รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโป่ง นำโดย นายปรัชญ์ ทองวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง และคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและการเสียสละ สามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้
Comments