เศษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการฝึกอาชีพสู่ชุมชน 

            ศูนย์ กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง ในแต่ละพื้นที่  ของ กศน.ตำบลตำบลต่าง ๆ  ตามความต้องการของประชาชน  เพื่อให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย กับประชาชนทุก ๆ ท่าน 

          กศน.ตำบลดงดินแดง ร่วมกับ กศน.อำเภอหนองม่วง และเครือข่าย ได้จัดวิชาชีพการนวดแผนไทยและการทำสมุนไพรลูกประคบ  ณ กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1 ตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2555ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-12.00 น.  สอนวันละ 3  ชั่วโมง  จำนวนผู้เรียน  15  คน

   

          กศน.ตำบลบ่อทอง ร่วมกับ กศน.อำเภอหนองม่วง เปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำโมบาย)  ณ อาคาร SML หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่  10  เมษายน 2555  ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 12.00 น.  วันละ  3  ชั่วโมง จำนวน ผู้เรียน  15  คน

    

 

         กศน.ตำบลชอนสารเดช  ร่วมกับ  กศน. อำเภอหนองม่วง และกลุ่มเศรษฐกิจ   พอเพียงของตำบล จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา การจักสานทางมะพร้าว (เนื่องจากในพื้นที่มีก้านมะพร้าวมากมาย ) ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง    ตำบลชอนสารเดช  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2555  ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 12.00 น. สอนวันละ 3  ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน  15  คน

  

 

       กศน.ตำบลชอนสมบูรณ์  ร่วมกับ  กศน. อำเภอหนองม่วง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ จากคริสตัล ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ 5   ตำบลชอนสมบูรณ์  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2555  ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 12.00 น. สอนวันละ 3  ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน  15  คน

 

 

       กศน.ตำบลหนองม่วง  ร่วมกับ  กศน. อำเภอหนองม่วง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา จักสาน ณ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2555  ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 12.00 น. สอนวันละ 3  ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน  15  คน

 

 

         กศน.ตำบลยางโทน  ร่วมกับ  กศน. อำเภอหนองม่วง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา การสานตระการ้าเชืองปอฟาง  ณ กศน.ตำบลยางโทน  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2555  ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 12.00 น. สอนวันละ 3  ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน  15  คน

 

 กศน.อำเภอหนองม่วง นำโดยผอ.สุรพล  อำจำปา    คณะครู  และนักศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                
                                                                             
                                                       
 
  
 
Comments