กรอบงานภาระกิจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑. ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
๒. ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
๓. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

โพสต์14 ก.ย. 2561 07:59โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๒


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์14 ก.ย. 2561 07:07โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๒   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 18:39 ]

กุสุมา                  แก้วไชยะ     นางกุสุมา  แก้วไชยะ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 นายณัฐนนท์  เสนสุนทรชัย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 นางสาวศศิลักษณ์  คำสุข พนักงานพิมพ์ดีด

1-2 of 2