. 
   


 *******************************************************************
 

       เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับชมรายการสายใย กศน.เพื่อรับฟังยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกศน.ตำบลต่างๆ ในอำเภอท่าวุ้ง ได้แก่ กศน.ตำบลบางลี่ กศน.ตำบลมุจลินท์ กศน.ตำบลเขาสมอคอนและกศน.ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อนิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กศน.ตำบลในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู  ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อดำเนินการจัดทำและกรอกข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ให้ถูกต้องตามแบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

       เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ครูวรวัลย์ หิรัญ  และ ครูปาริชาติ มาแก้ว  เข้าร่วมโครงการบ้านเมืองสะอาด ( Big Cleaning Day ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘  ณ ลานเอนกประสงค์  ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี และร่วมทำความสะอาดบริเวณถนนหน้า กศน.อำเภอท่าวุ้ง และ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดประชุมประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งร่วมกันรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV “ทางรายการสายใย กศน.” เพื่อรับชมการชี้แจงการใช้ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล  จาก นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงาน กศน. และคณะฯ ณ  ห้องประชุม กศน. อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

           เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำและกรอกข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ตามแบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

            เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำกิจกรรม  ๕ ส  โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบนอกและภายในอาคาร กศน.อำเภอท่าวุ้ง และอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

       

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะครูอาสาสมัครฯ และครูกศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบพุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การประเมินคุณธรรม รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน


           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี  ๒๕๕๘ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ


           เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู สังกัด  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี    ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมจัดกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โครงการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ โดยมีการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ วิชาการทำตุ๊กตาการบูร วิชาการทำโอ่งแฟนซี วิชาการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และวิชาการทำสมุดทำมือ ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      


           เมื่อวันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.จังหวัดลพบุรี รวมใจ   สนามกีฬาพระราเมศวร  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การแข่งขันกีฬาสากลและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ พร้อมทั้งมีการจัดซุ้มนิทรรศการของ กศน.อำเภอต่างๆ ในสังกัด กศน.จังหวัดลพบุรี


           เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางงา ที่จบหลักสูตรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สูงอายุเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน  ๕๐  คน


          เมื่อวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี  ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


          เมื่อวันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วม “โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ให้ความสุข บำบัดทุกข์  สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม  ประจำปี ๒๕๕๘” ณ วัดยวด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีบริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชา การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย และการทำสมุดทำมือ พร้อมทั้งมีบริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และบริการตัดผมฟรี


          เมื่อวันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมกันเขียน “ปณิธานในการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอท่าวุ้ง” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำรงตนอยู่ในคุณธรรม พร้อมทั้งจัด “มุม ป.ป.ช. มีชีวิต” บริเวณภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


         เมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ผอ. วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และคณะฯ จำนวน ๑๐ คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน กศน.ตำบล จำนวน ๕ แห่ง ในสัดกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้แก่ กศน.ตำบลบางงา, กศน.ตำบลบางคู้, กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว, กศน.ตำบลบ้านเบิก และกศน.ตำบลเขาสมอคอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 


        เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ผอ. วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘


           เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ เข้าสอบ จำนวน  ๗๕  คน


              เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม” ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ วัดปากคลอง ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๑๐  คน


          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


          เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการประกอบอาชีพ วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด โดยการถอดองค์ความรู้จากตัวแทนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดของ กศน.ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


           เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นางสาวสิริรัตน์  หัสดินรัตน์  และ นางสาวกันยารัตน์  ตั้งโสภณ  ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำลังจะจบการศึกษาและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน


           เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นางเด่นนภา  ภู่งาม และ นางสาววรวัลย์  หิรัญ  ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการทำความดีเพื่อแม่” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ กศน. ตำบลบางคู้ และ กศน.ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


           เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง ผอ. ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ. กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วย ครูนวพรรษ  ธรรมสกุล ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ประจำปี ๒๕๕๘


        เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ น.ส.วรวัลย์ หิรัญ และ นางเด่นนภา  ภู่งาม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


        เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูกศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้งมีชีวิตให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอายุ๐ – ๖ ปี” ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๓ คน


        เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการสอนเสริมวิทยาศาสตร์และภาษาไทย” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน


         เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วม “โครงการถนนคนเดิน กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชน” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ

                  

         เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๘๐  คน


 เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๕๘  ณ กศน.ตำบลบางคู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


 เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี ๒๕๕๘  ณ วัดมุจลินท์ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล ๕  ระยะที่ ๒  ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นางสาวกันยารัตน์  ตั้งโสภณ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โดยจัดฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวัน นักขัตฤกษ์  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๕๐  คน


               เมื่อวันที่ ๑๐ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการค่ายปฏิบัติธรรม "พัฒนาจิตสู่ชีวิตที่เป็นสุข"  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วัดตะลุง ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๗๐  คน

                     เมื่อวันที่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ นิเทศตรวจเยี่ยมติดตามงาน กศน.ตำบล พร้อมทั้งนิเทศตรวจสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ กศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านเบิก กศน.ตำบลหัวสำโรง,  กศน.ตำบลเขาสมอคอน, กศน.ตำบลโคกสลุด และ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


             เมื่อวันที่ ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล พร้อมทั้งนิเทศตรวจสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ กศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว,  กศน.ตำบลบางคู้,  กศน.ตำบลลาดสาลี่, กศน.ตำบลท่าวุ้ง , กศน.ตำบลมุจลินท์ และกศน.ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

    

            เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายจากคณะวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เรื่องการรวมกลุ่มอาชีพการทำกระเป๋าผ้าด้นมือตาม "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวณ ศูนย์เรียนรู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


               เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชน ๓ D” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วัดปากคลอง ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน


             เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคนท่าวุ้งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


          เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี,  ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างวิทยากรมืออาชีพ” ให้กับวิทยากรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ณ กศน.อำเภอแกลง จังหวัดระยองโดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ๓๒  คน


           เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมประชุม จำนวน  ๑๑  คน


           เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการครู, ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, ครู กศน.ตำบล, ครู ศรช. และครูเครือข่าย สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๐๐  คน


          เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน


          เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ป๋วยอึ้งภากรณ์ ตำบลบ้านกล้วย และ ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๔๔  คน

 

      เมื่อวันที่ ๕ – ๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการค่ายอาสายุวกาชาดให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ สวนเทพหรรษา ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน


            เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๕๐  คน

    
        เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประกวดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลบางคู้, ตำบลลาดสาลี่และตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๔ คน


           เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชและศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  ๑๕  คน


           เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลเขาสมอคอน, ตำบลบางลี่, ตำบลมุจลินท์ และตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๘ คน


           เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมชมรายการโทรทัศน์ ETV โดยท่านเลขาธิการสำนักงาน กศน. มอบนโยบายและการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี สวป.จาก สภ.ท่าวุ้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๔ คน


             เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมสัมมนา “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ณ กระทรวงศึกษาธิการ


          เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลบางงา และตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


          เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ นำโดย ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ และ ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม  “โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๑๐๐ คน


 

      เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ” ให้กับวิทยากรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โดยมี ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการสอนและรายงานผลการสอนให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวังลพบุรี โดยมี วิทยากรวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ๒๖  คน


            เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครู กศน.ตำบล  และครูเครือข่าย  สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา พร้อมทั้งมีบริการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว และวัดความดัน ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน


           เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ)   หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ให้การต้อนรับ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ศน.นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  และ คณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ที่เดินทางมาเพื่อนิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานฯ หลังจากที่ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ผู้ประสบกับปัญหาภัยแล้งของอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


           เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรฯ “โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย” ประจำปี ๒๕๕๘  ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี

 

              เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในตำบลโพตลาดแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘    วัดโพธิ์แก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


              เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร นายปรัชญา  เปปะตัง นายอำเภอท่าวุ้ง และผู้สูงอายุในอำเภอท่าวุ้ง ประจำปี ๒๕๕๘ ณ  บ้านพักนายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

                  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย ครูสิริรัตน์ หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบลบางงา  เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบางงา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายปรัชญา  เปปะตัง นายอำเภอท่าวุ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร กศน.อำเภอท่าวุ้ง และอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน (Lopburi Green Clean City) โดยมีกิจกรรมการตัดหญ้า การกวาดขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ


          เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวุ้ง จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โดยมอบให้ครูสิริรัตน์ หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากรสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งทำการสอนในวันอังคารและวันพุธ ของสัปดาห์ ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


       เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และนักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การเปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 


          เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมที่จัดให้กับผู้สูงอายุได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน, การทำยาดมสมุนไพร,  การทำตุ๊กตาการบูร (การบูรแฟนซี) และการทำน้ำดื่มสมุนไพร  โดยมีผู้สูงอายุ  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๑๑๖ คน


              เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี กุญแจทอง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2558 และประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชา การทำยาดมสมุนไพร ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ


เมื่อวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การดำเนินการจัดสอบปลายภาคของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ในภาคเรียนนี้


เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้  ซึ่งโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ดำเนินการจัดโดยศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ ๓๖ พรรษา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กศน.อำเภอท่าวุ้ง และ อบต.บางคู้ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลบางคู้ ที่เป็นสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


       เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


            เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูนำตัวแทนนักศึกษาได้แก่ นางวราภรณ์  บางผึ้ง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหลักค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง  ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  ซึ่งในการประกวดร้องเพลงหลักค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย ในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ตัวแทนนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ตัวแทนนักศึกษา จาก กศน.อำเภอชัยบาดาล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจาก กศน.อำเภอท่าวุ้ง และ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


          เมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลบางคู้ และ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน


            เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเวทีเสวนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคาร SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน           เมื่อวันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่  ตำบลเขาสมอคอน , ตำบลโคกสลุด, ตำบลบางลี่ และตำบลมุจลินท์  ณ วัดเขาสมอคอน  ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๗๐ คน


           เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
 ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน ๑๐๐ คน

          ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ ครูอาสาสมัครฯ, ครูกศน.ตำบล และ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลทุกแห่งในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง, ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และ กศน.ตำบลทุกแห่งในสังกัด โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จะดำเนินการประดับธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 


            
เมื่อวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและกรรมการสถานศึกษา  ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ,  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ยงพฤกษา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ , หอสมุดนานาชาติเขาค้อ , อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ  และพุทธอุทยานเพชรบูระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๙  คน

          เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการย้อนรอยเก่า เล่าเรื่องความเป็นไทย" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์เรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  กรุงเทพมหานคร  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คนเมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ครูสิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับ เพื่อนครู กศน. นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ตามโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง โดยการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเดือน มกราคม  ๒๕๕๘ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๗  มกราคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน  “โครงการครอบครัวเข้มแข็ง”  ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๕๐ คน

     

           เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ที่เดินทางมานิเทศตรวจเยี่ยม ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งได้เข้านิเทศตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชาขนมไทย กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว  ตามโครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ  ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสอบถามถึงและการนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไป


เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการสอนเสริมรายวิชาภาอังกฤษ และรายวิชาคณิตศาสตร์” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

 

     เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลกร สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้งทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘”  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี


             เมื่อวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๕๘  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้และประเทืองปัญญาแก่เด็กและเยาชน อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการทำสมุดทำมือ กิจกรรมการทำดอกกุหลาบจากกระดาษสา กิจกรรมสอยดาวความรู้ (ตอบปัญหาชิงรางวัล )  ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง ประชาชนทั่วไป คณะครู และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี      

 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๘  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ “โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก” ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้และประเทืองปัญญาแก่เด็กและเยาชน อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กิจกรรมระบายสีอาเซียน, กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี, กิจกรรมประกวดร้องเพลง, กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมแข่งขันเหยียบโป่งชิงรางวัล  ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง ประชาชนทั่วไป คณะครู และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม "โครงการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน

 

           เมื่อวันที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะนิเทศ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางคู้และตำบลท่าวุ้ง ได้แก่ กิจกรรมการฝึกวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่ขึ้นทะเบียนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของตำบลบางคู้ วิชา “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของตำบลท่าวุ้ง  วิชา “อาหาร – ขนม” ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

   

 

         เมื่อวันที่ ๑๒  ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะนิเทศ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลมุจลินท์ ได้แก่ กิจกรรมการฝึกวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง วิชา"การซ่อมรองเท้า" หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวสำโรง และ วิชา “การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก” หมู่ที่ ๖ ตำบลมุจลินท์ พร้อมทั้งเข้านิเทศตรวจเยี่ยมกลุ่มวิชาชีพหลักสูตร อาหาร – ขนม หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง หมู่บ้านรักษาศีล ๕  หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

 

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วัดสนามไชย ตำบลโตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “ เพื่อส่งเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 

  เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  ณ องค์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดย กศน.จังหวัดลพบุรีมีบริการตัดผมฟรี พร้อมทั้งให้บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ให้กับประชาชนทั่วไป

 


เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด กิจกรรมการฝึกวิชาชีพ "การเพาะเห็ด" เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประสบภัยแล้ง  ณ หมู่ที่  ๒ ตำบลโคกสลุด  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

             

      เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนาความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๔๐ น. – ๑๘.๔๐ น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน

            เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


               เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

               ระหว่างวันที่ ๑ -  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ บริเวณหน้า กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมทั้งจัดบอร์ดและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗  

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม  ให้กับกับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่าย A๐๓ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาฯ  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก  ผอ.ศุภัชณัฎฐ์  หลักเมือง  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ  ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ๗๐  คน

           

 

    

       เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศติดตามการชมรายการ ETV ตามโครงการ "ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน." ในพื้นที่ กศน.ตำบลทุกแห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จำนวน ๑๑ แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและครูผู้สอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจการการเรียนการสอนของครูผู้สอน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใน กศน.ตำบล ทุกแห่ง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อดูความพร้อม ของ กศน.ตำบล ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 
          เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด และขั้นตอนในการกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  โดยมอบให้ครูประจำตำบลทุกตำบลดำเนินการกรอกข้อมูลต่อไป

 
        เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร  ครูชำนาญการ  เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียน ตามโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน. ณ กศน.ตำบลทุกแห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จำนวน ๑๑ แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและครูผู้สอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจการการเรียนการสอนของครูผู้สอน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใน กศน.ตำบล ทุกแห่ง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           
        เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. ณ บริเวณโดยรอบ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งแต่งกายด้วยชุดขาวทุกวันพระ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี “โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า”

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการนิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลเขาสมอคอน กศน.ตำบลมุจลินท์ กศน.ตำบลโคกสลุด และกศน.ตำบลลาดสาลี่ เพื่อดูความพร้อมในการรับชมรายการทางช่อง ETV ของ นักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


         เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  จังหวัดปทุมธานี


  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ  เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียน ตามโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน. ณ กศน.ตำบลทุกแห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จำนวน ๑๑ แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและครูผู้สอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดกิจการการเรียนการสอนของครูผู้สอน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใน กศน.ตำบล ทุกแห่ง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศนี ศรีสาธร ครูชำนาญการ  พร้อมด้วย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครู กศน.ตำบล  ครูศูนย์การเรียนชุมชน  และครูเครือข่าย  สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  เป็นผู้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้  โดยได้ดำเนินการชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑  ซึ่งในภาคเรียนนี้  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้สื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ช่อง ETV  จากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  การประเมินคุณธรรม  และเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา โดย มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  จำนวน ๑๐๐ คน

 
       เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ณ วัดปากคลองบางคู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี  ๒๕๕๗   ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ
         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรในสถานศึกษาประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งรายละเอียด จุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากร ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 

 

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “วิธีเรียนทางไกล” โดยดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ ทั้ง ๑๑ ตำบล ของอำเภอท่าวุ้ง สำหรับการรับสมัครนักศึกษา “วิธีเรียนทางไกล” เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี แต่งตั้งให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินภาคประสบการณ์นักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยประเมินภาคประสบการณ์ (การทดสอบภาคปฏิบัติ) ให้กับนักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทดสอบภาคปฏิบัติในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 
           เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง  เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์  เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 
 

      เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอทุกแห่งในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  และคณะศึกษานิเทศ ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรนักศึกษา ให้ การต้อนรับ นายทรงสวัสดิ์  ศรีธัญรัตน์  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง  นางสาวอัญชลี  พงษ์พานิช  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง และ นางนพวรรณ  น่วมจะโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ในการเข้าประเมินสถานศึกษาพอเพียง  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  สำหรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
 
          เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ  กศน.อำเภอท่าวุ้ง ณ กศน.ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

       เมื่อวันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔” ณ สนามกีฬาราชนาวี  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ นิตยา  มุขลาย จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ที่เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การเตรียมความพร้อมของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งศึกษานิเทศก์ นิตยา  มุขลาย  ได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
 

        เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วม โครงการมหกรรมขยายเครือข่ายและรวมพลคน TO BE NUMBER ONG ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

 

     เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้มอบให้ คณะครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมโรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

           เมื่อวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

            เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี และ ฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพมหานครฯ  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

 
            เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน
 

            เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐  คน

 

           เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน กศน.ตำบล และ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ตำบลโพตลาดแก้ว ตำบลหัวสำโรง ตำบลท่าวุ้ง ตำบลบางงา ตำบลเขาสมอคอน และตำบลมุจลินท์ เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ กศน.ตำบล และบ้านหนังสืออัจฉริยะของแต่ละตำบลในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

           วันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูปาริชาติ  มาแก้ว และ ครูมนัสวี  เนตรยอง นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุดสาคร โดยมีนักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๐  คน

 

          กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้มีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน

 

           เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมัลลิกา จิระพันธ์วาณิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสรุปโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๐๐ คน

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ในอำเภอท่าวุ้ง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีชุมชนหนองกระโดนมน ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๔๕  คน

 

          เมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ป๋วยอึ้งภากรณ์  จังหวัดชัยนาท  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

 
        เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

             เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด และนักศึกษาพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน." ครั้งที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๕ ทีม ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

 

                 ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย ครูณรงค์ชัย  นวลจันทร์ และ ครูกันยารัตน์  ตั้งโสภณ  ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จำนวน  ๑๐  คน  เข้าร่วมกิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 
 
 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมจัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ บริการประชาชน  ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การพับดอกไม้จากใบเตย และการทำตุ๊กตาการบูรแฟนซี  พร้อมทั้งให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ และบริการตัดผมฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 
              ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัด กิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชนฯ ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี กิจกรรมที่จัดได้แก่ กิจกรรมณรงค์การแต่งกายด้วยชุดสีขาว กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโพธิ์เกษตร ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ลด ละ เลิก ของมึนเมาและสิ่งเสพติด หันมาเข้าวัด ฟังธรรม ปฏิบัติสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ในเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ นอกจากนี้ยังปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ วัดโพธิ์เกษตร และ กศน.ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะครูและนักศึกษาพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๓  คน

 
       เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  ณ วัดโพธิ์เกษตร ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐  คน
         เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ “โครงการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าแก่ผู้สนใจศึกษา” จาก นายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 

 
            เมื่อวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.จรัสศรี หัวใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และฝึกปฏิบัติการประเมินโครงการฯ ตามวงจร PDCA
    

 
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกศน.ตำบลต่างๆ ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยได้ลงพื้นที่ กศน.ตำบลบางคู้ เพื่อเก็บข้อมูลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง การเดินทางมาเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อติดตามประเมินผล ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ กศน.ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
      

             เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี การเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

   

 
      เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความมีระเบียบวินัย และความสามัคคี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรรมบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคาร SML หน้า กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

 

 
 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ในภาคเรียน รวมถึงชี้แจงบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาต้องปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

 

 

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ น.ส.อภิสรา เอี่ยมสอาด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และ ครูเฉลียว  มั่งคั่ง ครูประจำกลุ่ม สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำนักศึกษาพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอด กศน.” ครั้งที่ ๒ รอบคัดเลือกระดับภาค  ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐  คน

 

 
          เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๓ คน ที่ได้เดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยได้ลงศึกษาดูงานในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง ต่อจากนั้น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ ซึ่งผู้มาศึกษาดูงานให้ความสนใจอย่างดียิ่ง

             เมื่อวันที่ ๒๐ –  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ คณะครู ได้แก่ ข้าราชการครู,  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, ครู กศน.ตำบล, ครูศูนย์การเรียนชุมชน และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนฯ  สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น” ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 
          เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “รู้ทันพิษภัย ต้านภัยยาเสพติด” โดยมี ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วัดปากคลองบางคู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๑๐  คน
          เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ศูนย์อาเซียนศึกษา” โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษอาเซียน โดยครูสิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล และ กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดย ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
           เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้ คณะครู สังกัด  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะครู จาก ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินการจัด กศน.ตำบล ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

        เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่สนามสอบนักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

          ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดนครนายก  และ จังหวัดปราจีนบุรี

 
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครู กศน.ตำบล  และครูเครือข่าย  สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา พร้อมทั้งมีบริการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอวให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย ซึ่งในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน
    
      เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ. ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ  สำหรับกิจกรรมที่จัดให้กับผู้สูงอายุได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำก๋วยเตี๋ยวหลอด, การทำยาดมสมุนไพรการทำตุ๊กตาการบูร (การบูรแฟนซี) และการทำน้ำดื่มสมุนไพร  พร้อมทั้งมีบริการชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยมีผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๑๐ คน

           เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่เข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการอบรมเสริมทักษะ พัฒนาเด็กและเยาวชน ปิดเทอมเติมประสบการณ์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่าน รวมถึงวิธีการในการเข้าใช้บริการห้องสมุดฯ ให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

          

          เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และ กิจกรรมรดน้ำขอพร จาก ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง เนื่องใน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนชาวไทย ให้คงอยู่สืบไป

 

                    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ “โครงการ มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ณ สำนักงาน  กศน. จังหวัดลพบุรี

 

         

           เมื่อวันที่ ๘  เมษายน ๒๕๕๗  กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์”โครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทย ไร้อุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ –๑๗ เมษายน ๒๕๕๗” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗

 

          เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวสู่สุดยอด กศน. ซีซั่น ๒ ของ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการฯ และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี สำหรับศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้ส่งนายก้องเกียรติ  สุขพละ นักศึกษาระดับ ม. ปลาย กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ซึ่งผลการแข่งขัน ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โดยได้รับถ้วยรางวัลฯ ใบประกาศฯ พร้อมทั้งเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

                 เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครู สิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเปิดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษา ณ ศาลา SML หน้า ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

         

           วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

          

      เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครู สิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสอนเสริมและสอบซ่อมรายวิชาภาษาอังกฤษ ( พต11001 และ พต21001) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ ประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลา SML หน้า ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน”  ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำเภอสมยศ  มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๘ คน

 
 

 

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลลาดสาลี่ และ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๘ คน 

 

     

 

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดโพธิ์แก้ว ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน

     

 
          เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูวรวัลย์ หิรัญ และ ครูเด่นนภา ภู่งาม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ รอบบริเวณ อาคาร ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.ตำบลบางคู้และ กศน.ตำบลบางลี่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๖๐  คน

         

 

         เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีและการประเมินภาคประสบการณ์ของนักศึกศึกษาเทียบระดับฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๖  คน

 

 เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี  กุญแจทอง และครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วม จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำโอ่งแฟนซี) ให้กับประชาชนในพื้นที่

 

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง นางสาวณิยะวรรณ  ชูทอง และ นางสาวธัญญรัตน์ เปียอยู่ ครู ศรช. สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่ขอลาออก เนื่องจากต้องกลับไปดูแลมารดาและประกอบอาชีพส่วนตัว

 

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีเปิดกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านช่องน้ำไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

       เมื่อวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดยผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ฯ  ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๗

 

         

  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอัคคีภัย” ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง, ตำบลบางงา, ตำบลหัวสำโรง, และตำบลบ้านเบิก ณ เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๗๐  คน

           

      เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยกิจกรรมที่จัดได้แก่ การแข่งขัน วิ่งแข่ง ๑๐๐ เมตร ชาย-หญิง, การแข่งขัน แชร์บอล ชาย-หญิง,  การแข่งขัน วิ่งกระสอบ และ การแข่งขันชักกะเย่อ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันขบวนพาเหรดและกองเชียร์ร่วมด้วย

 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลบ้านเบิก ตำบลมุจลินท์ ตำบลบางลี่ และตำบลเขาสมอคอน โดยในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เข้าฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เข้าศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรโดยใช้เกษตรธรรมชาติของ ศูนย์ กศน. อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน 

 
         เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๐๐  คน

     
           เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมจัดกิจกรรมการประกวด “สุดยอด กศน.”ประจำปี ๒๕๕๗ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายก้องเกียรติ  สุขพละ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        

      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้คณะครูและนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

            

          กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้มีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๓ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน

       

 

           เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ผอ.ศุทธินี งามเขตต์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน และคณะฯ เพื่อเข้านิเทศเยี่ยมเยียน และติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการติดตามผลการดำเนินงานจำนวน ๓ เรื่องดังนี้  (๑) ผลการดำเนินการในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง (๒) การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓) การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยและการประเมินระดับการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน ของ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

        เมื่อวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมใจร่วมแต่งไทยเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจะมีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ไปจนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

          

       เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดพระปรางค์มุนี จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๖๐  คน

 

          

              

                 เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมี นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ วัดยวด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีซึ่งการประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันครบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

         เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี ร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของตำบลต่าง ๆ ในอำเภอท่าวุ้ง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๒ ชิ้น ส่งเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีต่อไป

         

      เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ และครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครฯ  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด ตำบลบ้านเบิก ตำบลบางงา และตำบลหัวสำโรง

 

         

 

           

          เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรม ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง  โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี  กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

           เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดยวด  ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี  กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี  และ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

 

           เมื่อวันที่   มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ให้การต้อนรับ คณะครู จาก ศูนย์ กศน.อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง

        เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะ ครู  ในสังกัดฯ  หน่วยงานภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา   องค์กรนักศึกษา  ให้การต้อนรับ นายอรุณ  รักษาทรัพย์  นายชาญ  นพรัตน์  และ นางราตรี  กลิ่นประทุม  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) เพื่อเข้าประเมิน คุณภาพฯ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่ นิเทศงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลมุจลินทน์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  และ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษา ณ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

     

          เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมงานต้อนรับคณะกรรรมการกลั่นกรองพิจารณารางวัล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๗  ณ ศาลาบางคู้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

  

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖

              เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับ “โครงการอบจ.ลพบุรี พบประชาชน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ซึ่งในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก สส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การปั้นตุ๊กตาจากดินไทย การปั้นดอกไม้จากดินไทย การทำปอเปี๊ยะสด  ให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ และบริการตัดผมฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จากนั้น สส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช ได้เข้าเยี่ยม กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.วนิดา  เชียงกูล และ คณะครู กศน. ให้การต้อนร้บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กศน.ตำบลบางงา สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีการปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายใน และ ภายนอก กศน.ตำบล ให้มีความร่มรื่น สอาด และเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมอื่นๆ ของ กศน. ตำบล  

 

 

 

 

 

 

 
          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ในสังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา จาก สมศ. โดยมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทุกวันจันทร์

 

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ออกข้อสอบ พนักงานราชการ ของ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมเทพธานี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

              ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีการจัดโต๊ะหมู่เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ หน้าอาคาร ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และมีการจัดนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการสำคัญต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดสมุดลงนามถวายพระพรฯ ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๕๖  นี้

 

 
 
 

 
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา ซึ่งในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

      

        เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ในสังกัดศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบ ๘ นโยบายการศึกษา พัฒนาสู่กลยุทธ์ สุดยอดเด็กไทย คิดไกลคิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

     เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      

 

 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ให้การต้อนรับ ผอ.ณัฐพัชร์ ภูวิชญานุวัฒน์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะฯ ในการเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

          เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  โดยมีคณะกรรมการในการประเมินฯ จำนวน ๓ ท่าน คือ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอ บ้านหมี่  ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ ศึกษานิเทศก์สุมนณ์  บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าประเมินคุณภาพภายในฯ เพื่อให้ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 
 

 

 
         
          เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด ฯ ได้ดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ และ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖
          เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และ งานพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ กศน.อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

         
          เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ. วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

 

 

           เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ. วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

 

 

 
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำสมุดทำมือ ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดยวด ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ ๓ ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุดสาคร

    

 

           ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT  หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้มีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๕ ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน

 

 

 

 

 

 

 

     ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ บริเวณหน้าอาคาร ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

                 เมื่อวันอังคารที่   สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ร่วมกัน พัฒนา ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง โดยปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด รอบศูนย์ กศน.อำเภอ ท่าวุ้ง และบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

 

          เมื่อวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ในภาคเรียน รวมถึงชี้แจงบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาต้องปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

 

 

 

 

              เมื่อวันอังคารที่ ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรนักศึกษา คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้ง ความคืบหน้าของการจัดโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้

 

 

 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ นางสาววราภรณ์  นันทสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. พร้อมคณะ และศึกษานิเทศก์นิตยา  มุขลาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ในการเข้านิเทศเยี่ยมเยียน ผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะของ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 
 
 

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการผู้ว่าพบประชาชน (จังหวัดยิ้ม)  ณ วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การทำพวงมะโหตร การทำปอเปี๊ยะสด บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล ในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมเยียน เด็กชายอภิชาติ  คงเกตุ (น้องผักกาด) ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่ง น้องอภิชาติ มีความพิการ ขาทั้งสองข้าง ไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องใช้รถเข็นช่วยในการเดินทาง อีกทั้ง น้องอภิชาติ ยังไม่ได้เรียนหนังสือ ทาง ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จึงได้นำสื่อแบบเรียน เกี่ยวกับการฝึกเขียนตัวอักษร การฝึกระบายสี พร้อมทั้ง อุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ มามอบให้กับ น้องอภิชาติ พร้อมกันนี้ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้มอบให้ นางสาวปาริชาติ มาแก้ว ครู กศน.ตำบลโคกสลุด เข้ามาสอนหนังสือ ให้กับน้องอภิชาติ ในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับ น้องอภิชาติ เพื่อให้ น้องอภิชาติ สามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถเขียนชื่อของตนเองได้ และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ที่สูงขึ้น ต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ ผอ.วนิดา เชียงกูล ได้เข้าตรวจเยี่ยม บ้านหนังสืออัจฉริยะ ใน ตำบลโคกสลุด และ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู จาก สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุริ และ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการเข้ารับการศึกษาให้กับนักศึกษา  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๘ คน

 

 

 

      เมื่อวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะทำงานชุดปฏิบัติการด้านยาเสพติดประจำตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.วนิดา เชียงกูล รับหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบลตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน
 

          เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูอาสามัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดโครงการ “อ่านกัน...ทั่วบ้านทั่วเมือง” ให้กับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลชุมชน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน  ของทุกตำบล ในอำเภอท่าวุ้ง โดยการจัดกิจกรรมจัดมุมรักการอ่าน  พร้อมทั้งมอบตะกร้าหนังสือให้กับหมู่บ้านที่ร่วมโครงการ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง และเพื่อให้บริการเชิงรุกห้องสมุดเข้าถึงแหล่งชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล และทำให้ มีแหล่งการอ่านการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในชุมชน

 

         
        เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู นักศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  เข้าร่วมงาน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน” จังหวัดลพบุรี ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรรมโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  มหัศจรรย์แห่งดวงดาว นิทรรศการวิทยาศาสตร์  นิทรรศการเกษตรธรรมชาติ  มหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑๐๘ อาชีพ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมตะลุยแดนไดในเสาร์  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย สำนักงาน กศน., สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ, ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา  เชียงกูล   ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ ประจำปี  ๒๕๕๖  ณ วัดไลย์  ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดไลย์ ของชาวตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดและยึดถือปฏิบัติกันมากันมายาวนานเป็นประจำทุกปี

        
     

        เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ นายธนากร ดอนเหนือ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และคณะบุคลากร จากสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

     
      
         เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมงาน "ถักร้อยดวงใจ รวมไว้ด้วยรัก จากละโว้ธานี สู่วิถีชาวทะเล" งานเลี้ยงอำลา ผอ.กฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เป็น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

       
          เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาใหม่  โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑  การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

 

 

       เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน “โครงการอบรมเสริมทักษะ พัฒนาเด็กและเยาวชน ปิดเทอมเติมประสบการณ์” ของเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่าน รวมถึงวิธีการในการเข้าใช้บริการห้องสมุดฯ ให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

 

 

 

 

        เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ครูนวพรรษ  ธรรมสกุล ครูชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียนและประเมิน กศน.ตำบลจำนวน ๑๑ ตำบล ในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว กศน.ตำบลบางคู้ กศน.ตำบลลาดสาลี่ กศน.ตำบลบ้านเบิก กศน.ตำบลหัวสำโรง กศน.ตำบลท่าวุ้ง กศน.ตำบลบางงา กศน.ตำบลเขาสมอคอน กศน.ตำบลโคกสลุด กศน.ตำบลมุจลินท์ และ กศน.ตำบลบางลี่ พร้อมกันนี้ได้เข้านิเทศเยี่ยมเยียน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้จัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๖  ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

            เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมเยียน กลุ่มวิชาชีพ ตำบลเขาสมอคอน ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพ การทำหมี่กรอบ หมูที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ กลุ่มวิชาชีพ การทำน้ำพริกเผา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อสอบถามความต้องการพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิชาชีพทั้ง ๒ กลุ่ม ของตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

              เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มการเพาะเห็ดนางฟ้า) หมูที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาศิลปประดิษฐ์ (การจักสานเชือกเส้นพลาสติก) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ) หมู่ที่ ๓ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  และ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษา ณ ห้องสมุดอำเภอท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี ซึ่ง ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้ทำการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อที่จะได้สามารถดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนประชาชนของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานโครงข่ายรัฐบาล ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ โซน B กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงานโครงข่ายฯ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน

 

      เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครูสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวุ้ง ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และ การทำยาดมสมุนไพร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔ คน

 

 

 

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมคัดเลือก “สุดยอด กศน.” ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานของผู้เข้าประกวดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

      
      ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยเพื่อรณรงค์การแต่งไทยเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี ๒๕๕๖ ที่จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ – ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วยคณะครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล จัดโครงการศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ ศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการและกลุ่มอาชีพจักสานเส้นเชือกพลาสติกและกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบและก้านมะพร้าว ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๕๓  คน

 

 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

 
           เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำตุ๊กตาแฟนซี การทำโอ่งแฟนซี พร้อมด้วยบริการตัดผมให้แก่ประชาชนในพื้นที่

     

 
    
          เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนของ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. อำเภอท่าวุ้ง ณ จังหวัดเลย โดยในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย  ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพฯ ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๖  เข้าศึกษาดูงาน กศน.ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และ กศน.ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ เข้าศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน   ๒๗  คน

 
 
 

 

 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

 
          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมที่จัด ได้แก่ การทำสมุดทำมือ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมีของรางวัลต่างๆ มากมายที่นำมาแจกกับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ตุ๊กตา เครื่องเขียน ของเล่น บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน พร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ มากมาย

 

 
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับคณะครู โรงเรียนวัดเขาสมอคอน หมู่ที่ ๒  ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่านิทานและระบายสี การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความ การปิดตากินกล้วย กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี การเหยียบลูกโป่ง ให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีของรางวัลมากมาย ได้แก่ ตุ๊กตา เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม เครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียนทุกคน บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนานของนักเรียนพร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ มากมาย แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

 
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖  มกราคม  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

       

      

 

 

 

 

 
 
 
 
ที่ตั้ง : ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ปรัชญา: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต
วิสัยทัศน์: พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดดเด่นด้านสัมพันธ์ชุมชนประสิทธิผลหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนพึงพอใจ     
  
 **********************************************************************
 

                        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยมีนางสมศรี ชูชื่น เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๘ คน


            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   กศน.ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๘  ผู้เรียนจำนวน ๑๘ คน

   

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น) ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่  ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่   สิงหาคม  ๒๕๕๘  ผู้เรียน จำนวน  ๒๒  คน


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาการเพาะเห็ด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘ (หยุดวันอาทิตย์ วันจันทร์และวันอังคาร) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. โดยมี ร้อยตรีวันไชย  รุกขชาติ เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียน จำนวน  ๑๘ คน   

 

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๕.๐๐น. โดยมีนางสมศรี ชูชื่น เป็นวิทยากร ผู้เรียนจำนวน ๑๗ คน

               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาอาหาร – ขนม  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวสำโรง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เรียนวันอังคารถึงวันเสาร์  เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๕.๐๐น. โดยมี นางเพ็ญศรี  ทรัพย์ทวี เป็นวิทยากร ผู้เรียนจำนวน ๑๘  คน

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเส้นเชือกพลาสติก)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เรียนวันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๕.๐๐น. โดยมีนางวิภานันท์ มาทัพ เป็นวิทยากร ผู้เรียนจำนวน  ๑๘  คน


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเส้นเชือกพลาสติก)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เรียนวันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๕.๐๐น. โดยมีนางประนอม บัติทิม เป็นวิทยากร ผู้เรียนจำนวน  ๑๘  คน


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี นางวรรณศิริ  ปั้นอยู่ เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๘  คน


           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาขนมไทย  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ บ้านเลขที่ ๙๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี นางราตรี  เหมือนเพ็ชร เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๗  คน


               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ  ศาลากลางตาหลวง  หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. โดยมี นางอารีวรรณ บุญมั่น  เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๘ คน


                  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาขนมไทย  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวสำโรง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรียนวันพุธถึงวันอาทิตย์  เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๕.๐๐น. โดยมี นางเพ็ญศรี ทรัพย์ทวี เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๗  คน


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเส้นเชือกพลาสติก)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๕.๐๐น. โดยมีนางวิภานันท์ มาทัพ เป็นวิทยากร


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร  ๕๐ ชั่วโมง วิชา การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ( หยุดวันอังคารและวันพุธ ) เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๕.๐๐น. โดยมีนางสาวธนภร  สุทัศนโชคชัย เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน  ๑๘  คน


            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ ศูนย์ฝึกอาชีชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรียนทุกวันจันทร์ ถึง วันพุธ) เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๕.๐๐น. โดยมีนางสมศรี ชูชื่น เป็นวิทยากร ผู้เรียนจำนวน ๑๘ คน


       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ  ศาลากลางหมู่บ้านท้ายน้ำ  หมู่ที่ ๙ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๑ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๕.๓๐ น. โดยมี นางอารีวรรณ บุญมั่น  เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๘ คน

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ ๗ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. โดยมีนางสาวพัทธนันท์  ถ้วยทอง เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๕ คน


           เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง, ตำบลบ้านเบิก, ตำบลหัวสำโรง และตำบลบางงา  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๗๒ คน


           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาการเพาะเห็ด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๑๒ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. โดยมี ร้อยตรีวันไชย  รุกขชาติ เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียน จำนวน  ๑๖ คน

   

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การถักโครเชต์) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. โดยมีนางขวัญเรือน  ปานขวัญ เป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๑๖ คน

 

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาSML หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๕ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. ผู้เรียน จำนวน ๒๗ คน


            เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลบางคู้, ตำบลลาดสาลี่ และตำบลโพตลาดแก้ว  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๕๔ คน

         

              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. โดยมีนางประนอม  บัติทิม เป็นวิทยากรผู้สอน  ผู้เรียน จำนวน ๒๐ คน


                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาการนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. โดยมีนางสาวธนกร สุทัศน์โชคชัย เป็นวิทยากร 


                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ของชำร่วยและของใช้) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสลุดอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒  ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น.  ผู้เรียน จำนวน ๑๗ คน


                    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น.

 

     เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด, ตำบลบางลี่ และตำบลมุจลินท์  ณ กศน.ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๓๐ คน


           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. (พักเวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) โดยมีนายอนุชัย  สังเขป เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียน จำนวน ๑๗ คน


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาอาหาร-ขนม ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๑ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. (พักเวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร) โดยมีนางสีไพล  ปล้องสีทอง เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียน จำนวน ๑๕ คน


          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่๑๕๘ หมู่ ๑๒ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. (พักเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.)  (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) โดยมีนางอารีวรรณ  บุญมั่น เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียน จำนวน ๑๕ คน


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีลห้า ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้เรียนจำนวน ๑๕ คน

          เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพหลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอนที่ กศน.ตำบลลาดสาลี่  หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ทำการสอนที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕  ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ( เรียนทุกวัน) วันละ ๓ ชั่วโมง

 

             เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพหลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การปั้นตุ๊กตาด้วยดินไทย) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอนที่ กศน.ตำบลหัวสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวสำโรง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสุภาพิชญ์  พันธุ์อุด เป็นวิทยากร จำนวนผู้เรียน  ๑๕ คน

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพหลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย (ขนมกระยาสารท) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอนที่ กศน.ตำบลท่าวุ้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางละเอียด  บุญธรรม เป็นวิทยากร จำนวนผู้เรียน ๑๗ คน

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพหลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย (ขนมปลากริมไข่เต่า) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอนที่ กศน.ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพหลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอนที่ กศน.ตำบลโคกสลุด  หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางภัทรา ชอบคุย เป็นวิทยากร จำนวนผู้เรียน ๑๔ คน

 

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ทำการสอนที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ( หยุดพักเวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.) วันละ ๕ ชั่วโมง โดยมี นางสุรีพร เชาว์วิรุฬน์สุทธ์  เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียนจำนวน  ๑๘ คน

 

         เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอนที่ กศน.ตำบลบ้านเบิก  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางประนอม บัติทิม เป็นวิทยากร จำนวนผู้เรียน  ๑๖ คน

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา การเพาะเห็ดนางฟ้า ทำการสอนที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑  ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ร้อยตรีวันไชย  รุกขชาติ  เป็นวิทยากร  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา การทำอาหารไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอนที่ กศน.ตำบลบางคู้ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

              เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา การถักโครเชต์พวงกุญแจสัตว์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอนที่ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด

 

         เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอนที่ กศน.ตำบลเขาสมอคอน หมู่ที่ ๙ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสาวพัทธนันท์  ถ้วยทอง เป็นวิทยากร จำนวนผู้เรียน  ๑๕ คน

 

       เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น "โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ"  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอนที่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสมบูรณ์  วัฒนจันทร์ เป็นวิทยากร  จำนวนผู้เรียน  ๒๐ คน

 

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา อาหาร-ขนม ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๕  ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๙  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี นางสุภาพ  โพธิสมภาพวงษ์ เป็นวิทยากร จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทำการสอนที่ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่  ๑๐  ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา อาหาร-ขนม ทำการสอนที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่    ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนางอรัญญา วายุโรจน์ เป็นวิทยากรจำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ทำการสอนที่ ที่ทำการกำนันตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่    ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ( หยุดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ( หยุดพักเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) วันละ ๕ ชั่วโมง โดยมีนางสุรีพร เชาว์วิรุฬน์สุทธ์  เป็นวิทยากรผู้สอน ผู้เรียนจำนวน  ๑๕ คน

   

 

 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา อาหาร-ขนม ทำการสอนที่ หมู่ที่ ๕  ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี นางสมศรี สุคนธรังษี เป็นวิทยากร จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

    กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางงา โดยจัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง วิชาการปลูกพืชผักด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ  ทำการสอนที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๓๐ น. ๑๙.๓๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง  ผู้เรียนจำนวน  ๑๓ คน

            กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหัวสำโรง โดยจัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง วิชาการปลูกพืชผักด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ  ทำการสอนที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๓๐ น. ๑๙.๓๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง  ผู้เรียนจำนวน  ๑๓ คน

 

             กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา การถนอมอาหาร  ทำการสอนที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ  ๕  ชั่วโมง  ( หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. )  ผู้เรียนจำนวน  ๒๐ คน

 

            กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การถักกระเป๋าด้วยไหมญี่ปุ่น) ทำการสอนที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)   ผู้เรียนจำนวน  ๒๐ คน

              กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การถักตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)   ผู้เรียนจำนวน  ๒๐  คน

 

           กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๓   ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมี นางอุบล  สิงห์สูง  วิทยากรผู้สอน  ผู้เรียน ๑๘  คน

 

         

 

       กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ ( การประดิษฐ์ผ้าต่อเป็นของใช้ ) ทำการสอนที่ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑๐   ตำบลบ้านเบิก   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมี นางสุมาลี  คำบุปผา  เป็นวิทยากรผู้สอน

 

         

       กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ ( สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง ) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่     ตำบลท่าวุ้ง   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมี นางอริสา  ทรัพย์เจริญ  เป็นวิทยากรผู้สอน

 

          กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ ( การจัดดอกไม้สดและงานใบตอง ) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่     ตำบลบางคู้   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง โดยมี นายฤติมา  พรหมแสงใส  เป็นวิทยากรผู้สอน จำนวนผู้เรียน ๑๕  คน

 

          กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง วิชาคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  ทำการสอน ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง โดยมี น.ส.กาญจน์เกส พลมาลา  เป็นวิทยากรผู้สอน จำนวนผู้เรียน ๑๒ คน

 
       

           กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ หมู่ที่ ๕   ตำบลลาดสาลี่   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมี นางอารีวรรณ บุญมั่น  วิทยากรผู้สอน

       

 

            ศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานกระเป๋าเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๑๕๘  หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๗ (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร) โดยมีนางวรรณศิริ  ปั้นอยู่  เป็นวิทยากรผู้สอน  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

         กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำกระเป๋าจากใบลาน) ทำการสอนที่ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๗  โดยมีนางอรัญญา  วายุโรจน์  เป็นวิทยากรผู้สอน  จำนวนผู้เรียน ๑๗ คน

         กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ กศน.ตำบลหัวสำโรง   ตำบลหัวสำโรง   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๗ (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมี นางอารีวรรณ บุญมั่น  วิทยากรผู้สอน จำนวนผู้เรียน  ๑๕  คน

 

         กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๗๑  หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๗ (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมีนางเฉลียว  มั่งคั่ง  เป็นวิทยากรผู้สอน  จำนวนผู้เรียน ๑๕  คน

         

 

         กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ขนมอบ ทำการสอนที่ ศาลาSML หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๗ (หยุดวันพุธ) วันละ ๓ ชั่วโมง โดยมีนางทัศนีย์ ศรีศิริภิญโญ เป็นวิทยากรผู้สอน  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

             

                  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๖  ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๗ (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

          

          กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๓  ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่    มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.) โดยมี นางประนอม  บัติทิม เป็นวิทยากรผู้สอน จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน 

          กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานผลิตภัณฑ์เส้นเชือกพลาสติก) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๔  ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่    มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.) โดยมี นางวิภานันท์  มาทัพ เป็นวิทยากรผู้สอน จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

               กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำดอกไม้จากดินไทย) ทำการสอนที่ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ (หยุดวันอังคารและวันพุธ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ) จำนวนผู้เรียน  ๑๕ คน

         

 

 

                   กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๕๐ ชั่วโมง  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ ศาลา SML หมู่ที่ ๖ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๖ (หยุดวันพุธและวันพฤหัสบดี) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.) จำนวนผู้เรียน ๒๐ คน

 

 

                   กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๕๐ ชั่วโมง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๖ (หยุดวันพุธและวันพฤหัสบดี)เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.) จำนวนผู้เรียน ๒๐ คน

           กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๓๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ให้กับผู้สูงอายุ ทำการสอนที่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว  หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) โดยมี นางวิภานันท์  มาทัพ  เป็นวิทยากร จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

           กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง  วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ กศน.ตำบลหัวสำโรง หมู่ที่ ๑๔  ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕  ชั่วโมง  จำนวนผู้เรียน  ๒๓  คน    

 

 

 

          กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การถักกระเป๋าจากเชือกป่าน) ทำการสอนที่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  (หยุดวันอาทิตย์,วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕  ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน  ๒๓ คน


              กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง  วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  (หยุดวันอาทิตย์,วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕  ชั่วโมง  จำนวนผู้เรียน  ๒๓  คน          

          กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖  (เรียนทุกวัน) เวลา ๑๖.๐๐ น ๑๙.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๓  คน

 

 

 
 

 

 

 

 

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ทำการสอน ที่ ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๖.๓๐ น. ๑๙.๓๐ น. จำนวนผู้เรียน ๑๓ คน

 

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นตาม โครงการ OTOP MiNi MBA หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์จากเชือกป่าน) ทำการสอน ณ ศาลา SML  หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ๑๕.๐๐ น. จำนวนผู้เรียน   ๒๐ คน

 

 

 

 

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ทำการสอน ณ ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๑ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐น.  ๑๙.๓๐ น. จำนวนผู้เรียน ๑๓ คน

 

 

 

 

        เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลมุจลินท์ และตำบลโคกสลุด  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วัดมุจลินท์ ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน

 

 

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลลาดสาลี่ และตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๕ คน

 

                   เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๓๕ คน

           ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอน ณ  บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ต.มุจลินท์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

           ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าวุ้ง  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์)  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

 
 
           เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านท้ายลาด ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕ คน


เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดเจริญธรรม (ถ้ำภูตอง) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางงาและตำบลเขาสมอคอน ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง โดยจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้ป๋วยอั้งภากร จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๔๓ คน

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี เข้านิเทศก์เยี่ยมเยียน กศน.ตำบลบางงา และกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์กระเป๋าจากใบลาน) ซึ่งจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา และ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ลานที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดบอร์ดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง พร้อมทั้งจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้า ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรนักศึกษา คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมทั้งขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่จะจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำตุ๊กตาแฟนซี การทำโอ่งแฟนซี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

 
 

 

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะทำงานชุดปฏิบัติการด้านยาเสพติดประจำตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.วนิดา เชียงกูล รับหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบลตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะทำงานชุดปฏิบัติการด้านยาเสพติดประจำตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.วนิดา เชียงกูล รับหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบลตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมประชาคม เลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่ง ผอ.วนิดา เชียงกูล รับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบลของตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 
 

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของสำนักงาน กศน. รวมถึงรายละเอียดการจัดทำโครงการ และวิธีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำแบบรายงานได้ถูกต้องตรงกัน

 

 

 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย พร้อมคณะนิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศก์เยี่ยมเยียน การจัดทำเอกสารประกันคุณภาพภายใน ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูนำเสนอและรายงานผลในการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพภายในของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม ณ วัดลาดสาลี่ ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำตุ๊กตาแฟนซี การทำยาดมสมุนไพร และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะนิเทศงานการศึกษาพื้นฐาน ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ได้เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว กศน.ตำบลหัวสำโรง และ กศน.ตำบลบ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลบางลี่ และ กศน.ตำบลมุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนนักศึกษาของแต่ละตำบล

 

เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้มอบหนังสือในโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่านศาลาชุมชนมีชีวิต ณ มุมอ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พร้อมทั้งเข้านิเทศเยี่ยมเยียน การเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน. ตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม และ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลบ้านเบิก ตำบลมุจลินท์ ตำบลบางลี่ และตำบลเขาสมอคอน โดยในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เข้าฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจำนวน ฐานการเรียนรู้ วิชาอาหารขนม วิชาเกษตรธรรมชาติ วิชาการสานเชือกเส้นพลาสติก และ วิชา การเพาะเห็ด ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เข้าศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรโดยใช้เกษตรธรรมชาติของ ศูนย์ กศน. อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ และเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบรรจุภัณฑ์และการตลาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวน ๑๖๒ คน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดยผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อาจารย์ นิตยา มุขลาย จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู จาก ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะทำงาน จัดทำสื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือก โดยการถอดองค์ความรู้ จาก นายบุญชู แห่งเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูณรงค์ชัย นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต กิจกรรมการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๑ คน

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การทำโอ่งแฟนซี มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูณรงค์ชัย นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๕ คน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๕ คน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี กุญแจทอง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต “กิจกรรมรู้พิษภัยห่างไกลยาเสพติด” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าวุ้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๘ คน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติ จาก สส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฯในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุม โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่ กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ ณ ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ กลุ่มอาหาร-ขนม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางจาก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู อาสาสมัครและครู กศน.ตำบล จัดโครงการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้กับกลุ่มเป้าหมายตำบลบางลี่ ตำบลมุจลินท์ และตำบลโคกสลุด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๕ คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ D พัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์รีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งฐานการจัดกิจกรรมเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน