โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561

ห้องนิเทศออนไลน์  ศน.จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์


ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1 ทุกโรง รายงานข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1 ทุกโรง รายงานข้อมูลสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด และกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองและสังคม และแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 1 กรอกแบบสำรวจ จำนวน 2 ชุด 
ให้แล้วเสร็จในวันที่ 29 เมษายน 2561

ภาพการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
  
  
  
  

ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
3 พ.ค. 2561 20:14
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
3 พ.ค. 2561 20:14
ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
3 พ.ค. 2561 20:14
ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
3 พ.ค. 2561 20:14
Comments