หน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ

นางจิรภา  ฟองชัย

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

โทร. 06-3614-6509

มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตราและกำหนดตำแหน่ง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบกลั่นกรองงานเสนอข้อคิดเห็น การเสนองานของบุคลากรในกลุ่มงานก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

    3.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    3.2 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

    3.3 งานประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

4. งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

    4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

    4.2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษทุกสายงาน

    4.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญทุกสายงาน

    4.4 การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครู