ศน.ธงชัย  โกมลไสย
สพป.เลย เขต 1
 ชื่อ  สกุล .....นายธงชัย  โกมลไสย.   
 อายุ     ..58
....    ปี      อายุราชการ......30....ปี
 คุณวุฒิสูงสุด  ...ศึกษาศาสตรบัณฑิต........   
 วิชาเอก  ....ประวัติศาสตร์................................. 
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง........
 ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ.........   ตำแหน่งเลขที่... 1846............

 ปฏิบัติหน้าที่ 
        หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรืมพัฒนาสื่อ   นวัตกรรม  และเทคโนโลยี ทางการศึกษา

 สังกัด
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย   เขต 1
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       รับเงินเดือนในอันดับ  ค.ศ.3  ขั้น 58,140.บาท     (1 เม.ย. 2562)
https://drive.google.com/file/d/1JEpw5SPJjNm0tiSEv0o5g4YsCsMwFIMw/view?usp=sharing


คู่มือ การปฏิบัติงาน
นายธงชัย  โกมลไสย
ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มงานส่งเสรืมพัฒนาสื่อ   นวัตกรรม  และเทคโนโลยี ทางการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): Mobile Unit loei 1