การใช้อาคารสถานที่

ประกาศโรงเรียนเมืองเลย เรื่อง การใช้อาคารสถานที่

  

          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.. 2539  ให้โรงเรียนถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทางราชการและชุมชน  โรงเรียนเมืองเลยจึงประกาศให้ทราบ ดังนี้

 1. ผู้ใดประสงค์จะใช้อาคารสถานที่ จะต้องยื่นคำขอใช้อาคารสถานที่ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย 
  ตามแบบคำขอที่กำหนดก่อนวันใช้อาคารสถานที่ไม่น้อยกว่า
  5  วัน

 2. การใช้อาคารสถานที่ขออนุญาตเป็นครั้งคราว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตครั้งละไม่เกิน 7  วัน

 3. เงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่มีดังนี้

  1. ไม่ใช้อาคารสถานที่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

  2. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

  3. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุรำคาญ
   แก่ผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

  4. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำขอใช้

  5. ในวันเปิดทำการสอนห้ามบุคคลภายนอกใช้อาคารสถานที่  เว้นแต่ได้รับอนุญาต

 4. ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ต้องชำระค่าบำรุงดังต่อไปนี้

  1. ค่าน้ำ  ค่าไฟฟ้า  ตามความสิ้นเปลือง

  2. ค่าบำรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์

  3. ค่าตอบแทนคนงานภารโรง

   หมายเหตุ  อัตราค่าบำรุงอาคารสถานที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำหนด  อาจพิจารณายกเว้นในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือส่วนรวม

Comments