การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2562

โพสต์16 พ.ค. 2562 23:12โดยนางณัชชา ทีนา


การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2562 ผ่าน ระบบ  videoconference  วันที่ 17  พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  

เวลา 08.30 น.ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม  2562 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

การจัดการประชุมครั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม สพป.เลย เขต 1 มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับ  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” สถานศึกษานำร่องหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ,มอบเกียรติบัตร ให้กับนายศักดิ์ชาย  ไร่ขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ในการดำเนินการเป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินแนวใหม่ SAR

การมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบรายวิชา  คณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม  100  คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 นักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ดำเนินการสนับสนุนให้นักเรียนเรียนต่อสายอาชีพ  (สถาบันอาชีวศึกษา) ได้ตามตัวชี้วัด  ร้อยละ  50 จำนวน 16  โรงเรียน

ภายในการประชุม นายแพทย์รณรงค์  ศรีพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน  ได้ให้ความรู้  ในหลักสูตร  โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

     จากนั้นเป็นการมอบนโยบาย จาก ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 

  ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1                    

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2562

โพสต์16 พ.ค. 2562 23:11โดยนางณัชชา ทีนา


การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2562 ผ่าน ระบบ  videoconference  วันที่ 17  พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  

เวลา 08.30 น.ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม  2562 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

การจัดการประชุมครั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม สพป.เลย เขต 1 มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับ  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” สถานศึกษานำร่องหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ,มอบเกียรติบัตร ให้กับนายศักดิ์ชาย  ไร่ขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ในการดำเนินการเป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินแนวใหม่ SAR

การมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบรายวิชา  คณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม  100  คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 นักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ดำเนินการสนับสนุนให้นักเรียนเรียนต่อสายอาชีพ  (สถาบันอาชีวศึกษา) ได้ตามตัวชี้วัด  ร้อยละ  50 จำนวน 16  โรงเรียน

ภายในการประชุม นายแพทย์รณรงค์  ศรีพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน  ได้ให้ความรู้  ในหลักสูตร  โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

     จากนั้นเป็นการมอบนโยบาย จาก ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 

  ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1                    

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โพสต์14 พ.ค. 2562 01:52โดยนางณัชชา ทีนา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14  พฤษภาคม  2562 ที่ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 / 2562 เพื่อร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมี คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พร้อมด้วย รองผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน >>ภาพเพิ่มเติม<<


 ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

การประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคําครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โพสต์10 พ.ค. 2562 02:17โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคําครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มี นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกําหนดมาตรการการเร่งรัดคุณภาพการ อ่านออก เขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ มีความตระหนักและเล็งเห็น ความสําคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคําครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

คือ ๑.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒.เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง ๓. เพื่อให้ครูได้นํานวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผู้เข้าประชุมได้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ของโรงเรียนในสังกัดทุกคน จํานวน ๑๖๗ คน รูปแบบการประชุมปฏิบัติการฯเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งการแจกลูกสะกดคําและการสอน ภาษาไทยด้วย เพลง เกมในส่วนของวิทยากรในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ และได้รับความร่วมมือจากครูแกนนําภาษาไทยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ >>ภาพเพิ่มเติม<<


ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.เขต ๑

พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562 (8 พฤษภาคม 2562)

โพสต์8 พ.ค. 2562 01:11โดยนางณัชชา ทีนา


 วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562  เวลา  08.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชม Video  conference  รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่  19/2562  ในหัวข้อเรื่อง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ  ในหัวข้อศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส สรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดย พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งข้อราชการจาก  สพฐ.ในเรื่องการนำเสนอผลงานเด่น  สพฐ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้  ในหัวข้อโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายใต้ โครงการศูนย์ภาษาไทย โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ Active  Learning โครงการห้องเรียนอาชีพ   นำเสนอนโยบายโดย ดร. บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ  กพฐ.จากนั้น   เวลา 10.30 น.เป็นการร่วมประชุม Video  conference การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมเทพบุญเติมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1                         ภาพ/ข่าวโ  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โพสต์1 พ.ค. 2562 00:44โดยนางณัชชา ทีนา


วันที่  ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  ปัจจุบันไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปจากสังคม ยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมาก ขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการ รณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ ที่เห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่       นําไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ อย่างแท้จริง สาเหตุของปัญหาที่พบ คือการทุจริตคอร์รัปชั่น  เป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ สมัยดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ในการนี้ สํานักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดทําหลักสูตรต้านทุจริตขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัด การศึกษาให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงกําหนดให้มีการอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ขึ้น จํานวน ๒ รุ่น คือรุ่นที่ ๑ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จํานวน ๑๕๒ คน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑รุ่นที่ ๒ สําหรับครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๒๐๘ คน วันที่ ๙พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๑โดย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเลย ได้แก่  ๑. นางสาวภามณี ลีกระจ่าง พนักงานไต่สวนระดับต้น จาก ป.ป.ช.จังหวัดเลย ๒. นายพงศกร ทองโชติ พนักงานไต่สวนระดับต้น จาก ป.ป.ช.จังหวัดเลย นอกจากนี้และมีทีมศึกษานิเทศก์ และครูที่ผ่านการอบรมครูแกนนำมาร่วมในการอบรมดังกล่าว และในวันนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ ๒ สําหรับครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๒๐๘ คน >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต ๑

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต)

โพสต์25 เม.ย. 2562 01:36โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2562 01:46 ]

      วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑


โดยก่อนการประชุม ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้นำผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต ๑ ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต,บันทึกข้อตกลง (MOU) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในการประชุมดังกล่าวด้วย

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติรูปแบบการทุจริตในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต

ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง จากนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึก ให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้เล็งถึงเห็นความสำคัญและได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) โดยดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

     ๑. เพื่อปรับฐานความคิดให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย

เขต ๑  ให้สามารถแยกแยะ “ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม”

๒. เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานเขตสุจริตและเขตคุณธรรมนำคุณลักษณะ

ที่ได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงาน ไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพื้นที่สุจริตอย่างยั่งยืน

๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๔. เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้ในระดับสูงมากทั้งนี้ มีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๘๑ คน

 ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต ๑

สพป.เลย เขต 1 ดำเนินการรณรงค์ ตามมาตรการการลดขยะ

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:54โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 21:07 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานได้ประกาศเจตนารมณ์ลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานทั่วประเทศ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล และในสำนักงานของเรามีชั้นขยะมูลฝอยมีจำนวนมากจึงรณรงค์ลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานตามนโยบายมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ได้นำนโยบายดังกล่าวมาใช้   และได้มีการดำเนินการดังนี้


1.การรณรงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำ อาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานในเวลากลางวันแทนการใช้ถุงพลาสติก

2.มีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

3.รณรงค์การดำเนินกิจกรรม  5  ส ทุกวันที่ 1  ของเดือน

4.การนำคิวอาร์โค้ดมาใช้มาใช้แทนเอกสารที่เป็นกระดาษ

5.ระบบ AMSS+แทนเอกสารที่ใช้เป็นกระดาษ

6.การมอบนโยบายสู่โรงเรียนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว


 ภาพ/ข่าว นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย ๑ เร่งพัฒนาครู สู่ประตูอาเซียน "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อการสื่อสารภาษาอาเซียน" (ภาษาจีน)

โพสต์2 เม.ย. 2562 01:34โดยนางณัชชา ทีนา

 

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อการสื่อสารภาษาอาเซียน (ภาษาจีน)

ในปี ๒๕๕๘ ประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศเข้าสู่ AEC พบว่า ภาษาที่มีผู้พูดมาก เป็นอันดับต้น ๆ คือภาษาอังกฤษ ประมาณ ๓๒๘ ล้านคน และภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นกัน เพราะประชากรในภูมิภาค อาเซียนหลายประเทศ ประกอบด้วยประชากรที่มีเชื้อสายจีนที่ใช้ภาษาจีนอยู่เป็นจํานวนมาก ไม่ ว่าจะเป็นสิงคโปร์ เวียดนาม พม่า ลาว และไทย ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก โดย มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ ๘๗๓ ล้านคนในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางรัฐบาลจึงได้กําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้มีการดําเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ในทางกลับกันการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย ดร.รอง ปัญสังกา ข้อ๒๘ ใช้ ASEANเต็มรูปแบบ ASEAN Language Laos/Vietnamese/Chinese

สพป.เลย เขต ๑ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว และเห็นว่าผู้บริหารและบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานับเป็นบุคคลสําคัญจึงจัดการอบรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู และบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนภาษาจีน และตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อน ประชาคมอาเซียนสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสํานึก ในการเป็นพลเมืองอาเซียน รวมทั้งการ สร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคม อาเซียนต่อไปในอนาคตกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๕๒ คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงเรียนเมืองเลย ได้แก่ ๑. นางสาวธิดารัตน จันทะพล ๒. นางสาวกชามาส เอี่ยมแก้วประเสริฐ ๓. นางสาวพรภิรมย์ แคนติ >>ภาพเพิ่มเติม<<

 

 


ภาพ/ข่าว โดยนาง  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.เขต ๑

หลังที่ 88 (พิธีมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1)

โพสต์29 มี.ค. 2562 03:37โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2562 03:54 ]


วันศุกร์วันที่  29 มีนาคม  2562  เวลา  10.39 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 88   มอบให้แก่เด็กชาย  คมชาญ  ปัดทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม  ภายในพิธีมี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้มี นายยืนยง  ปาลี ,นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ    ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย 

        

      การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 99 หลังให้ได้ สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  88 หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ในครั้งนี้  เด็กชาย คมชาญ  ปัดทา นักเรียนผู้รับมอบบ้านกล่าวว่า ตนมีความรู้สึกดีใจที่ได้รับมอบบ้าน และสัญญาว่าตนจะเป็นเด็กดี  ตั้งใจเรียนเป็นพลเมืองที่ดีแก่สังคม และประเทศชาติต่อไป  ทั้งนี้การมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต พร้อมด้วย นายยืนยง  ปาลี รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1  ได้ร้องเพลงประกอบดนตรี (ร้องเพลงเปิดหมวก) เพื่อหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน รายดังกล่าว  โดยในวันนี้ได้รับเงินจากการเปิดหมวกเป็นเงินทั้งสิ้น 5,588 บาท 

>>ภาพเพิ่มเติม<<  ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 487