รับนักเรียนปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560

บัดนี้รายชื่อนักเรียนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
โรงเรียนจึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อนักเ้รียนจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 
เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  มีดังนี้

ประถมศึกษาปีที่ 2
Comments