ยินดีต้อนรับสู่ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี             
            ปรัชญา และวิสัยทัศน์           

                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง            

                                        ปรัชญา                                   

พัฒนาการเรียนรู้  สู่สังคมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

                                 วิสัยทัศน์    (Vision)                          

      คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่  ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้  การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

                                      อัตลักษณ์                                    

มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้

                                      เอกลักษณ์                                   

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวคิด วิถีชีวิตแบบพอเพียง

ที่ตั้ง:ศูนย์ กศน.อำเภอหนองม่วงอยู่ร่วมกับอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง  

71/2 หมู่ 3  ตำบล หนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทร : 036-431878


ประชาสัมพันธ์

                                                                       กศน.อำเภอหนองม่วง                                                                     


                  

  อบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

  ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ        โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข(จังหวัดเคลื่อนที่)    

     ความร่วมมือทุกหน่วยงานของจังหวัดลพบุรี    

     ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐     

     ณ วัดดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี                      โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้                 

               วิถีพอเพียง              

          ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐                             ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ                  

              ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐              การสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
สถานที่ ณ สาธารณสุขอำเภอหนองม่วง
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

                                 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช                               
                                           ๑๑  กรกฎาคม ของทุกปี                                                        บริจาคโลหิตอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี                  

                  เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐              

                      

          

 

        

 

    

 

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                        
   
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                       
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง
ตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี