คณะกรรมการประเมินผล

ระเบียบโรงเรียนเมืองเลย
ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
.. 2558

    
     เพื่อให้การประเมินผลระดับสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการประเมินผลระดับสถานศึกษา  .. 2549”

     ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  .. 2549

     ข้อ  3.  บรรดาระเบียบ  คำสั่ง  ข้อบังคับ  อื่นใดซึ่งขัดแย้งกันกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

     ข้อ  4.  ในระเบียบนี้

            สถานศึกษา  หมายความว่า  โรงเรียนเมืองเลย

            ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายความว่า  ผู้บริหารโรงเรียนเมืองเลย

            คณะกรรมการ  หมายความว่า  คณะกรรมการประเมินผลระดับสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย

            กรรมการ  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการประเมินผลระดับสถานศึกษาโรงเรียน

            คณะอนุกรรมการ  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการประเมินผลระดับชั้นเรียนแต่งตั้ง

            อนุกรรมการ  หมายความว่า  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

     ข้อ  5.  ให้มีคณะกรรมการเรียกว่า  คณะกรรมการประเมินผลระดับสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย

ประกอบด้วย

1.       ผู้บริหารสถานศึกษา                                          ประธานกรรมการ

2.       รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ                       รองประธานกรรมการ

3.       หัวหน้ากลุ่มสาระ                                             กรรมการ

4.       หัวหน้าฝ่ายทะเบียนวัดผล                                   กรรมการและเลขานุการ

     ข้อ  6.  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

1.       วางแผนดำเนินการวัด/ประเมินผล  กำหนดรูปแบบ  วิธีการ  เกณฑ์  และเอกสารประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนและหลักสูตรสาระการเรียนรู้

2.       จัดทำคู่มือวัด/ประเมินผลของโรงเรียน

3.       ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัด/ประเมินผลอย่างหลากหลาย

4.       ประสานความร่วมมือให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  ครู  นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบวิธีการ  เกณฑ์การประเมิน

5.       กำกับติดตามการประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

6.       สรุปรายงานผลการวัด/ประเมินผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

7.       เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวัด/ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม

     ข้อ  7.  คณะอนุกรรมการประกอบด้วย

1.       รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                ประธานกรรมการ

2.       ครูประจำชั้น/ประจำสาระการเรียนรู้                      กรรมการ

3.       หัวหน้าทะเบียนวัดผล                                        กรรมการเลขานุการ

     ข้อ  8.  ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

1.       จัดทำแนวปฏิบัติและดำเนินการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้

2.       กำหนดอัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนต่อปลายปี/ปลายภาค

3.       ดำเนินการวัดและประเมินตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

4.       สรุปรายงานผลการวัด/ประเมินผลรายชั้นเรียน

5.       ดำเนินการอื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย

     ข้อ  9.  กรณีที่โรงเรียนไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวัด/ประเมินผลโรงเรียน

Comments