ปรัชญาและวิสัยทัศน์


ปรัชญาสถานศึกษา 

            " แสวงหาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำพาชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์ (Vision)
            ประชาชนในอำเภอโคกเจริญได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ (Mission)

                    1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

               2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชน

                   ให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

               3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานการศึกษานอก

                   ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

               4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

                   สื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

               5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามรถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ

                   การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

                 1. การขยายโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

               2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

               3. การส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

               4. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

               5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

                 1. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม

               2. ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

                   เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

               3. ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างกว้างขวาง

               4. ชุมชนมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

               5. แหล่งการเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทางการศึกษาและ

                   การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพและสยองตอบความต้องการของประชาชน

               6. หน่วยงานและสถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

                   สื่อสารมาใช้ในการบริหารองค์กร และจัดบริการการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

               7. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถจัดบริการตอบสนอง

                    กับสภาพและความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               8. บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ้นในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
Comments