ข้อมูลด้านการอบรม


ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลัก

ที่

สมรรถนะหลักที่จะพัฒนา

วิธีการ/รูปแบบ
ที่จะพัฒนา

ระยะเวลาพัฒนา

การขอสนับสนุนจากหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

1

การมุ่งผลสัมฤทธิ์   (Achievement Motivation  

ศึกษาและพัฒนาตนเอง ยึดแนวนโยบายของรัฐเป็นหลักในการทำงาน

ต.ค.

ก.ย.

ต้นสังกัด

องค์กรเข้มแข็ง

2

การบริการที่ดี 
(Service Mind)  

ศึกษาและพัฒนาตนเอง ใส่ใจและศรัทธาต่ออาชีพ

ต.ค.

ก.ย.

ต้นสังกัด

องค์กรเข้มแข็ง

3

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ  (Expertise) 

ศึกษาและพัฒนาตนเองเสมอ

ต.ค.

ก.ย.

ต้นสังกัด

องค์กรเข้มแข็ง

4

จริยธรรม  (Integrity) 

 

ศึกษาและพัฒนา ตามกรอบ และยึดถือระเบียบและจรรยาบรรณ เป็นหลัก

ต.ค.

ก.ย.

ต้นสังกัด

องค์กรเข้มแข็ง

5

ความร่วมแรงร่วมใจ   (Teamwork) 

พัฒนาตามรูปแบบขององค์กรและหน่วยสังกัดร่วมปฏิบัติ

ต.ค.

ก.ย.

ต้นสังกัด

องค์กรเข้มแข็ง

 ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะประจำสายงาน

ที่

สมรรถนะประจำสายงาน

ที่จะพัฒนา

วิธีการ/รูปแบบ

ที่จะพัฒนา

ระยะเวลาพัฒนา

การขอสนับสนุน

จากหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

1

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ  (Expertise)

เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

เม.ย.

ก.ย.

สพฐ.

ทันสมัยก้าวไกลในเทคโนโลยี

2

การบริการที่ดี (Service Mind)

ศึกษาดูงาน

เม.ย.

ก.ย.

สพท.

รวมเร็ว ทันใจ ถูกใจในบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            (ลงชื่อ)                                                      .
                                                              (นายธงชัย  โกมลไสย)
                                                             ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง

Comments