หน้าหลัก

 รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561

                                 
 
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562


                                
 


วิดีโอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ตอนที่ 1)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ‎‎(ตอนที่ 2)‎‎

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ‎(ตอนที่ 3)‎วิดีโอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ‎‎(ตอนที่ 4)‎‎

วิดีโอการเบิกเงินจากคลัง

การเบิกเงินจากคลัง ตอนที่ 1


การเบิกเงินการคลัง ตอนที่ 2

การเบิกเงินจากคลัง ตอนที่ 3