ประเมิน สมศ. รอบ 4 วันที่ 27-28 ธันวาคม 2562

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ