ห้องพยาบาล

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องพยาบาล

          1. แจ้งอาการป่วยต่อเจ้าหน้าที่  และบันทึกลงในสมุดที่จัดไว้  (ชื่อ สกุล  ชั้น  เวลา  อาการ) ถ้าประสงค์จะนอนพัก  ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่  การนอนพักจะอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

          2. ไม่ควรหยิบยารับประทานหรือทำแผลด้วยตนเอง /  ไม่ควรหยิบสิ่งของใดๆ  ออกจากห้องพยาบาลก่อนได้รับอนุญาต

  • ไม่ควรให้บุคคลอื่นมาขอรับยา  ควรมาด้วยตนเอง

  • เมื่อใช้เตียงหรือเครื่องใช้ใดภายในห้องเสร็จแล้วให้เก็บให้เรียบร้อย  ก่อนที่จะออกจากห้อง

  • ไม่ควรใช้ห้องพยาบาลเป็นสถานที่ประชุม  หรือพูดคุย  หรือกระทำกิจการใดๆ  ที่จะเกิดเสียงดังรบกวนผู้ป่วย
    ที่นอนพักอยู่

  • ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่  ก็จะนำส่งโรงพยาบาล  เพื่อที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องต่อไป

  • ในกรณีที่ต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล  ทางโรงเรียนจะแจ้งไปยังผู้ปกครอง  เมื่อผู้ปกครองรับทราบเจ้าหน้าที่พยาบาลจะมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองต่อไป

Comments