ยินดีต้อนรับ

 
 


             
 

ปรัชญาของสถานศึกษา
 "  พัฒนาการเรียนรู้  คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การปฏิบัติ

ที่ตั้ง:ศูนย์ กศน.อำเภอหนองม่วงอยู่ร่วมกับอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง  หมู่ 3  ตำบล หนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทร : 036-431878

ประชาสัมพันธ์

- กศน.อำเภอหนองม่วง จะดำเนินการสอบ N-NET ในวันอาทิตย์ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2558  ซึ่งนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนนี้ให้เข้าสอบ
- กศน.อำเภอหนองม่วง จะดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม  2558 นี้ ให้นักศึกษาติดต่อได้ที่ครู กศน. ประจำตำบล                  

การประเมินบุคลากร กศน.อำเภอหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลในเขตอำเภอหนองม่วง

กศน. อำเภอหนองม่วง จัดกิจกรรม "โครงการเสริมทักษะชีวิต"

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.เยาวลักษณ์ ป้อมกรรณ์สวัสดิ์ ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง มอบหมายให้งานการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับนักศึกษาและประชาชนในเขตอำเภอหนองม่วง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง


โครงการพัฒนาวิชาการ

 ภาคเรียนที่ 1/2558

ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558

ณ กศน.อำเภอหนองม่วงและห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง

ในรวันที่ 12 กรกฎาคม 2558

ณ กศน.อำเภอหนองม่วงและห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงโครงการธรรมะกับการเสริมสร้าง

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558
กิจกรรมสถานศึกษา กศน.หนองม่วง  

ปีงบประมาณ 2557

 

                   กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                         

 ( พัฒนาทักษะด้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2556 ) ระหว่างวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2557

  

                   กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                        
 ( พัฒนาทักษะด้าน ICT ภาคเรียนที่ 2/2556 ) ระหว่างวันที่ 15,16 ก.พ.2557 และ 1 ,2,15,16 มี.ค. 2557


                  

          กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                  

" ค่ายคุณธนฃรรมนำชีวิต "  ระหว่างวันที่  8 - 9 มกราคม  2557


 กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ  บริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง และ บริเวณ กศน.ตำบลหนองม่วง มีกิจกรรมมากมาย เช่น รถโมบาย จาก กศน.จังหวัด กิจกรรมตอบคำถาม เป็นต้น โดยมีนายอำเภอหนองม่วง   ให้เกียรติเปิดงานครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ให้กับน้องๆ โรงเรียนต่างๆที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้

               

นายธนากร  ดอนเหนือ  ผอ.กศน.จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม ชาวกศน.อำเภอหนองม่วง  ให้คำแนะนำเตรียมรับการประเมินจาก สมศ. เร็วๆนี้ ( 2 มกราคม 2557 )       


นางเยาวลักษณ์  ออกช่อ  ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง  พร้อมคณะครูกศน.อำเภอ           หนองม่วง จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับนักศึกษา  ( 27  ธันวาคม  2556 )    


ประชุมกรรมการสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอหนองม่วง  รวมทั้งผู้บริหาร และคณะครูกศน.อำเภอหนองม่วง เข้าร่วมประชุม สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2556 และวางแผนการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 ต่อไป  ( 18  พฤศจิกายน  2556 )    


  ทีมงาน ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.ลพบุรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อม งานประกันคุณภาพ  ( 20 ธันวาคม 2556 )  ณ ศูนย์ กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


กิจกรรมในปีงบประมาณ 2555

    ศูนย์ กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นำโดยผอ.สุรพล  อ่ำจำปา   พร้อมด้วยคณะครูกศน.อำเภอหนองม่วงและนักศึกษา    จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขึ้น ในวันที่   30 พฤษภาคม  2555  และได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสต์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ  นำนิทรรศการมารวมกันที่ วัดไชโย  จังหวัดอ่างทอง   

   

              

                   ศูนย์ กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2555  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน แรก และหารือแนวทางการจัดหาสื่อแบบเรียน สำหรับนักศึกษา อีกทั้งแนวทางการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมในการให้บริการ กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

 

 

              ผอ.สุรพล  อำจำปา  ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง ออกนิเทศน์การเรียนการสอน  ณ กศน.ตำบลบ่อทอง    

 

ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง ,คณะครูและนักศึการ่วมกันปลูกต้นไม้

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

นักศึกษาร่วมเรียนรู้ ในฐานเรียนรู้ฐานต่าง

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคีรีนาค  ตำบลชอนสารเดช  กศน.อำเภอหนองม่วงนำโดย ผอ.สุรพล  และคณะครู กศน.ร่วมจัดกิจกรรมฝึก


อาชีพสัญจร และห้องสมุดเคลื่อนที่


    

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของกศน.อำเภอหนองม่วง ( น่าสนใจมาก )

 

 

 

 

กิจกรรม เผยแผ่ ให้ความรู้ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ณ กศน. ตำบลดงดินแดง วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๘


กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น  

          ศูนย์ กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง ในแต่ละพื้นที่  ของ กศน.ตำบลตำบลต่าง ๆ  ตามความต้องการของประชาชน  เพื่อให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย กับประชาชนทุก ๆ ท่าน 

          กศน.ตำบลดงดินแดง ร่วมกับ กศน.อำเภอหนองม่วง และเครือข่าย ได้จัดวิชาชีพการนวดแผนไทยและการทำสมุนไพรลูกประคบ  ณ กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1 ตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2555ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-12.00 น.  สอนวันละ 3  ชั่วโมง  จำนวนผู้เรียน  15  คน

   

          กศน.ตำบลบ่อทอง ร่วมกับ กศน.อำเภอหนองม่วง เปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำโมบาย)  ณ อาคาร SML หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่  10  เมษายน 2555  ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 12.00 น.  วันละ  3  ชั่วโมง จำนวน ผู้เรียน  15  คน

    

 

         กศน.ตำบลชอนสารเดช  ร่วมกับ  กศน. อำเภอหนองม่วง และกลุ่มเศรษฐกิจ   พอเพียงของตำบล จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา การจักสานทางมะพร้าว (เนื่องจากในพื้นที่มีก้านมะพร้าวมากมาย ) ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง    ตำบลชอนสารเดช  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2555  ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 12.00 น. สอนวันละ 3  ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน  15  คน

  

 

       กศน.ตำบลชอนสมบูรณ์  ร่วมกับ  กศน. อำเภอหนองม่วง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ จากคริสตัล ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ 5   ตำบลชอนสมบูรณ์  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2555  ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 12.00 น. สอนวันละ 3  ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน  15  คน

 

 

       กศน.ตำบลหนองม่วง  ร่วมกับ  กศน. อำเภอหนองม่วง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา จักสาน ณ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2555  ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 12.00 น. สอนวันละ 3  ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน  15  คน

 

 

         กศน.ตำบลยางโทน  ร่วมกับ  กศน. อำเภอหนองม่วง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา การสานตระการ้าเชืองปอฟาง  ณ กศน.ตำบลยางโทน  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2555  ถึง 2 พฤษภาคม 2555  ( วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 12.00 น. สอนวันละ 3  ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน  15  คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                        
   
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                       
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง
ตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี