ศน.ธงชัย  โกมลไสย
สพป.เลย เขต 1


 ชื่อ  สกุล .....นายธงชัย  โกมลไสย.   
 อายุ     ..5
7....    ปี      อายุราชการ......29....ปี
 คุณวุฒิสูงสุด  ...ศึกษาศาสตรบัณฑิต........   
 วิชาเอก  ....ประวัติศาสตร์................................. 
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง........
 ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ.........   ตำแหน่งเลขที่... 1846............

 ปฏิบัติหน้าที่ 
        หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรืมพัฒนาสื่อ   นวัตกรรม  และเทคโนโลยี ทางการศึกษา

 สังกัด
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย   เขต 1
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       รับเงินเดือนในอันดับ  ค.ศ.3  ขั้น 56,610.บาท     (ต.ค. 2561)
หน้าเว็บย่อย (1): Mobile Unit loei 1