หน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ

นางสาวลัดดาวัลย์   สอนสุภาพ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร. 08-6232-5756

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงานเสนอความเห็น การเสนองานของบุคลากรในกลุ่มงานก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
4. งานสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
5. งานคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
6. งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตำแหน่งศึกษานิเทศก์
7. งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการ 38 ค. (2)
8. งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
9. งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10. งานขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของหน่วยงานอื่น(กรณีขอใช้บัญชี)
11. งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
12. งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)
13. งานสรรหาพนักงานราชการ
14. งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
15. งานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
16. งานลาออกจากราชการพนักงานราชการ
17. งานลาออกลูกจ้างชั่วคราว
18. งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
19. งานดำเนินงานตามมาตรากำหนดอัตรากลังภาครัฐ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
20. งานขอกลับเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง
21. งานเกี่ยวกับผู้บริหารการศึกษา ทุกกรณี
22. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย