2-4 พฤษภาคม 2561
 เอกสารประกอบการอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รายละเอียด
 เอกสารประกอบการอบรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมายฯ รายละเอียด 1 I 2
  
  
23-24 เมษายน 2561 
  การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) การใช้งาน logbook teacher และระบบ TEPE Onile รายละเอียด  แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรม คลิกที่นี่
 เอกสารเกี่ยวข้องประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) การใช้งาน Logbook Teacher และระบบ TEPE Online มีดังนี้
 
  • สรุปหลักเกณฑ์และการพัฒนาครูแนวใหม่ (ว 21+ว 22) รายละเอียด
  • คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่ำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียด
  • ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ รายละเอียด
  • PPT หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) รายละเอียด
  • PPT หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 22/2560) รายละเอียด
  • โปรแกรม Logbook รายละเอียด
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logbook รายละเอียด
  • PPT TEPE Online ภาคทฤษฎี รายละเอียด
  • PPT TEPE Online ภาคปฏิบัติ รายละเอียด
  • เกียรติบัตร รายละเอียด

 หนังสือราชการ ที่ ศธ 0206.3/ว 21 พร้อมหลักเกณฑ์ฯ รายละเอียด
สรุปหลักเกณฑ์และการพัฒนาครูแนวใหม่ (ว 21+ว 22) รายละเอียด
  ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ รายละเอียด
  คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่ำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียด
  PPT หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) รายละเอียด
  PPT หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 22/2560) รายละเอียด
  โปรแกรม Logbook รายละเอียด
  คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logbook รายละเอียด

PPT โปรแกรม Logbook รายละเอียด

 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 3 


 
 


Comments