กรรมการสมาคมผู้ปกครอง

รายชื่อกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเลย

 

1. นายโสภณ  ตันกิจเจริญ                              นายกสมาคม

2. นายกิตติพิชญ์  พสิษฐ์เนาวกุล                        อุปนายก  คนที่ 1

3. นายยุทธ  ศรพรหม                                   อุปนายก  คนที่ 2

4. นายสมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์                           อุปนายก  คนที่ 3

5. ดร.เสาวลักษณ์  อิ่มเอิบ                              อุปนายก  คนที่ 4

6. นายเกรียงศักดิ์  คุณานันท์ศักดิ์                       กรรมการ

7. นายวิเวทย์  วิไชโย                                    กรรมการ

8. นายสุรชาติ  จำรูญศิริ                                กรรมการ

9. นายแก้ว   ก้อมมะณี                                 กรรมการ

10. นางอรนุช  บุญวัชรพันธ์                             กรรมการ

11. นางภักดี  ศิริหล้า                                   กรรมการและปฏิคม

12. นางนวรัตน์  นามโคตร                             กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

13. นางนารี  กั้วศรี                                      กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

14. นายกิตติบุญ  ชาทองยศ                             กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

15. นายจิรวัฒน์  วัฒนถนอม                            กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

16. นายสฤษติ์  กุลภา                                   กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

17. นางละออง  ผงบุญตา                              กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

18. นายปัญญา  นนทโคตร                             กรรมการและนายทะเบียน

19. นายบุญยฤทธิ์  โกมาสถิตย์                          กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

20. นายรังษี  สวนสุวรรณ                               กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

21. นายวินิล  นวลสวาท                                 กรรมการและเหรัญญิก

22. นางบำเพ็ญ  ศรีภูมิสวัสดิ์                            กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

23. นางนงค์นุช  สุนทราวิรัตน์                           กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

24. ดร.กัลยาณี  โกมาสถิตย์                             กรรมการและประชาสัมพันธ์

25. นางสาวพรรณงาม  ป้องศิริ                         กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

26. นายประวิทย์  น้อยบัวทอง                          กรรมการและเลขานุการ

27. นายทองสืบ  วิลัยศร                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

28. นายประเมิน  ศิรินันทยานนท์                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

29. นางสมพร  อิ่มเอิบ                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    30. นางวรา  ธรรมวรรณ                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Comments