หน้าที่รับผิดชอบ

นางปัทมา   สิมพลา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 08-5011-9686 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. การบังคับบัญชาบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล

2. การวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกกลุ่มงาน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณาตรวจสอบงาน เสนอความเห็นก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย