conference

Conference

  • Conference For Scopia Desktop : Manual  ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดประชุมทางไกลด้วยระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ ผ่านโปรแกรม Scopia Decktop และ Appilcation Araya Scopia Mobile  (ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android) เพื่อการติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดทำคู่มือเข้าใช้งาน ดังนี้คลิกเพื่อโหลด >>คู่มือการใช้โปรแกรม Avaya Scopia Conference For PC and Notebookคลิกเพื่อโหลด >>คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น Avaya Scopia Mobile Conference
    ส่ง 17 พ.ค. 2560 20:15 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
  • ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ด้วยระบบคอนเฟอร์เรนท์ สพป.ลย 1             ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ด้วยระบบคอนเฟอร์เรนท์ โดยท่านรอง.สายรุ่ง ปลั่งกลาง เป็นประธาน สพป.ลย 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน จ.เลยนายธงชัย  โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สพป.ลย 1 /ภาพ-วีดีโอนายจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.ลย 1 /ภาพ-ข่าว
    ส่ง 15 พ.ค. 2560 22:29 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): conference-classroom
Comments