ยินดีต้อนรับสู่ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี            ปรัชญา และวิสัยทัศน์           

                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง            

                                        ปรัชญา                                   

พัฒนาการเรียนรู้  สู่สังคมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

                                 วิสัยทัศน์    (Vision)                          

      คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่  ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้  การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

                                      อัตลักษณ์                                    

มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้

                                      เอกลักษณ์                                   

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวคิด วิถีชีวิตแบบพอเพียงโครงการสถานศึกษาสีขาว กศน.อำเภอหนองม่วง


พิษภัยและโทษ ของสิ่งเสพติด อบายมุข


ที่ตั้ง:ศูนย์ กศน.อำเภอหนองม่วงอยู่ร่วมกับอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง  

71/2 หมู่ 3  ตำบล หนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทร : 036-431878


ประชาสัมพันธ์

                                                                       กศน.อำเภอหนองม่วง                                                                     


          งานประชาสัมพันธ์นักเรียน/นักศึกษา ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

สามารถดูรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียน/นักศึกษา ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  สามารถดูรายละเอียด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 

   
   

วันที่ 6 มีนาคม 2561

กศน.อำเภอหนองม่วง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูล Dmis 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด 

จำนวน 44 คน เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของบุคลากรด้านแผนงาน

เกี่ยวกับการจัดทำในระบบสารสนเทศสำหรับนำไปใช้บริหารจัดการ กศน.

โดยมีนายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม โรงแรมวินเซอร์ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดลพบุรีวันที่ 13 ก.พ. 61

กศน.อำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.เกศินี ศรีสาธร พร้อมด้วยครู กศน.อำเภอหนองม่วง 

เข้าร่วมซ้อมใหญ่ รำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์

ณ วงเวียนพระนารายณ์วันที่ 28 มกราคม 2561  

   กศน.อำเภอหนองม่วง ประเมินระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ของนักศึกษา ครั้งที่ 2

    ณ กศน.ตำบลทั้ง 6 แห่ง
วันที่ 28 มกราคม 2561(บ้านหน่วยประคอง รุ่นที่ 4)
ครู กศน.อำเภอหนองม่วง เป็นวิทยากรบรรยายหลัก 
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ของอำเภอหนองม่วง 
ณ บ้านหน่วยประคอง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง 
และได้รับเกียรติ จาก ครูนินาท ป้องอ้วน ครูนิรุตติ์ วงษ์สุวรรณ ครูนัยณา จิวาลักษณ์ ครูรัชณู คงพันปี ครู กศน. ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.เกศินี ศรีสาธร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนีด้วย
วันที่ 27 มกราคม 2561
กศน.อำเภอหนองม่วง 
การบริหารงานโดย นางสาวเกศินี ศรีสาธร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยครูเติมพงษ์ ตรงดี ครูณิชา แจ้งต่าย นายสุเมธ นุขนาช และนักศึกษา
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดปี 25ุ61 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 16.00 
วันที่ 27 มกราคม 2561(บ้านหนองไทร รุ่นที่ 3) 

    ครูพิพัฒน์  สรสืบสาย  เป็นวิทยากรบรรยายหลัก   

  กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ของอำเภอหนองม่วง 

    ณ บ้านหนองไทร ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง   

   และได้รับเกียรติ จาก ครูนินาท ป้องอ้วน ครูนิรุตติ์ วงษ์สุวรรณ ครูนัยณา จิวาลักษณ์ 

ครูรัชณู คงพันปี   ครู กศน. ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.เกศินี ศรีสาธร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนีด้วย   

    วันที่ 26 มกราคม 2561(บ้านเขากระทิง รุ่นที่ 2)  

  ครูพิพัฒน์  สรสืบสาย เป็นวิทยากรบรรยายหลัก

   กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ของอำเภอหนองม่วง  

   ณ บ้านเขากระทิง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง   

   และได้รับเกียรติ จาก ครูนินาท ป้องอ้วน ครูนิรุตติ์ วงษ์สุวรรณ ครูนัยณา จิวาลักษณ์  

ครูรัชณู คงพันปี ครู กศน.

  ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.เกศินี ศรีสาธร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนีด้วย   วันที่ 25 มกราคม 2561 (บ้านชอนเหล็กไฟ รุ่นที่ 1)
ครู กศน.อำเภอหนองม่วง เป็นวิทยากรหลัก บรรยาย
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ของอำเภอหนองม่วง 
ณ บ้านชอนเหล็กไฟ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง 
และได้รับเกียรติ จาก นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง 
เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมสัมมนาฯ และครูนินาท ป้องอ้วน ครู กศน. ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.เกศินี ศรีสาธร เป็นตัวแทนผู้กล่าวรายงานในครั้งนีด้วย
   วันที่ 23 มกราคม 2561 

   นักศึกษา กศน.อำเภอหนองม่วง จำนวน 40 คน 

   เข้าร่วมโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน  

    ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี      วันที่ 16 มกราคม 2561 

  นางสาวเกศินี ศรีสาธร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองม่วง 

   นำคณะครู เข้าร่วมพิธีวันครู เนื่องด้วยวัน 16 มกราคม ขอทุกปี เป็นวันครู 

  ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง  วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 
กศน.อำเภอหนองม่วง ร่วมงานวันเด็กวันแห่งชาติ ประจำปี 2561 กับเทศบาลตำบลหนองม่วง 
แจกของรางวัล ขนม ของเล่น ให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 
โดยมีคุณครูกศน. ทุกท่านร่วมแจกของในวันนี้ด้วย 
ณ อาคารโดม เทศบาลตำบลหนองม่วง


   วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561   

   กศน.อำเภอหนองม่วง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561   

    โดยได้รับเกียรติจาก   

   นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง   

    มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง     วันที่ 8 มกราคม 2561  

    นางสาวเกศินี ศรีสาธร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองม่วง   

   พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ สรสืบสาย ครู กศน.ตำบล 

   เข้าร่วม การเปิดอบรมโครงการการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้กับประชาชน 

    และเป็นสถานที่แรกของจังหวัดลพบุรี  

    ณ กศน.ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี   

   โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี   

   โทรศัพท์จังหวัดลพบุรี สถิติจังหวัดลพบุรี ฯลฯ         วันที่ 8 มกราคม 2561    

   กศน.อำเภอหนองม่วง นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสวนจิตรลดา   

      ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ        วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. 

     ผอ.เกศินี ศรีสาธร นำคณะครู กศน.อำเภอหนองม่วง    

   เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาครู กศน.จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561    

    และกิจกรรมกินเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 

 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี   วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.  

  นางสาวเกศินี ศรีสาธร ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง 

   นำคณะครู กศน.อำเภอหนองม่วง เข้าอวยพร  

   นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง  

  เนื่องในวันปีใหม่ 2561   

   ณ  ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี       วันที่ 28-29 ธันวาคม 2560  

  กศน.อำเภอหนองม่วง จัดอบรมค่ายอาสายุวกาชาด 

  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 60 คน พร้อมด้วยคณะครู และวิทยากรให้ความรู้   

  ณ ค่ายแชมเปี้ยนแคมป์ จังหวัดลพบุรี     วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560    

    ครู กศน.ตำบล ทั้ง 6 แห่ง ของ กศน.อำเภอหนองม่วง   

   เข้าร่วมประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล ครั้งที่ 1/2560 ในโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่   

  ของประชาชน(ภาคกลาง) การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญา 

   ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)  

  ณ  ห้องประชุมเกษตรอำเภอหนองม่วง  


  วันที่ 19 ธันวาคม 2560  

  นางสาวอัมพร วรรณา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง  

   เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและจัดทำแผนดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย  

    ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี    

  วันที่ 16 ธันวาคม 2560  

กศน.อำเภอหนองม่วง ร่วม โครงการก้าวคนละก้าว กับตูน บอดี้สแลม ของอำเภอหนองม่วง

  เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการก้าวคนละก้าว

เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ  โดยมี นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง 

พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ   วันที่ 15 ธันวาคม 2560 

   กศน.อำเภอหนองม่วง เข้าร่วม โครงการ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่   พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  


วันที่ 12 ธันวาคม 2560

นายพิพัฒน์ สรสืบสาย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลหนองม่วง

เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ(เน็ตประชารัฐ) จังหวัดลพบุรี

ณ สำนักงาน ทีโอที จังหวัดลพบุรี


วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ผอ.เกศินี ศรีสาธร พร้อมด้วยข้าราชการครู พนักงานราชการ

บุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอหนองม่วง

เข้าร่วมการประชุม ติดตามและรายงานการดำเนินงาน

ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุม อาคารคิดเป็น

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ช่วงบ่าย

ผอ.เกศินี ศรีสาธร นำคณะครู กศน.อำเภอหนองม่วง ประชาชนจิตอาสา

ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ กศน.อำเภอหนองม่วง

และพื้นที่ใกล้เคียง และส่งเสริมกิจกรรม 5สวันที่ 7 ธันวาคม 2560

กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

จัดพิธีมอบใบประกาศณียบัตร ให้กับนักศึกษา
ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2560
โดยได้เกียรติจาก ผอ.เกศินี ศรีสาธร
มาเป็นประธานมอบประกาศณียบัตร

พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอหนองม่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2560

กศน.อำเภอหนองม่วง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

อำเภอหนองม่วง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วง

ณ วัดเขาลำแพน ตำบลบ่อทองวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

คณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ทัศนศึกษาโครงการศึกษาสถาปัตยกรรมมรดกทางวัฒนธรรม

น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ท้องสนาม กรุงเทพมหานครฯ
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กศน.ตำบลหนองม่วง

จัดโครงการ กศน.ตำบลหนองม่วง ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ จาก สภอ.หนองม่วงกับ รพ.หนองม่วง

และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.เกศินี ศรีสาธร มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ณ กศน.ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี


วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.
ผอ.เกศินี ศรีสาธร พร้อมด้วย

คุณครูนัยณา จิวาลักษณ์ ครู กศน.ตำบลบ่อทอง

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9

ณ วัดเขาลำแพน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอหนองม่วง

เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตร กศน. 2551 โดยใช้เทคโนโลยีห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2560 รุ่นที่ 1

ณ โรงแรมวินซ์เซอร์ ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี


วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอหนองม่วง

ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม หลักสูตร

"การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ" รุ่นที่ 1

ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น.

ผอ.เกศินี ศรีสาธร พร้อมด้วย คุณครูปรัชญาณี เอี่ยมสอาด ครู กศน.ตำบลยางโทน

เข้าร่วมโครงการ

ผู้ว่าฯ พานายอำเภอ ผู้ปกครอง กินข้าวเกี่ยวกับนักเรียน

ณ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กศน.อำเภอหนองม่วง จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ช่วงเช้ามีกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระก่อนการบรรยายปฐมนิเทศ

โดยการบริหารงานของ ผอ.เกศินี ศรีสาธร
   วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอหนองม่วง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง 

    ประจำปี ๒๕๖๐ มีขบวนแห่นางนพมาศ และกระทงจำลอง  

   บริเวณตลาดชุมชนอำเภอหนองม่วง ไปยังวัดวาปีอัมพาราม(หนองม่วง)   

  โดยการบริหารงานของ ผอ.เกศินี ศรีสาธร  


พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมาหาราช ๒๓ ตุลาคม  

ณ  ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง

           

          

 

        

 

    

 

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง
ตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี