Tillbud och olycksfall

2014 03 12

 ANGÅENDE ELEVOLYCKSFALL: 
Lunds Kommun har genom If tecknat en försäkring för barn och ungdomar i våra verksamheter. 
 
Åtgärder vid skada: 

Sök läkare eller tandläkare! 
Anmäl skadan till Försäkringsgivare: IF 
 
Skadeanmälan
 Avtalsnummer: SP 26 28 98 
Telefon: 0771-815 818 (dygnet runt) 
Självrisk 
Ingen självrisk 
 
Avtalstid: 2010-05-01--2015-04-30 
 
Försäkringen omfattar elever: 
i förskolan, (hela året, hela dygnet) 
Försäkringen omfattar såväl kommunala skolor som friskolor samt elever från Lund som går i 
skolan i annan kommun. 

Mer information 
Namn: Hans C Pettersson, Försäkringssamordnare, Lunds kommun 
Anknytning: 8464 
E-post: hans.c.pettersson@lund.se 
 
Blankett tillhandahålles av försäkringsbolaget. 
Kom ihåg att spara alla originalkvitton! 
Tänk på att alla taxiresor till/från skola skall vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade 
av If innan resan påbörjas! 
Tillbud och elevolycksfall under skoltid registreras även på speciell blankett för intern kontroll. 
Man gör en sammanställning för förskolan och en sammanställning för hela kommunen för att få 
kännedom om farliga platser/aktiviteter i skolan. Vi arbetar fortlöpande på att göra barnens miljö i 
skolan säker och trygg. 
Följ länk för skadeanmälan: 
http://www.lund.se/Grundskolor/Grundskola-Hagalundskolan/Foralder/Forsakringar/ 
http://www.if.se/web/se/SiteCollectionDocuments/Commercial/Kommunolycksfall/Kommunolycks 
fall_skadeanmalan_6684.pdf
Comments