รูปกิจกรรมต้านทุจริต

นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศตามโครงการโรงเรียนสุจริต วันที่ 18 สิงหาคม 2562  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงงานโรงเรียนสุุจริตและนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Comments