123@levhaemek.tzafonet.org.il

המתמרקט של לב העמק


הורים, תלמידים וצוות,

לקראת החזרה ללימודים, לפניכם:

                      לוח החופשות השנתי.

שתהיה שנת לימודים נפלאה- מירה


עיתון מספר 1- קול העמק


לב העמק הוא בית ספר ירוק

לפניכם משחק סולמות וחבלים בנושא איכות הסביבה 
קוד משחק: 1307