ห้องสมุดอัสนี - วสันต์ โชติกุล

แหล่งบริการค้นหาความรู้

ห้องสมุดอัสนี  - วสันต์  โชติกุล

 

สถานที่ทำการ       อาคารห้องสมุดอัสนี - วสันต์   โชติกุล

เจ้าหน้าที่           บรรณารักษ์ห้องสมุด

ห้องสมุดอัสนี - วสันต์   โชติกุล  มีหนังสือทั้งหมด  8,369  เล่ม และมี Internet ไว้ให้บริการสืบค้นข้อมูล
ห้องสมุดได้จัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ ตั้งแต่หมวด  000
-  900 ให้บริการในด้านต่างๆ  ดังนี้

1. หนังสือที่ให้บริการยืม

     1.1 หนังสือทั่วไปตั้งแต่หมวด  000 900 ตำรา แบบเรียน เรื่องสั้น นวนิยาย นิทาน 
ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม  หมวด 000
900  เรื่องสั้น นวนิยาย  ยืมได้ 7 วัน นิทานยืมได้ 3 วัน

2. หนังสือที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

                 2.1  หนังสืออ้างอิง

                 2.2  หนังสือพิมพ์

                 2.3  วารสารและนิตยสาร

                3. ขั้นตอนปฏิบัติในการยืมหนังสือ
                 3.1  การยืมหนังสือต้องยืมด้วยตนเอง และต้องมีบัตรสมาชิกมาแสดงทุกครั้ง
                3.2  ในการคืนหนังสือ ต้องนำบัตรสมาชิกมาแสดงด้วยทุกครั้ง
                3.3  ถ้าไม่คืนหนังสือตรงตามกำหนดจะถูกปรับวันละ 1 บาท  ต่อหนังสือ 1  เล่ม
                 3.4  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการชำรุดหรือสูญหายของหนังสือที่ยืมไปไม่ว่ากรณีใด ๆ
ถ้ามีการชำรุดหรือสูญหาย ผู้ยืมจะต้องเสียค่าชดเชยตามราคาปก

           3.5  ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม นาน 7 วัน

            4. เวลาทำการ

     4.1  จันทร์ ศุกร์  ตั้งแต่เวลา   7.30 16.30  น.  

     4.2  หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

            5. มารยาทในการใช้ห้องสมุด
                 5.1  ก่อนเข้าห้องสมุด ห้ามนำกระเป๋า อาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ยกเว้นสิ่งของมีค่า
                 5.2  อย่าทำลายเอกสารที่ทางห้องสมุดจัดให้บริการ  เช่น  การตัดรูปภาพจากหนังสือ
 
                       การฉีกหนังสือ   ฉีกปกหนังสือ 
ตลอดจนวัสดุ - อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
                 5.3  อย่าส่งเสียงดังในห้องสมุด ไม่หยอกล้อกันในห้องสมุด เพราะคนอื่นต้องใช้สมาธิในการอ่านหนังสือ
 
                 5.4  ช่วยกันดูแลรักษาหนังสือ  ถนอมหนังสือ 
เพื่อให้หนังสือสามารถใช้ได้นาน
            6. การระวังรักษาหนังสือ

                 6.1  หนังสือพิมพ์ทุกชนิดของห้องสมุดมีไว้เพื่อส่วนรวม 
                 6.2  สำหรับครูอาจารย์  และนักเรียนได้ใช้ร่วมกัน  ฉะนั้นผู้ใช้ทุกคนจึงต้องร่วมมือกันรักษาและใช้ให้ถูกวิธี 

                       ทุกคนต้องถนอมหนังสือ ของห้องสมุดให้ยิ่งกว่าหนังสือของตน  

            7.  วิธีที่ควรทำและไม่ควรทำเกี่ยวกับการใช้หนังสือของห้องสมุด

  • วิธีหยิบหนังสือออกจากชั้น ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจับหนังสือออกมาทั้งเล่ม  ไม่ควรดึงตอนปลายสันหนังสือ จะทำให้สันหลุดจากตัวหนังสือ การเรียงหนังสือบนชั้น อย่าเรียงแน่นจะทำให้หยิบหนังสือลำบาก

  • วิธีเปิดหนังสือ  ถ้าเป็นหนังสือใหม่  วางสันหนังสือทางลงบนโต๊ะ  เปิดใบปกหน้าออก แบบนโต๊ะแล้วเปิดใบปกหลังออกเช่นกัน จับหนังสือตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายไว้  ค่อยๆ เปิดออกทีละหน้า ใช้นิ้วรีดตามยาวของหน้าหนังสือใกล้กับสัน  ตั้งแต่ตอนบนลงมาจนสุดหน้า  แล้วเปิดหน้าหลังทำเช่นเดียวสลับกันไป

  • เมื่ออ่านหนังสือยังไม่จบ  จำเป็นต้องพักอ่านชั่วคราวไม่ควรใช้วัตถุต่างๆ  เช่น  ดินสอ  ปากกา คั่นหน้าหนังสือไว้  ควรใช้ที่คั่นหนังสือที่ทำด้วยกระดาษแข็ง หรือพลาสติกบางๆ  คั่นไม่พับมุมหนังสือ และไม่คว่ำหนังสือลงบนโต๊ะ  จะทำให้สันหนังสือแตก

  • เมื่อผู้อ่านพบข้อความที่น่าสนใจ  ไม่ขีดเส้นใต้ข้อความนั้น  ไม่ขีดความคิดเห็นใดๆ  ลงในหนังสือควรหาสมุดของตัวเองสำหรับจดข้อความที่ต้องการ

  • สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือ  การตัดข้อความหรือภาพออกจากหนังสือเท่ากับเป็นการ
   ทำลายของส่วนรวม  นับว่าเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษ

  • ผู้ใช้หนังสือต้องระวังอย่าใช้มือเปื้อนหยิบหนังสือ ก่อนจะวางหนังสือลงบนโต๊ะสกปรกหรือไม่ ถ้าสกปรกต้องเช็ดเสียก่อนวางหนังสือลงไป

  • ผู้ยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด ต้องระวังให้หนังสืออยู่ในสภาพที่ดีอย่าให้เปื้อนหรือชำรุด มิฉะนั้น จะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

Comments