สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรม kM  องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมในวันนี้  มี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับนายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้ความรู้  โดยในวันนี้เป็นการให้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเขตพื้นที่  เกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารหลักฐาน  เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA  เขตสุจริตพร้อมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการตอบแบบสอบถามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแนะนำบุคลากรที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์      จำนวน  4  ราย  ได้แก่

  1.นางสมัย  ปริบาล

  2.นางพรนิภา  จำปานิล

  3.นางวารุณี  ทีนา

  4.นายสุวิจักขณ์  ขัยมงคล


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต ๑ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติ

โพสต์22 มิ.ย. 2561 00:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

               เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐  ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ดร. รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑  ผอ.กลุ่ม / และบุคลากรใน สพป.เลย เขต ๑ ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง กล่าวค่านิยม ๑๒ ประการ บวกหนึ่ง (๑๓  รักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ)  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา อันเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ยึดมั่นในสถาบันสำคัญของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายหลังการดำเนินกิจกรรม ผอ.สพป.เลย เขต ๑ / รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ / ผอ.กลุ่ม ได้พบปะแจ้งข้อราชการ การออกนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุณธรรม และแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอื่น ๆ  แก่บุคลากร หลังจากนั้น ทุกคนเดินแถวทักทาย ยิ้มไหว้ ก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามภารกิจ

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

๑ สพป.เลย เขต ๑ ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตสุจริต พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โพสต์22 มิ.ย. 2561 00:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้าง ระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการทีดี และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสาธารณชน ระหว่าง คณะรอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ , ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน กับ นายรอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยมีมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ในการดำเนินการดังกล่าว  นายรอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.๑ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑


ภาพข่าว โดย  ณัชชา ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 เสริมสร้างความรู้ “เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

โพสต์15 มิ.ย. 2561 00:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2561 00:16 ]

สพป.เลย เขต 1 เสริมสร้างความรู้ “เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”  ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย จัดการประชุมครูผู้ช่วย ในการเสริมสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  และการเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม  วันที่  15  มิถุนายน  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงครู โดยกิจกรรมดังกล่าว  เป็นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะตามสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจำสายงานในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีโอกาสในการพัฒนาโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ตามศักยภาพไม่ทิ้งห้องเรียน

ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว  มีจำนวนครูผู้ช่วยที่เข้าร่วมการประชุม  จำนวน  100 คน มี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมโดย  นายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ทั้งนี้ก่อนเข้าร่วมการประชุม  มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ไหว้พระ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกาาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการอย่างต้อเนื่องในทุกๆวัน ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

7 มิถุนายน น้อมรำลึกวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

โพสต์7 มิ.ย. 2561 00:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 7  มิถุนายน  2561  เวลา  10.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  เป็นประธานการเปิดงาน  วันสหกรณ์  นักเรียน ประจำปี  2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารรี  ทรงตามรอยพระยุคบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน  และการฝึกปฏิบัติจริงนอกจากนี้ทรงพระราชทานให้โรงเรียนอื่นๆ  จัดการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้  และเข้าใจหลักวิธีการสหกรณ์      เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนได้ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับพระราชานุญาตให้วันที่ 7  มิถุนายน  ของทุกปี  เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้สหกรณ์สู่ประชาชนนักเรียน ให้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์อาชีพในทางหนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์เลย จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 แม่แบบการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน

โพสต์28 พ.ค. 2561 02:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน จันทร์  ที่  28  พฤษภาคม  2561  เวลา 10.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 2 ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เปิดเผยว่ามุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงานในเรื่อง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในโครงการการสร้างบ้านน้ำใจให้กับเด็กนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทราบว่าในขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้มอบบ้านนักเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จำนวน  70  หลัง โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่จำนวน 99  หลัง นั้น  สร้างความสนใจให้กับตนเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้นำคณะศึกษาดูงานมาเพื่อรับทราบข้อมูล เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติใน สพป.เลย เขต 2 ต่อไป

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่า  การสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน  สพป.เลย เขต 1 แรกเริ่ม  ได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน จำนวน 89  หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต จึงมีแนวความคิดในการเทิดพระเกียรติ พระองค์ โดยเพิ่มจำนวนการสร้างบ้านนักเรียน เป็นจำนวน 99  หลัง ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทีมผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ คณะครู ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน จึงทำให้การสร้างบ้านนักเรียนของ  สพป.เลย เขต 1  ประสบความสำเร็จได้  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1  กล่าว 

ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1 ภาพข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ภาพโดย  นายอนุชิต  บาตะศรี  เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด

สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อมครู สู่ผู้เรียนในการประเมิน PISA 2018

โพสต์25 พ.ค. 2561 21:48โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

ตามที่ ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลการเรียนนานาชาติ  (PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งโครงการดังกล่าว        มุ่งประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอยู่ในช่วง  15  ปี ทำการประเมิน  3  ปีต่อครั้ง  โดยในการประเมิน (PISA) 2018 จะมีขึ้นในช่วง เดือน สิงหาคม  2561        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน (PISA) 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน(PISA) 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2018 พัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ Computer – based Assessment ในการประเมินปัญหาตามแนวทางการประเมิน  PISA 2018 การรู้เรื่องการอ่านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความเข้าใจในการเตรียมความเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

          โดยการจัดการอบรมดังกล่าว ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในพิธี  พร้อมกับมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ดังกล่าว ภายในการอบรมมีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ. สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุม         การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม

โพสต์25 พ.ค. 2561 20:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันศุกร์  ที่ 25  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการจัดการประชุมดังกล่าว  มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (MOU) ระหว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นเป็นการประกาศเจตจำนงเขตสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมกันนั้น  ดร. รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1  ได้มอบนโยบายด้านการศึกษา ข้อคิด ประสบการณ์  ในการทำงาน ให้ผู้บริหารในที่ประชุมได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในชีวิต และในการทำงาน ต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพโดย  นายจักรกฤษ  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2561

โพสต์15 พ.ค. 2561 08:23โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนบ้านก้างปลาได้ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2561ในวันที่ 14 พฤษภาคม  2561 

สพป.เลย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเน้นย้ำพัฒนา เด็กอ่านภาษาไทยได้ด้วยครู ป.1

โพสต์9 พ.ค. 2561 01:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ ครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มี ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินการจัดการประชุมโดย นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดร.รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต  1 กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญนโยบาย  อีกทั้งจากสภาพปัจจุบันการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดยังมีผลเป็นที่ไม่น่าพอใจ  จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยโดยการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยขึ้น  และหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำนั้นเป็น  วิธีการสอนที่ได้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำนั้น  เป็นวิธีการสอนที่ได้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      

          โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง

3.เพื่อให้ครูนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการเน้นการฝึกภาษา  ปฏิบัติการแจกลูกสะกดคำ และการสอนภาษาไทย โดยเพลง และเกมส์ มีครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ สังกัดเข้าร่วมประชุม  จำนวน ทั้งสิ้น จำนวน 167 >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์8 พ.ค. 2561 01:32โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 01:34 ]

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร. รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมหลักสูตร  การยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยการดำเนินการประชุมในวันนี้ มี ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุม
    การดำเนินการประชุมดังกล่าว มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม จำนวน 118  ราย  
    ปัจจุบันกรมบัญชีกลาง  ได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบำนาญ มี ID และ PASSWORD เป็นของตนเอง และสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น  ทั้งนี้ การประชุมมีทีมวิทยากรที่ให้ความรู้จาก สำนักงานคลัง เขต 4 อุดร ธานี  ประกอบด้วย 
        1.นางศิริพร  กันยาทอง  ตำแหน่ง   นักวิชาการคลัง  ชำนาญการ
        2.นายสุริยงค์  ลูกจันทร์  ตำแหน่ง   นักวิชาการคลัง  ชำนาญการ
        3.นางสาวกรรณิกา  คำสุข  ตำแหน่ง  นิติกร  
    มาให้ความรู้ในการประชุมดังกล่าว
    ภาพเพิ่มเติม>>> CLICK<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 432