Epiphany

Reading through the Sermon on the Mount for 

Epiphany

 

#1 Matthew 5: 1-12

 

#2 Matthew 5: 13-20


#3 Matthew 5: 38-48


#4 Matthew 6: 25-34


#5 Matthew 7: 1-5


#6 Matthew 7: 7-12


#7 Matthew 7: 24-29