ได้มีโอกาศทำบ้านดินให้กับโรงเรียน
แม่ลามา  ต.แม่คะตวน อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน