Klagomålshantering

Rutiner vid klagomålshantering vid Montessoriförskolan Lilla Kuben

Enligt 4 kapitlet 8 § Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot vistelse vid förskolan.

Inom Lilla Kuben gäller följande:

Föräldrar, barn eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål gällande förskolevistelsen ska i första hand vända sig till ansvarig pedagog.

Vänligen, använd blankett nedan.

Pedagogen i samråd med förskolechef ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Förskolechefen ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

Förskolechef ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av förskolechef, eller om förskolechef anser att frågan bör avgöras av Lilla Kubens styrelse ska saken föras vidare till Styrelsens ordförande.

Ordförande tar då över förskolechefens ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Lunds Kommun kontaktas för ytterligare åtgärd. Via länk nedan:

http://www.lund.se/Medborgare/Kommun--politik/Klagomalshantering-dialog-och-synpunkter/Klagomalshantering/

Ċ
Tanya Dimitrova,
26 mars 2014 05:21
Comments