ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาศึกษา สพป.เลย เขต2พัฒนาวิชาการ
https://sites.google.com/a/loei2.go.th/smart-team/admin
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

นิเทศเลย 2 สนองนโยบาย ใช้หลักกัลยาณมิตร มีจิตบริการ  ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาการวิสัยทัศน์  (Vision)      

           “กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นพลังในการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2” 

พันธกิจ  (Mission)

           1.  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การรณรงค์การอ่านออกเขียนได้

           2.  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

           3.  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

           4.  กำกับ ติดตาม และประเมินผล  การส่งเสริมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

           5.  กำกับ ติดตาม และประเมินผล  ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ

                เป้าประสงค์หลัก (Goals)

           1.  นักเรียนปกติอ่านออกเขียนได้ทุกคน

           2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น  โดยผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น 

           3.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เข้มแข็ง

           4.  นักเรียนเด็กปกติและเด็กพิเศษ ครู โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ได้พัฒนาศักยภาพตนเองตามความสามารถ 

           5.  โรงเรียนได้รับการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศเชิงระบบห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน เต็มพิกัด   ต่อเนื่องและเป็นระบบ
ส่งเสริมคุณธรรม