ประกาศ สอบราคาจ้าง

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและ ประสบภัย

โรงเรียนเมืองเลยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและ ประสบภัย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558


          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนเมืองเลย
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องพัสดุโรงเรียนเมืองเลย
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Muangloei.ac.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๘๑๓๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

lll  เอกสาร สอบราคาซื้อ  lll

 ประกาศสอบราคา (วันที่  24 กรกฎาคม 2558)