รูปภาพกิจกรรม
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
         
         โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันวางแผน เตรียมการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน            งาน ITA ปีที่ 3 
                        วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน นำโดยนางจงกิต บุตรเต ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูวางแผน เตรียมการ การประเมิน                  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ปีที่ 3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และร่วมถ่ายภาพการแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ว่า                  จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

          
            โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันจัดส่งอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เนื่องจากโรงเรียน
        ได้งดการเรียนการสอนแบบ On-site
                        วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน นำโดยนางจงกิต บุตรเต ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้รับมอบหมาย ได้จัดส่ง                        อาหารเสริม (นม) ในรอบที่ 1 ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เนื่องจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันได้งดการเรียนการสอนแบบ On-site ระหว่างวันที่ 29                 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนได้อนุเคราะห์สถานที่ ให้ใช้เป็นจุดกระจายอาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึงและหลีกเลี่ยง                การเดินทางมารวมกลุ่มที่โรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


          โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ                 ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564
                        วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นางจงกิต บุตรเต ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการและครู ICT ประจำโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการ                   ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางในการดำเนินงาน

            
            พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68             พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                 รัชกาลที่ 10
                        วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางจงกิต บุตรเต ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
               คันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครอบ 68 
               พรรษา


            โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
                        วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน ได้รับเกียรติจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคันให้ใช้เป็นสถานที่ในการ                        จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ซึ่งการแข่งขันมีทั้งหมด 4 รายการ คือการแข่งขันคัดลายมือ เขียนตามคำบอก                         หนังสือเล่มเล็ก และกวีเยาวชนคุนรุ่นใหม่ โดยมีโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคันเข้าร่วมทั้งหมด 9 โรงเรียน

        
           โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
                        วันศุกร ที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแบ่ง
                การประชุมออกเป็นสองช่วงเวลาคือ ช่วงเช้าจัดการประชุมระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 และช่วงบ่ายจัดการประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อรักษา
                ระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 โดยมีนางจงกิต บุตรเต ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันเป็นผู้ดำเนิน
                การประชุม ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการมอบหน้ากากอนามัยและวัดตัว เพื่อจัดหาชุดนักเรียนในการสวมใส่ในภาคเรียนที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้าน                        หนองคัน          

 

        ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
                        วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 นายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม นายอำเภอภูหลวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน
             โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน ประจำปีการศึกษา 2562


        กิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562
                        วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน จัดกิจกรรมการเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน