Home

http://202.143.153.2/Gade_st_sabos/

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์
 --------------------------------------------------------------------------
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่าง
ภาคเรียนที่ ๑ เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
ภาคเรียนที่ ๒ เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
                               -----------------------------------------------------------------------             
                        เอกสารการสมัคร
                                    ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว   จำนวน  ๓  ใบ
                                    ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  ๑  ใบ
                                    ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ใบ
                                    ๔. สำเนาวุฒิเดิม  จำนวน  ๑  ใบ
                                    ๕. เอกสารอื่นๆ(ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส)  จำนวน  ๑  ใบ
                                  -----------------------------------------------------------------------

   
        

        
                           วันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  นางสาวณัฐพัชร์  ภูวิชญานุวัฒน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสระโบสถ์  มอบหมายให้คณะครู ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ  Bike for Dad  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์   โดยนายอุบล  กล้วยดี  รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน  นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์  เป็นประธานทำพิธีเปิด พร้อมปล่อยแถวจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  เส้นทางเริ่มต้นจากสำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์  วนผ่านสวนสาธารณะ  ผ่านตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์  ผ่านหน้าวัดสว่างอารมณ์ ผ่าน กศน.อำเภอสระโบสถ์  วนไปโรงพยาบาลสระโบสถ์  วนกลับมาที่สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์  รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๙ กิโลเมตร         
                           วันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  นางสาวณัฐพัชร์  ภูวิชญานุวัฒน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสระโบสถ์  นำคณะครู ร่วมกิจกรรม อำเภอสระโบสถ์ เตรียมความพร้อม ซ้อมปั่น  ปั่นเพื่อพ่อ  Bike for Dad  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์  โดยนายคณิต  กังสถาวร  นายอำเภอสระโบสถ์  เป็นประธานทำพิธีเปิด พร้อมปล่อยแถวจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  เส้นทางเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์  ผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ผ่านโรงพยาบาลสระโบสถ์  และปั่นกลับมาที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์        รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๗ กิโลเมตร


      

                        วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอสระโบสถ์  จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอสระโบสถ์  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา  ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน   


    

                            วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายสมเกียรติ  เหล่ามา ผอ.กศน.อำเภอสระโบสถ์  เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาจักสานตะกร้าปอเชือกฟาง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยมีนางสาวอรวรรณ  ปิยะคง เป็นวิทยากร ผู้เรียนจำนวน ๑๘ คน                            เมื่อวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการกระเป๋าปลูกปัญญา                     เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา สืบเนื่องมาจากที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญ                               แก่การส่งเสริมการอ่านอันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาชนชาวไทย สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดได้จัดหนังสือดีมีสาระทั้งในด้านอาชีพ สุขภาพและทักษะอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในกระเป๋าหมุนเวียนให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในจังหวัดลพบุรีได้อ่านเพิ่มเติมความรู้ โดยมีครู กศน. เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการหมุนเวียนกระเป๋าปลูกปัญญา
                             เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายทวี  สว่างมณี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน.จังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการในการใช้แผนจุลภาคกำหนดกิจกรรม กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๕๐ คน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ กศน.ตำบล/ศูนย์การเรียนชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนจุลภาคระดับตำบลและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนให้ตอบสนองต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ ดังนี้

 

“แนวทางการจัดทำแผนจุลภาคระดับตำบล” บรรยายโดย นายทวี  สว่างมณี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน.จังหวัดลพบุรี

“การวางแผนจุลภาค” และ“SWOT Analysis” บรรยายโดย นางสาวพัชรา  จงโกรย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หลังจากนั้นได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนของแต่ละตำบลตามพื้นที่โซน ดังนี้

-กลุ่มโซนทวาราวดี(กศน.อำเภอโคกเจริญ/หนองม่วง/บ้านหมี่/สระโบสถ์)  มี นางวีรวรรณ  สุพพัตเวชศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง

-กลุ่มโซนเมืองท่าพัฒนา(กศน.อำเภอเมืองลพบุรี/ท่าวุ้ง/พัฒนานิคม) มี นางสาวนิตยา  มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง

-กลุ่มโซนจำปีสิรินธร(กศน.อำเภอโคกสำโรง/ท่าหลวง/ชัยบาดาล/ลำสนธิ) มี นางสาวพัชรา  จงโกรย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี(นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง) ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายลูกเสือ                                   ในระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือศรีสวาทแคมป์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (กศน.อำเภอโคกเจริญ/ลำสนธิ/ชัยบาดาล/หนองม่วง/สระโบสถ์) เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๕ คน
 

  

 

 

 

 


 

 

 
 
 
 

 
หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวประชาสัมพันธ์
Comments