สอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน      

       

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์  (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘ โดยมี นางศิริลักษณ์ รอดสกุล เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๘ คน


                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง การแปรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๘


                    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์  (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๘ 


                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘ โดยมี นางสาวธนภร สุทัศนโชคชัย เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๒๐ คน


                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง การแปรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘


      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์  (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๘ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘ โดยมี นางอารีวรรณ  บุญมั่น เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๗ คน


                  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดสาลี่  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘ โดยมีนางฐานิตา ฉิมลอยลาภ เป็นวิทยากร